Modern Greek Bible

Genesis 31

Genesis

Return to Index

Chapter 32

1

[] Kai aphlqen o Iakwb eiV thn odon autou× kai sunhnthsan auton oi aggeloi tou Qeou.

2

Kai ote eiden autouV o Iakwb eipe, Stratopedon Qeou einai touto× kai ekalese to onoma tou topou ekeinou, Macanaim.

3

[] Kai apesteilen o Iakwb mhnutaV emprosqen autou proV Hsau ton adelfon autou eiV thn ghn Sheir, eiV ton topon tou Edwm.

4

Kai parhggeilen eiV autouV, legwn, outw qelete eipei proV ton kurion mou ton Hsau, Outw legei o douloV sou Iakwb, meta tou Laban parwkhsa, kai diemeina ewV tou nun×

5

kai apekthsa boaV kai onouV probata kai doulouV kai doulaV× kai apesteila na anaggeilw proV ton kurion mou, dia na eurw carin emprosqen sou.

6

Kai epestreyan oi mhnutai proV ton Iakwb, legonteV, Uphgamen proV ton adelfon sou ton Hsau, kai malista ercetai eiV sunanthsin sou, kai tetrakosioi andreV met' autou.

7

Efobhqh de o Iakwb sfodra kai hto en amhcania× kai dihrese ton laon, ton meq' autou, kai ta poimnia kai touV boaV kai taV kamhlouV, eiV duo tagmata×

8

legwn, Ean elqh o Hsau eiV to en tagma kai pataxh auto, to epiloipon tagma qelei diaswqh.

9

[] Kai eipen o Iakwb, Qee tou patroV mou Abraam kai Qee tou patroV mou Isaak, Kurie, ostiV eipaV proV eme× Epistreyon eiV thn ghn sou kai eiV thn suggeneian sou kai qelw se agaqopoihsei×

10

polu mikroV eimai wV proV panta ta eleh kai pasan thn alhqeian ta opoia ekameV eiV ton doulon sou× dioti me thn rabdon mou diebhn ton Iordanhn touton, kai twra egeina duo tagmata×

11

swson me, deomai sou, ek thV ceiroV tou adelfou mou, ek thV ceiroV tou Hsau× dioti foboumai auton, mhpwV elqwn pataxh eme kai thn mhtera epi ta tekna×

12

su de eipaV, Bebaia qelw se agaqopoihsei, kai qelw katasthsei to sperma sou wV thn ammon thV qalasshV, htiV ek tou plhqouV den dunatai na ariqmhqh.

13

[] Kai ekoimhqh ekei thn nukta ekeinhn× kai elaben ek twn osa etucon en th ceiri autou, dwron proV Hsau ton adelfon autou×

14

aigaV diakosiaV kai tragouV eikosi, probata diakosia kai kriouV eikosi,

15

kamhlouV qhlazousaV meta twn teknwn autwn triakonta, damalia tessarakonta kai taurouV deka, onouV qhlukaV eikosi kai pwlaria deka.

16

Kai paredwken eiV taV ceiraV twn doulwn autou, ekaston poimnion cwrista× kai eipe proV touV doulouV autou, Perasate emprosqen mou kai afhsate diasthma metaxu poimniou kai poimniou.

17

Kai eiV ton prwton parhggeile, legwn, Otan se sunanthsh Hsau o adelfoV mou, kai se erwthsh legwn, TinoV eisai; kai pou upageiV; kai tinoV einai tauta, ta opoia eceiV emprosqen sou;

18

tote qeleiV eipei, Tauta einai tou doulou sou tou Iakwb, dwra stellomena proV ton kurion mou Hsau× kai idou, kai autoV opisw hmwn.

19

outw parhggeile kai eiV ton deuteron, kai eiV ton triton kai eiV pantaV touV akolouqountaV opisw twn poimniwn, legwn, kata touV logouV toutouV qelete lalhsei proV ton Hsau, otan eurhte auton×

20

kai qelete eipei, Idou, opisw hmwn kai autoV o douloV sou Iakwb. Dioti elege, Qelw exilewsei to proswpon autou me to dwron, to proporeuomenon emprosqen mou× kai meta tauta qelw idei to proswpon autou× iswV qelei me decqh.

21

To dwron loipon eperasen emprosqen autou× autoV de emeine thn nukta ekeinhn en tw stratopedw.

22

ShkwqeiV de thn nukta ekeinhn, elabe taV duo gunaikaV autou kai taV duo qerapainaV autou kai ta endeka paidia autou kai diebh to perasma tou Iabok.

23

Kai elaben autouV kai diebibasen autouV ton ceimarron× diebibase kai ta uparconta autou.

24

[] O de Iakwb emeine monoV× kai epalaie met' autou anqrwpoV ewV ta caragmata thV aughV×

25

idwn de oti den uperiscuse kat' autou, hggise thn arqrwsin tou mhrou autou× kai metetopisqh h arqrwsiV tou mhrou tou Iakwb, enw epalaie met' autou.

26

O de eipen, AfeV me na apelqw, dioti ecaraxen h augh. Kai autoV eipe, den qelw se afhsei na apelqhV, ean den me euloghshV.

27

Kai eipe proV auton, Ti einai to onoma sou; O de eipen, Iakwb.

28

Kai ekeinoV eipe, Den qelei kalesqh pleon to onoma sou Iakwb, alla Israhl× dioti eniscusaV meta Qeou, kai meta anqrwpwn qeleiV eisqai dunatoV.

29

Hrwthse de o Iakwb legwn, Fanerwson moi, parakalw, to onoma sou. O de eipe, Dia ti erwtaV to onoma mou; Kai euloghsen auton ekei.

30

Kai ekalesen Iakwb to onoma tou topou ekeinon Fanouhl, legwn, Dioti eidon ton Qeon proswpon proV proswpon, kai efulacqh h zwh mou.

31

Kai aneteilen o hlioV ep' autou, kaqwV diebh to Fanouhl× ecwlaine de kata ton mhron autou.

32

Dia touto mecri thV shmeron den trwgousin oi uioi tou Israhl ton narkwqenta muwna, ostiV einai epi thV arqrwsewV tou mhrou× dioti ekeinoV hggise thn arqrwsin tou mhrou tou Iakwb kata ton muwna ton narkwqenta.

Genesis 33

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: