Modern Greek Bible

Genesis 35

Genesis

Return to Index

Chapter 36

1

[] Auth de einai h genealogia tou Hsau, ostiV einai o Edwm.

2

O Hsau elabe gunaikaV eiV eauton ek twn qugaterwn Canaan× thn Ada, qugatera Ailwn tou Cettaiou, kai thn Olibama, qugatera tou Ana, eggonhn Sebegwn tou uaiou×

3

kai thn Basemaq, qugatera tou Ismahl, adelfhn tou Nebaiwq.

4

Egennhse de eiV ton Hsau h Ada ton ElifaV× kai h Basemaq egennhse ton Ragouhl×

5

kai h Olibama egennhse ton IeouV kai ton Ieglom kai ton Kore. Outoi einai oi uioi tou Hsau, oi gennhqenteV eiV auton en th gh Canaan.

6

Elabe de o Hsau taV gunaikaV autou kai touV uiouV autou kai taV qugateraV autou kai pantaV touV anqrwpouV tou oikou autou kai ta poimnia autou kai panta ta kthnh autou kai panta ta uparconta ta opoia apekthsen en gh Canaan, kai uphgen eiV allhn ghn makran apo Iakwb tou adelfou autou×

7

dioti ta uparconta autwn hsan toson polla, wste den hdunanto na katoikhswsin omou× kai den hdunato h gh thV paroikhsewV autwn na cwresh autouV, ex aitiaV twn kthnwn autwn.

8

Katwkhse de o Hsau en tw orei Sheir× o Hsau einai o Edwm.

9

[] Kai auth einai h genealogia tou Hsau, patroV twn Edwmitwn, en tw orei Sheir×

10

tauta einai ta onomata twn uiwn tou Hsau× ElifaV o uioV thV Ada gunaikoV tou Hsau, Ragouhl o uioV thV Basemaq gunaikoV tou Hsau.

11

Kai oi uioi tou ElifaV hsan Qaiman, Wmar, Swfar kai Goqwm kai Kenez.

12

H de Qamna hto pallakh tou ElifaV uiou tou Hsau, kai egennhsen eiV ton ElifaV ton Amalhk× outoi hsan oi uioi thV Ada gunaikoV tou Hsau.

13

Kai outoi einai oi uioi tou Ragouhl× Nacaq kai Zera, Some kai Moze× outoi hsan oi uioi thV Basemaq gunaikoV tou Hsau.

14

Kai outoi hsan oi uioi thV Olibama qugatroV tou Ana, eggonhV tou Sebegwn, thV gunaikoV tou Hsau× kai egennhsen eiV ton Hsau ton IeouV kai ton Ieglom kai ton Kore.

15

Outoi hsan oi hgemoneV twn uiwn Hsau× oi uioi tou ElifaV prwtotokou tou Hsau, hgemwn Qaiman, hgemwn Wmar, hgemwn Swfar, hgemwn Kenez,

16

hgemwn Kore, hgemwn Goqwm, hgemwn Amalhk× outoi einai oi hgemoneV tou ElifaV en th gh Edwm× outoi hsan oi uioi thV Ada.

17

Kai outoi hsan oi uioi tou Ragouhl uiou tou Hsau× hgemwn Nacaq, hgemwn Zera, hgemwn Some, hgemwn Moze× outoi einai oi hgemoneV tou Ragouhl en th gh Edwm× outoi hsan oi uioi thV Basemaq gunaikoV tou Hsau.

18

Kai outoi hsan oi uioi thV Olibama gunaikoV tou Hsau× hgemwn IeouV, hgemwn Ieglom, hgemwn Kore× outoi hsan oi hgemoneV thV Olibama qugatroV tou Ana, gunaikoV tou Hsau.

19

Outoi einai oi uioi tou Hsau, ostiV einai o Edwm× kai outoi oi hgemoneV autwn.

20

[] Outoi einai oi uioi tou Sheir tou Corraiou, oitineV katwkoun thn ghn× Lwtan kai Swbal kai Sebegwn kai Ana,

21

kai Dhswn kai Eser kai Disan× outoi einai oi hgemoneV twn Corraiwn, twn uiwn tou Sheir, en th gh Edwm.

22

Oi de uioi tou Lwtan hsan Corri kai Aimam× adelfh de tou Lwtan, h Qamna.

23

Outoi de hsan oi uioi tou Swbal× Alban kai Manacaq kai Ebal, Sefw kai Wnam.

24

Outoi de hsan oi uioi tou Sebegwn× kai Aie kai Ana× outoV einai o Ana ostiV eurhke ta udata en th erhmw, ote eboske touV onouV Sebegwn tou patroV autou.

25

Outoi de hsan oi uioi tou Ana× Dhswn kai Olibama h qugathr tou Ana.

26

Outoi de hsan oi uioi tou Dhswn× Amadan kai Asban kai Iqram kai Carran.

27

Outoi hsan oi uioi tou Eser× Balaan kai Zaaban kai Akan.

28

Outoi hsan oi uioi tou Disan× Ouz kai Aran.

29

Outoi einai oi hgemoneV twn Corraiwn× hgemwn Lwtan, hgemwn Swbal, hgemwn Sebegwn, hgemwn Ana,

30

hgemwn Dhswn, hgemwn Eser, hgemwn Disan× outoi einai oi hgemoneV twn Corraiwn metaxu twn hgemonwn autwn en th gh Sheir.

31

[] Kai outoi einai oi basileiV oitineV ebasileusan en th gh Edwm, prin basileush basileuV epi touV uiouV Israhl.

32

Kai ebasileusen en Edwm Bela, o uioV tou Bewr× to de onoma thV polewV autou hto Dennaba.

33

Kai apeqanen o Bela kai ebasileusen ant' autou o Iwbab, uioV tou Zera, ek BosorraV×

34

Kai apeqanen o Iwbab kai ebasileusen ant' autou o Cousam ek thV ghV twn Qaimanitwn.

35

Kai apeqanen o Cousam kai ebasileusen ant' autou o Adad, uioV tou Berad, o pataxaV touV MadianitaV en th pediadi Mwab× to de onoma thV polewV autou hto Abiq.

36

Kai apeqanen o Adad, kai ebasileusen ant' autou o Samla ek MasrekaV.

37

Kai apeqanen o Samla kai ebasileusen ant' autou o Saoul ek Recwbwq thV para ton potamon.

38

Kai apeqanen o Saoul kai ebasileusen ant' autou Baal-anan, o uioV tou Acbwr.

39

Kai apeqanen o Baal-anan, uioV tou Acbwr, kai ebasileusen ant' autou o Caddar× to de onoma thV polewV autou hto Paou× kai to onoma thV gunaikoV autou, Meetabehl, qugathr tou Matraid, eggonh tou Maizaab.

40

Kai tauta einai ta onomata twn hgemonwn tou Hsau, kata taV oikogeneiaV autwn, kata touV topouV autwn, kata ta onomata autwn. hgemwn Qamna, hgemwn Alba, hgemwn Ieqeq,

41

hgemwn Olibama, hgemwn Hla, hgemwn Finwn,

42

hgemwn Kenez, hgemwn Qaiman, hgemwn Mibsar,

43

hgemwn Magedihl, hgemwn Iram× outoi einai oi hgemoneV tou Edwm, kata taV katoikiaV autwn en th gh thV kthsewV autwn× outoV einai o Hsau, o pathr twn Edwmitwn.

Genesis 37

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: