Modern Greek Bible

Genesis 32

Genesis

Return to Index

Chapter 33

1

[] AnableyaV de o Iakwb eide× kai idou, o Hsau hrceto, kai met' autou tetrakosioi andreV× kai emoirasen o Iakwb ta paidia eiV thn Leian kai eiV thn Rachl kai eiV taV duo qerapainaV.

2

Kai taV men qerapainaV kai ta tekna autwn ebalen emprosqen, thn de Leian kai ta tekna authV, katopin, kai thn Rachl kai ton Iwshf, teleutaiouV.

3

AutoV de eperasen emprosqen autwn kai prosekunhsen ewV edafouV eptakiV, ewV na plhsiash eiV ton adelfon autou.

4

Kai edramen o Hsau eiV sunanthsin autou kai enhgkalisqh auton kai epesen epi ton trachlon autou kai katefilhsen auton× kai eklausan.

5

[] Kai anableyaV eide taV gunaikaV kai ta paidia× kai eipe, Ti sou einai outoi; O de eipe ta paidia, ta opoia ecarisen o QeoV eiV ton doulon sou.

6

Tote eplhsiasan ai qerapainai, autai kai ta tekna autwn, kai prosekunhsan×

7

paromoiwV eplhsiasan kai h Leia kai ta tekna authV, kai prosekunhsan× kai meta tauta eplhsiasan o Iwshf kai h Rachl kai prosekunhsan.

8

Kai eipe, ProV ti apan to stratopedon sou touto, to opoion aphnthsa; O de eipe, dia na eurw carin emprosqen tou kuriou mou.

9

Kai eipen o Hsau, Ecw polla, adelfe mou× ece su ta idika sou.

10

Kai eipen o Iakwb, Ouci, parakalw× ean eurhka carin emprosqen sou, dexai to dwron mou ek twn ceirwn mou× dioti dia touto eidon to proswpon sou, wV ean eblepon proswpon Qeou, kai su euhresthqhV eiV eme×

11

dexai, parakalw, taV eulogiaV mou, taV prosferomenaV proV se× dioti me hlehsen o QeoV kai ecw ta panta. Kai ebiasen auton kai edecqh.

12

Kai eipen, AV shkwqwmen kai aV upagwmen, kai egw qelw proporeuesqai emprosqen sou.

13

Kai eipe proV auton o Iakwb, O kurioV mou exeurei oti ta paidia einai trufera, kai ecw met' emou egkumonounta probata kai boaV× kai ean biaswsin auta mian monhn hmeran, apan to poimnion qelei apoqanei.

14

AV perash, parakalw, o kurioV mou emprosqen tou doulou autou× kai egw qelw akolouqei bradewV, kata to badisma twn kthnwn twn emprosqen mou, kai kata to badisma twn paidariwn, ewsou fqasw proV ton kurion mou eiV Sheir.

15

Kai eipen o Hsau, AV afhsw loipon meta sou meroV ek tou laou, tou met' emou. O de eipe, Dia ti touto; arkei oti eurhka carin emprosqen tou kuriou mou.

16

[] Epestreye loipon o Hsau thn hmeran ekeinhn eiV thn odon autou eiV Sheir.

17

Kai aphlqen o Iakwb eiV Sokcwq, kai wkodomhsen eiV eauton oikian, kai dia ta kthnh autou ekame skhnaV× dia touto ekalese to onoma tou topou Sokcwq.

18

Kai afou epestreyen o Iakwb apo Padan-aram, hlqen eiV Salhm, polin Sucem, thn en th gh Canaan× kai kateskhnwsen emprosqen thV polewV.

19

Kai hgorase thn merida tou agrou, opou esthse thn skhnhn autou, para twn uiwn tou Emmwr, patroV tou Sucem, di' ekaton arguria.

20

Kai esthsen ekei qusiasthrion, kai ekalesen auto El-elwe-Israhl.

Genesis 34

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: