Modern Greek Bible

Genesis 33

Genesis

Return to Index

Chapter 34

1

[] Kai exhlqe Deina h qugathr thV LeiaV, thn opoian egennhsen eiV ton Iakwb, dia na idh taV qugateraV tou topou.

2

Kai idwn authn Sucem, o uioV tou Emmwr tou Euaiou, arcontoV tou topou, elaben authn, kai ekoimhqh met' authV kai etapeinwsen authn.

3

Kai h yuch autou prosekollhqh eiV thn Deinan, thn qugatera tou Iakwb× kai hgaphse thn korhn kai elalhse kata thn kardian thV korhV.

4

Kai eipen o Sucem proV Emmwr ton patera autou, legwn, Labe moi thn korhn tauthn eiV gunaika.

5

Kai hkousen o Iakwb, oti emiane thn Deinan thn qugatera autou× oi de uioi autou hsan meta twn kthnwn autou en tw agrw× kai paresiwphsen o Iakwb ewsou elqwsin.

6

[] Emmwr de, o pathr tou Sucem, exhlqe proV ton Iakwb, dia na omilhsh met' autou.

7

Kai hlqon oi uioi tou Iakwb ek tou agrou, kaqwV hkousan touto× kai hganakthsan oi andreV kai equmwqhsan sfodra, oti epraxen aiscra eiV ton Israhl, koimhqeiV meta thV qugatroV tou Iakwb× to opoion den eprepe na geinh.

8

Kai elalhse proV autouV o Emmwr, legwn, H yuch tou Sucem tou uiou mou proshlwqh eiV thn qugatera saV× dote authn eiV auton, parakalw, eiV gunaika×

9

kai sumpenqereusate meq' hmwn× taV qugateraV saV dote eiV hmaV, kai taV qugateraV hmwn labete eiV eautouV×

10

kai katoikhsate meq' hmwn× idou, h gh einai emprosqen saV× katoikeite kai emporeuesqe ep' authV kai kamete kthmata en auth.

11

Eipe de o Sucem proV ton patera authV kai proV touV adelfouV authV, AV eurw carin emprosqen saV× kai o, ti eiphte eiV eme qelw dwsei×

12

zhthsate par' emou oshn proika qelete, kai osa carismata, kai qelw dwsei auta, kaqwV hqelete moi eipei× monon dote moi thn korhn eiV gunaika.

13

Apekriqhsan de oi uioi tou Iakwb proV ton Sucem kai proV ton Emmwr ton patera autou, meta dolou× kai elalhsan epeidh autoV eice mianei thn Deinan thn adelfhn autwn

14

kai eipon proV autouV, Den dunameqa na kamwmen to pragma touto, na dwswmen thn adelfhn hmwn eiV anqrwpon aperitmhton× dioti touto einai oneidoV eiV hmaV×

15

epi toutw monon qelomen sumfwnhsei me saV× Ean seiV geinete wV hmeiV, peritemnonteV pan arsenikon metaxu saV,

16

tote qelomen dwsei taV qugateraV hmwn eiV esaV, kai taV qugateraV saV qelomen labei eiV hmaV, kai qelomen katoikhsei me saV kai qelomen geinei eiV laoV×

17

ean omwV den maV akoushte na peritmhqhte, tote qelomen labei thn qugatera hmwn kai qelomen anacwrhsei.

18

[] Kai hresan oi logoi autwn eiV ton Emmwr kai eiV ton Sucem ton uion tou Emmwr×

19

kai den ebradunen o neoV na kamh to pragma, dioti uperhgapa thn qugatera tou Iakwb× kai hto o endoxoteroV pantoV tou oikou tou patroV autou.

20

Kai hlqen o Emmwr kai o Sucem o uioV autou eiV thn pulhn thV polewV autwn, kai elalhsan proV touV andraV thV polewV autwn legonteV,

21

Oi anqrwpoi outoi einai eirhnikoi meq' hmwn× aV katoikhswsi loipon en th gh kai aV emporeuwntai en auth× dioti h gh, idou, einai arketa eurucwroV di' autouV× taV qugateraV autwn aV labwmen eiV gunaikaV, kai taV qugateraV hmwn aV dwswmen eiV autouV×

22

epi toutw monon qelousi sumfwnhsei me hmaV oi anqrwpoi dia na katoikhswsi meq' hmwn, wste na geinwmen eiV laoV, ean peritmhqh pan arsenikon metaxu hmwn, kaqwV autoi peritemnontai×

23

ta poimnia autwn kai ta uparconta autwn kai panta ta kthnh autwn den qelousin eisqai idika maV; monon aV sumfwnhswmen me autouV, kai qelousi katoikhsei meq' hmwn.

24

Kai eishkousan tou Emmwr kai Sucem tou uiou autou panteV oi exercomenoi ek thV pulhV thV polewV autou× kai perietmhqh pan arsenikon, panteV oi exercomenoi dia thV pulhV thV polewV autou.

25

[] Thn de trithn hmeran, ote hsan en tw ponw, duo ek twn uiwn tou Iakwb, o Sumewn kai o Leui, adelfoi thV DeinaV, elabon ekastoV thn macairan autou, kai eishlqon eiV thn polin asfalwV kai efoneusan pan arsenikon.

26

Kai ton Emmwr kai ton Sucem ton uion autou efoneusan en stomati macairaV× kai elabon thn Deinan ek tou oikou tou Sucem kai exhlqon.

27

Oi de uioi tou Iakwb hlqon epi touV pefoneumenouV kai dihrpasan thn polin, epeidh eicon mianei thn adelfhn autwn.

28

Elabon ta probata autwn kai touV boaV autwn kai touV onouV autwn kai o, ti hto en th polei kai o, ti en tw agrw×

29

kai pasan thn periousian autwn kai panta ta paidia autwn kai taV gunaikaV autwn hcmalwtisan× kai pan o, ti eurisketo en taiV oikiaiV dihrpasan.

30

Eipe de o Iakwb proV ton Sumewn kai proV ton Leui, EiV tarachn me ebalete, kamnonteV me mishton metaxu twn katoikwn thV ghV, metaxu twn Cananaiwn kai Ferezaiwn× egw de oligouV anqrwpouV ecw, kai ekeinoi qelousi sunacqh enantion mou kai qelousi me pataxei kai qelw apolesqh egw kai o oikoV mou.

31

Oi de eipon, Eprepe loipon thn adelfhn hmwn na metaceirisqwsin wV pornhn;

Genesis 35

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: