Modern Greek Bible

Genesis 37

Genesis

Return to Index

Chapter 38

1

[] Kai kat' ekeinon ton kairon katebh o IoudaV apo twn adelfwn autou kai etraph proV anqrwpon tina Odollamithn onomazomenon Eira.

2

Kai eiden ekei o IoudaV thn qugatera tinoV Cananaiou, onomazomenou Soua× kai elaben authn kai eishlqe proV authn.

3

H de sunelabe, kai egennhsen uion× kai ekalese to onoma autou Hr.

4

Sunelabe de palin kai egennhsen uion× kai ekalese to onoma autou Aunan.

5

Egennhse de palin kai allon uion× kai ekalese to onoma autou Shla× hto de o IoudaV en Casbi, ote egennhse touton.

6

Kai elaben o IoudaV gunaika eiV ton Hr ton prwtotokon autou, onomazomenhn Qamar.

7

O Hr de o prwtotokoV tou Iouda estaqh kakoV emprosqen tou Kuriou× kai eqanatwsen auton o KurioV.

8

Eipe de o IoudaV proV ton Aunan× eiselqe proV thn gunaika tou adelfou sou, kai numfeuqhti authn, kai anasthson sperma eiV ton adelfon sou.

9

All' o Aunan hxeuren, oti to sperma den hqelen eisqai idikon tou× dia touto, ote eishrceto proV thn gunaika tou adelfou autou, execunen epi thn ghn, dia na mh dwsh sperma eiV ton adelfon autou.

10

Kai touto to opoion epratten efanh kakon emprosqen tou Kuriou× oqen eqanatwse kai touton.

11

Kai eipen o IoudaV proV thn Qamar thn numfhn autou, Kaqou chra en tw oikw tou patroV sou, ewsou Shla o uioV mou geinh megaloV× dioti elege, MhpwV apoqanh kai outoV, kaqwV oi adelfoi autou. Uphge loipon h Qamar kai katwkhsen en tw oikw tou patroV authV.

12

[] Kai meta pollaV hmeraV apeqanen h qugathr tou Soua, h gunh tou Iouda× kai afou parhgorhqh o IoudaV, anebh proV touV koureutaV twn probatwn autou eiV Qamna, autoV kai o filoV autou Eira o OdollamithV.

13

Kai anhggeilan proV thn Qamar, legonteV, Idou, o penqeroV sou anabainei eiV Qamna dia na koureush ta probata autou.

14

H de apekduqeisa ta endumata thV chreiaV authV, eskepasqh me kalumma kai perietulicqh kai ekaqise kata thn diodon thn en th odw thV Qamna× dioti eiden oti egeine megaloV o Shla, kai auth den edoqh eiV auton dia gunaika.

15

Kai ote eiden authn o IoudaV, enomisen authn pornhn× dioti eice kekalummenon to proswpon authV.

16

Kai kata thn odon etraph proV authn, kai eipen, AfeV me, parakalw, na eiselqw proV se× dioti den egnwrisen oti hto h numfh autou. H de eipe, Ti qeleiV moi dwsei, dia na eiselqhV proV eme;

17

O de eipen, Egw qelw soi steilei erifion aigwn ek tou poimniou. Kai ekeinh eipe, Moi dideiV enecuron, ewsou na steilhV auto;

18

O de eipe, Ti enecuron na soi dwsw; Kai ekeinh eipe, thn sfragida sou kai to periderraion sou kai thn rabdon sou thn en th ceiri sou. Kai edwken auta eiV authn kai eishlqe proV authn, kai sunelaben ex autou.

19

Meta tauta shkwqeisa, anecwrhse kai apekduqeisa to kalumma authV, eneduqh ta endumata thV chreiaV authV.

20

O de IoudaV esteile to erifion twn aigwn dia ceiroV tou filou autou tou Odollamitou, dia na paralabh to enecuron ek thV ceiroV thV gunaikoV× plhn den eurhken authn×

21

kai hrwthse touV anqrwpouV tou topou authV, legwn, Pou einai h pornh, htiV hto kata thn diodon epi thV odou; oi de eipon, Den estaqh edw pornh.

22

Kai epestreye proV ton Ioudan kai eipe, Den eurhka authn× malista oi anqrwpoi tou topou eipon, Den estaqh edw pornh.

23

Kai eipen o IoudaV, AV ech auta, dia na mh geinwmen oneidoV× idou, egw esteila to erifion touto, su omwV den eurhkaV authn.

24

[] Kai meta treiV mhnaV peripou, anhggeilan proV ton Ioudan, legonteV, Qamar h numfh sou eporneuqh, kai malista, idou, einai egkuoV ek porneiaV. Kai eipen o IoudaV, Ferete authn exw kai aV katakauqh.

25

Kai ote efereto exw, apesteile proV ton penqeron authV, legousa, Ek tou anqrwpou, tou opoiou einai tauta, eimai egguoV× kai eipen eti, Gnwrison, parakalw, tinoV einai h sfragiV kai to periderraion, kai h rabdoV auth.

26

Kai o IoudaV egnwrisen auta× kai eipen, Auth einai dikaiotera emou, dioti den edwka authn eiV ton Shla ton uion mou. Kai eti pleon den egnwrisen authn.

27

Kai kaq' on kairon emelle na gennhsh, idou, diduma en th koilia authV.

28

Kai enw egenna, to en eprobalen exw thn ceira× kai h maia labousa, edesen epi thn ceira autou nhma kokkinon, legousa, OutoV exhlqe prwtoV.

29

Kai kaqwV esuren opisw thn ceira autou, idou, exhlqen o adelfoV autou× kai auth eipe, Poion calasmon ekameV; epi se aV hnai o calasmoV× dia touto ekalesqh to onoma autou FareV.

30

Kai epeita exhlqen o adelfoV autou, ostiV eice to kokkinon nhma epi thn ceira autou× kai ekalesqh to onoma autou Zara.

Genesis 39

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: