Modern Greek Bible

Genesis 38

Genesis

Return to Index

Chapter 39

1

[] O de Iwshf katebibasqh eiV thn Aigupton× kai o PetefrhV o aulikoV tou Faraw, o arcwn twn swmatofulakwn, anqrwpoV AiguptioV, hgorasen auton ek twn ceirwn twn Ismahlitwn, oitineV katebibasan auton ekei.

2

Kai hto o KurioV meta tou Iwshf, kai hto anqrwpoV euodoumenoV× kai eurisketo en tw oikw tou kuriou autou Aiguptiou.

3

Kai eiden o kurioV autou, oti o KurioV hto met' autou, kai euwdwnen o KurioV eiV taV ceiraV autou panta osa ekamne.

4

Kai eurhken o Iwshf carin emprosqen autou kai uphretei auton× kai katesthsen auton epistathn epi tou oikou autou× kai panta osa eice, paredwken eiV taV ceiraV autou.

5

Kai ex ekeinou tou kairou, afou katesthsen auton epistathn epi tou oikou autou kai epi pantwn osa eicen, euloghsen o KurioV ton oikon tou Aiguptiou ex aitiaV tou Iwshf× kai hto h eulogia tou Kuriou epi panta osa eicen, en tw oikw kai en toiV agroiV.

6

Kai paredwke panta osa eicen eiV taV ceiraV tou Iwshf× kai den hxeuren ek twn uparcontwn autou ouden, plhn tou artou ton opoion etrwgen. Hto de o Iwshf eueidhV kai wraioV thn oyin.

7

[] Kai meta ta pragmata tauta, h gunh tou kuriou autou erriye touV ofqalmouV authV epi ton Iwshf× kai eipe, Koimhqhti met' emou.

8

All' ekeinoV den hqele, kai eipe proV thn gunaika tou kuriou autou, Idou× o kurioV mou den gnwrizei ouden ek twn osa einai met' emou en tw oikw× kai panta osa ecei, paredwken eiV taV ceiraV mou×

9

den einai en tw oikw toutw oudeiV megalhteroV mou, oute einai aphgoreumenon eiV eme allo ti plhn sou, dioti eisai h gunh autou× kai pwV na praxw touto to mega kakon, kai na amarthsw enantion tou Qeou;

10

An kai elalei proV ton Iwshf kaq' ekasthn hmeran, outoV omwV den uphkousen eiV authn na koimhqh met' authV, dia na suneureqh met' authV.

11

Kai hmeran tina eishlqen o Iwshf eiV thn oikian dia na kamh ta erga autou, kai oudeiV ek twn anqrwpwn tou oikou hto ekei en tw oikw.

12

Kai ekeinh hrpasen auton apo tou imatiou autou, legousa, Koimhqhti met' emou× all' ekeinoV afhsaV to imation autou eiV taV ceiraV authV, efuge, kai exhlqen exw.

13

[] Kai wV eiden oti afhke to imation autou eiV taV ceiraV authV kai efugen exw,

14

ebohse proV touV anqrwpouV thV oikiaV authV kai elalhse proV autouV, legousa, Idete, eferen eiV hmaV anqrwpon Ebraion dia na maV empaixh× eishlqe proV eme dia na koimhqh met' emou kai egw ebohsa meta fwnhV megalhV×

15

kai wV hkousen oti uywsa thn fwnhn mou kai ebohsa, afhsaV to imation autou par' emoi efuge kai exhlqen exw.

16

Kai apeqese to imation autou par' auth, ewsou hlqen o kurioV autou eiV ton oikon autou.

17

Kai eipe proV auton kata touV logouV toutouV, legousa, O douloV o EbraioV, ton opoion efereV eiV hmaV, eishlqe proV eme dia na me empaixh,

18

kai wV uywsa thn fwnhn mou kai ebohsa, afhsaV to imation autou par' emoi, efugen exw.

19

[] Kai wV hkousen o kurioV autou touV logouV thV gunaikoV autou, touV opoiouV elalhse proV auton, legousa, Outw moi ekamen o douloV sou, exhfqh h orgh autou.

20

Kai labwn o kurioV tou Iwshf auton, ebalen auton eiV thn ocuran fulakhn, eiV ton topon opou oi desmioi tou basilewV hsan pefulakismenoi kai emenen ekei en th ocura fulakh.

21

All' o KurioV hto meta tou Iwshf kai epeceen eiV auton eleoV, kai edwke carin eiV auton emprosqen tou arcidesmofulakoV.

22

Kai paredwken o arcidesmofulax eiV taV ceiraV tou Iwshf pantaV touV desmiouV, touV en th ocura fulakh× kai panta osa eprattonto ekei, autoV ekamnen auta.

23

O arcidesmofulax den eqewrei ouden ek twn osa hsan eiV taV ceiraV autou× dioti o KurioV hto met' autou kai o KurioV euwdonen osa autoV ekamne.

Genesis 40

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: