Modern Greek Bible

Genesis 39

Genesis

Return to Index

Chapter 40

1

[] Kai meta ta pragmata tauta, o oinocooV tou basilewV thV Aiguptou kai o artopoioV hmarthsan eiV ton kurion autwn ton basilea thV Aiguptou.

2

Kai wrgisqh o Faraw kata twn duo aulikwn autou, kata tou arcioinocoou, kai kata tou arcisitopoiou.

3

Kai ebalen autouV upo fulaxin en tw oikw tou arcontoV twn swmatofulakwn, eiV thn ocuran fulakhn, eiV ton topon opou o Iwshf hto pefulakismenoV.

4

O de arcwn twn swmatofulakwn enepisteuqh autouV eiV ton Iwshf kai outoV uphretei autouV× hsan de kairon tina en th fulakh×

5

[] kai o oinocooV kai o artopoioV tou basilewV thV Aiguptou, oitineV hsan pefulakismenoi en th ocura fulakh, enupniasqhsan enupnion amfoteroi, ekastoV to enupnion autou kata thn authn nukta, ekastoV kata thn exhghsin tou enupniou autou.

6

O de Iwshf eiselqwn proV autouV to prwi, eiden autouV× kai idou, hsan tetaragmenoi.

7

Kai hrwthse touV aulikouV tou Faraw, touV ontaV met' autou en th fulakh en tw oikw tou kuriou autou, legwn, Dia ti ta proswpa saV einai skuqrwpa shmeron;

8

Oi de eipon proV auton, Enupniasqhmen enupnion kai den einai oudeiV ostiV na exhghsh auto. Kai eipe proV autouV o Iwshf, Den anhkousin eiV ton Qeon ai exhghseiV; dihghqhte moi, parakalw.

9

Kai dihghqh o arcioinocooV to enupnion autou proV ton Iwshf kai eipe proV auton, Eidon eiV to oneiron mou kai idou, ampeloV emprosqen mou×

10

kai eiV thn ampelon hsan treiV kladoi kai efaineto wV blastanousa kai ta anqh authV exhnqhsan kai oi botrueV thV stafulhV wrimasan×

11

to de pothrion tou Faraw hto en th ceiri mou× kai elabon ta stafulia kai eqliya auta eiV to pothrion tou Faraw kai edwka to pothrion eiV thn ceira tou Faraw.

12

Kai eipen o Iwshf proV auton, Auth einai h exhghsiV autou× oi treiV kladoi einai treiV hmerai×

13

meta treiV hmeraV, o Faraw qelei uywsei thn kefalhn sou kai qelei se apokatasthsei eiV to upourghma sou× kai qeleiV dwsei to pothrion tou Faraw eiV thn ceira autou kata thn proteran sunhqeian, ote hso oinocooV autou×

14

plhn enqumhqhti me, otan geinh eiV se to kalon× kai kame, parakalw, eleoV proV eme kai anafere peri emou proV ton Faraw kai exagage me ek tou oikou toutou×

15

epeidh th alhqeia eklefqhn ek thV ghV twn Ebraiwn× kai edw palin den epraxa ouden, wste na me balwsin eiV ton lakkon touton.

16

Kai idwn o arcisitopoioV oti h exhghsiV hto kalh, eipe proV ton Iwshf, Kai egw eidon eiV to oneiron mou kai idou, tria kanistra leuka epi thV kefalhV mou×

17

en de tw kanistrw tw anwterw hsan ek pantwn twn faghtwn tou Faraw, thV tecnhV tou artopoiou× kai ta pthna etrwgon auta ek tou kanistrou epanwqen thV kefalhV mou.

18

Kai apokriqeiV o Iwshf eipen, Auth einai h exhghsiV toutou× ta tria kanistra einai treiV hmerai×

19

meta treiV hmeraV o Faraw qelei uywsei thn kefalhn sou epanwqen sou kai qelei se kremasei eiV xulon kai ta pthna qelousi fagei thn sarka sou epanwqen sou.

20

[] Kai thn trithn hmeran, hmeran twn geneqliwn tou Faraw, ekame sumposion eiV pantaV touV doulouV autou× kai uywse thn kefalhn tou arcioinocoou kai thn kefalhn tou arcisitopoiou metaxu twn doulwn autou.

21

Kai ton men arcioinocoon apokatesthsen eiV thn oinocoian autou, kai edwke to pothrion eiV thn ceira tou Faraw×

22

ton de arcisitopoion ekremase, kaqwV exhghsen o Iwshf eiV autouV.

23

O arcioinocooV omwV den enequmhqh ton Iwshf, alla elhsmonhsen auton.

Genesis 41

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: