Modern Greek Bible

Genesis 34

Genesis

Return to Index

Chapter 35

1

[] Kai eipen o QeoV proV ton Iakwb, ShkwqeiV anabhqi eiV Baiqhl kai katoikhson ekei× kai kame ekei qusiasthrion eiV ton Qeon, ostiV efanh eiV se ote efeugeV apo proswpou Hsau tou adelfou sou.

2

Kai eipen o Iakwb proV ton oikon autou kai proV pantaV touV meq' eautou, Ekbalete touV qeouV touV xenouV touV metaxu saV, kai kaqarisqhte kai allaxate ta endumata saV×

3

kai shkwqenteV, aV anabwmen eiV Baiqhl× kai ekei qelw kamei qusiasthrion eiV ton Qeon, ostiV mou ephkousen en th hmera thV qliyewV mou kai hto met' emou en th odw, kaq' hn eporeuomhn.

4

Kai edwkan eiV ton Iakwb pantaV touV xenouV qeouV, osoi hsan eiV taV ceiraV autwn, kai ta enwtia ta eiV ta wtia autwn× kai ekruyen auta o Iakwb upo thn drun, thn plhsion thV Sucem.

5

Meta tauta anecwrhsan× kai epepese tromoV tou Qeou epi taV poleiV taV kuklw autwn× kai den katediwxan opisw twn uiwn tou Iakwb.

6

[] Hlqe de o Iakwb eiV Louz, thn en th gh Canaan, htiV einai h Baiqhl, autoV kai paV o laoV o met' autou.

7

Kai wkodomhsen ekei qusiasthrion, kai ekalese to onoma tou topou El-baiqhl× dioti ekei efanerwqh eiV auton o QeoV, ote efeugen apo proswpou tou adelfou autou.

8

Apeqane de h Deborra, h trofoV thV RebekkaV, kai etafh parakatw thV Baiqhl, upo thn drun× kai wnomasqh h druV Allon-bakouq.

9

Efanh de palin o QeoV eiV ton Iakwb, afou epestreyen apo Padan-aram, kai euloghsen auton.

10

Kai eipe proV auton o QeoV, To onoma sou einai Iakwb× den qeleiV onomazesqai pleon Iakwb, alla Israhl qelei eisqai to onoma sou× kai ekalese to onoma autou Israhl.

11

Eipe de proV auton o QeoV, Egw eimai o QeoV o Pantokratwr× auxanou kai plhqunou× eqnoV, kai plhqoV eqnwn qelousi geinei ek sou, kai basileiV qelousin exelqei ek thV osfuoV sou×

12

kai thn ghn, thn opoian edwka eiV ton Abraam kai eiV ton Isaak, eiV se qelw dwsei authn× kai eiV to sperma sou meta se qelw dwsei thn ghn tauthn.

13

Kai anebh o QeoV ap' autou, ek tou topou opou elalhse met' autou.

14

Kai esthsen o Iakwb sthlhn en tw topw opou elalhse met' autou, sthlhn liqinhn× kai ekamen ep' authn spondhn kai epecusen ep' authn elaion.

15

Kai ekalesen o Iakwb to onoma tou topou, opou elalhse met' autou o QeoV, Baiqhl.

16

[] Meta tauta anecwrhsan apo Baiqhl× kai enw emenen oligon diasthma dia na fqaswsin eiV Efraqa, egennhsen h Rachl× kai upefere megalon agwna eiV thn gennan authV.

17

Enw de eurisketo eiV ton sklhron agwna thV gennaV, eipe proV authn h maia, Mh fobou, dioti kai outoV sou einai uioV×

18

kai enw paredide thn yuchn dioti apeqanen, ekalese to onoma autou Ben-oni× o de pathr autou ekalesen auton Beniamin.

19

Kai apeqanen h Rachl kai etafh en th odw thV Efraqa, htiV einai Bhqleem.

20

Kai esthsen o Iakwb sthlhn epi tou tafou authV× auth einai h sthlh tou tafou thV Rachl mecri thV shmeron.

21

[] ShkwqeiV de o Israhl, esthse thn skhnhn autou peran tou Migdwl-eder.

22

Kai ote katwkei o Israhl en th gh ekeinh, uphgen o Roubhn kai ekoimhqh meta thV BallaV pallakhV tou patroV autou× kai hkouse touto o Israhl. Hsan de oi uioi tou Iakwb dwdeka×

23

oi uioi thV LeiaV, Roubhn, o prwtotokoV tou Iakwb, kai Sumewn kai Leui kai IoudaV kai Issacar kai Zaboulwn×

24

oi uioi thV Rachl, Iwshf kai Beniamin×

25

oi de uioi thV BallaV, qerapainhV thV Rachl, Dan kai Nefqali×

26

kai oi uioi thV ZelfaV, qerapainhV thV LeiaV, Gad kai Ashr× outoi einai oi uioi tou Iakwb, oitineV egennhqhsan eiV auton en Padan-aram.

27

Hlqe de o Iakwb proV Isaak ton patera autou eiV Mambrh, eiV Kiriaq-arba, htiV einai h Cebrwn, opou o Abraam kai o Isaak eicon paroikhsei.

28

Kai hsan ai hmerai tou Isaak ekaton ogdohkonta eth.

29

Kai ekpneusaV o Isaak apeqane kai proseteqh eiV ton laon autou, gerwn kai plhrhV hmerwn× kai eqayan auton Hsau kai Iakwb oi uioi autou.

Genesis 36

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: