Modern Greek Bible

Genesis 36

Genesis

Return to Index

Chapter 37

1

[] Katwkhse de o Iakwb en th gh, en h parwkhsen o pathr autou, en th gh Canaan.

2

Auth einai genealogia tou Iakwb. O Iwshf, neoV wn etwn dekaepta, epoimaine ta probata meta twn adelfwn autou, twn uiwn thV BallaV kai twn uiwn thV ZelfaV, twn gunaikwn tou patroV autou× kai aneferen o Iwshf proV ton patera autwn thn kakhn autwn fhmhn.

3

O de Israhl hgapa ton Iwshf uper pantaV touV uiouV autou, dioti hto uioV tou ghratoV autou× kai ekamen eiV auton citwna poikilocrwmon.

4

BleponteV de oi adelfoi autou, oti auton hgapa o pathr autwn uper pantaV touV adelfouV autou, emishsan auton kai den hdunanto na omilwsi proV auton eirhnikwV.

5

[] EnupniasqeiV de o Iwshf enupnion, dihghqh auto eiV touV adelfouV autou× kai emishsan auton eti mallon.

6

Kai eipe proV autouV, Akousate, parakalw, to enupnion touto to opoion enupniasqhn.

7

Idou, hmeiV edenomen dematia en mesw thV pediadoV× kai idou, eshkwqh to idikon mou demation kai estaqh orqion× kai idou, ta idika saV dematia peristrafenta prosekunhsan to idikon mou demation.

8

Eipon de proV auton oi adelfoi autou, BasileuV qeleiV geinei ef' hmaV; h kurioV qeleiV geinei eiV hmaV; Kai emishsan auton eti mallon dia ta enupnia autou kai dia touV logouV autou.

9

Enupniasqh de kai allo enupnion, kai dihghqh auto proV touV adelfouV autou× kai eipen, Idou, enupniasqhn allo enupnion× kai idou, o hlioV kai h selhnh kai endeka astereV me prosekunoun.

10

Kai dihghqh auto proV ton patera autou kai proV touV adelfouV autou kai epeplhxen auton o pathr autou kai eipe proV auton, Ti einai to enupnion touto, to opoion enupniasqhV; arage qelomen elqei, egw kai h mhthr sou kai oi adelfoi sou, dia na se proskunhswmen ewV edafouV;

11

Kai efqonhsan auton oi adelfoi autou× o de pathr autou efulatte ton logon.

12

[] Kai uphgan oi adelfoi autou na boskhswsi ta probata tou patroV autwn eiV Sucem.

13

Kai eipen o Israhl proV ton Iwshf, den boskousin oi adelfoi sou en Sucem; elqe na se steilw proV autouV. O de eipe proV auton, Idou, egw.

14

Kai eipe proV auton, Upage loipon na idhV, an hnai kala oi adelfoi sou kai kala ta probata, kai fere moi eidhsin. Kai apesteilen auton apo thV koiladoV thV Cebrwn× kai hlqen eiV Sucem.

15

Kai eurhken auton anqrwpoV tiV, enw perieplanato en th pediadi× kai hrwthsen auton o anqrwpoV, legwn, Ti zhteiV;

16

O de eipe, touV adelfouV mou zhtw× eipe moi, parakalw, pou boskousi.

17

Kai eipen o anqrwpoV, Anecwrhsan apo edw× dioti hkousa autouV legontaV, AV upagwmen eiV Dwqan. Kai uphgen o Iwshf katopin twn adelfwn autou, kai eurhken autouV en Dwqan.

18

Oi de idonteV auton makroqen, prin plhsiash eiV autouV, sunebouleuqhsan kat' autou na foneuswsin auton.

19

Kai eipen o eiV proV ton allon, Idou, ercetai ekeinoV o kurioV twn enupniwn×

20

elqete loipon twra kai aV foneuswmen auton kai aV riywmen auton eiV ena ek twn lakkwn× kai qelomen eipei, Qhrion kakon katefagen auton× kai qelomen idei ti qelousi geinei ta enupnia autou.

21

Kai akousaV o Roubhn hleuqerwsen auton ek twn ceirwn autwn, legwn, AV mh blaywmen auton eiV thn zwhn.

22

Kai eipe proV autouV o Roubhn, Mh cushte aima× riyate auton eiV touton ton lakkon, ton en th erhmw, kai ceira mh balhte ep' auton× dia na eleuqerwsh auton ek twn ceirwn autwn, kai na apodwsh auton eiV ton patera autou.

23

[] Ote loipon hlqen o Iwshf proV touV adelfouV autou, exedusan ton Iwshf ton citwna autou, ton citwna ton poikilocrwmon, ton ep' auton×

24

kai labonteV auton, erriyan eiV ton lakkon× o de lakkoV hto kenoV× den eicen udwr.

25

Epeita ekaqhsan na fagwsin arton, kai anableyanteV eidon× kai idou, sunodia Ismahlitwn hrceto apo Galaad meta twn kamhlwn autwn fortwmenwn arwmata kai balsamon kai muron, kai eporeuonto na ferwsin auta katw eiV thn Aigupton.

26

Kai eipen o IoudaV proV touV adelfouV autou, TiV h wfeleia, ean foneuswmen ton adelfon hmwn kai kruywmen to aima autou;

27

elqete kai aV pwlhswmen auton eiV touV IsmahlitaV× kai aV mh balwmen taV ceiraV hmwn ep' auton× dioti adelfoV hmwn, sarx hmwn einai. Kai uphkousan oi adelfoi autou.

28

Kai enw diebainon oi Madianitai emporoi, anesuran kai anebibasan ton Iwshf ek tou lakkou kai epwlhsan ton Iwshf dia eikosi arguria eiV touV IsmahlitaV× oi de eferan ton Iwshf eiV Aigupton.

29

Epestreye de o Roubhn eiV ton lakkon, kai idou, o Iwshf den hto en tw lakkw× kai diescise ta imatia autou.

30

Kai epestreye proV touV adelfouV autou, kai eipe, To paidion den uparcei kai egw, egw pou na upagw;

31

[] Tote elabon ton citwna tou Iwshf kai esfaxan erifion ek twn aigwn, kai ebayan ton citwna en tw aimati×

32

kai apesteilan ton citwna ton poikilocrwmon, kai eferan auton proV ton patera autwn kai eipon, Eurhkamen touton× gnwrison twra, an hnai o citwn tou uiou sou h ouci.

33

O de egnwrisen auton kai eipe, O citwn tou uiou mou einai× qhrion kakon katefagen auton× oloV katesparacqh o Iwshf.

34

Kai diescisen o Iakwb ta imatia autou kai ebale sakkon eiV thn osfun autou kai epenqhse ton uion autou hmeraV pollaV.

35

Kai eshkwqhsan panteV oi uioi autou kai pasai ai qugatereV autou, dia na parhgorhswsin auton× alla den hqele na parhgorhqh, legwn, Oti penqwn qelw katabh proV ton uion mou eiV ton tafon. Kai eklausen auton o pathr autou.

36

Oi de Madianitai epwlhsan auton en th Aiguptw eiV ton Petefrhn, aulikon tou Faraw, arconta twn swmatofulakwn.

Genesis 38

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: