Modern Greek Bible

Genesis 30

Genesis

Return to Index

Chapter 31

1

[] Kai hkousen o Iakwb touV logouV twn uiwn tou Laban, legontwn, O Iakwb elabe panta ta uparconta tou patroV hmwn, kai ek twn uparcontwn tou patroV hmwn apekthse pasan thn doxan tauthn.

2

Kai eiden o Iakwb to proswpon tou Laban, kai idou, den hto proV auton wV cqeV kai procqeV.

3

Eipe de o KurioV proV ton Iakwb, Epistreyon eiV thn ghn twn paterwn sou, kai eiV thn suggeneian sou, kai qelw eisqai meta sou.

4

Tote esteilen o Iakwb kai ekalese thn Rachl kai thn Leian eiV thn pediada proV to poimnion autou×

5

kai eipe proV autaV, Blepw to proswpon tou patroV saV, oti den einai proV eme wV cqeV kai procqeV× o QeoV omwV tou patroV mou estaqh met' emou×

6

kai seiV exeurete oti en olh th dunamei mou edouleusa ton patera saV×

7

all' o pathr saV me hpathse kai hllaxe touV misqouV mou dekakiV× plhn o QeoV den afhken auton na me kakopoihsh×

8

ote elegen outw, ta poikila qelousin eisqai o misqoV sou, tote apan to poimnion egenna poikila× kai ote elegen outw, ta pardala qelousin eisqai o misqoV sou, tote apan to poimnion egenna pardala.

9

OutwV afhresen o QeoV to poimnion tou patroV saV kai edwken eiV eme.

10

Kai kaq' on kairon sunelambane to poimnion, uywsa touV ofqalmouV mou kai eidon kat' onar, kai idou, oi tragoi kai oi krioi, oi anabainonteV epi ta probata kai taV aigaV, hsan pardaloi, poikiloi kai stiktoi.

11

Kai moi eipen o aggeloV tou Qeou kat' onar, Iakwb× kai eipa, Idou, egw.

12

Kai eipen, Uywson twra touV ofqalmouV sou, kai ide pantaV touV tragouV kai touV kriouV, touV anabainontaV epi ta probata kai taV aigaV, oti einai pardaloi, poikiloi kai stiktoi× dioti eidon panta osa kamnei eiV se o Laban×

13

egw eimai o QeoV thV Baiqhl, opou ecrisaV thn sthlhn kai opou euchqhV euchn proV eme× shkwqhti twra, exelqe ek thV ghV tauthV kai epistreyon eiV thn ghn thV suggeneiaV sou.

14

Kai apekriqhsan h Rachl kai h Leia kai eipon proV auton, Ecomen hmeiV pleon meridion h klhronomian en tw oikw tou patroV hmwn;

15

den eqewrhqhmen up' autou wV xenai; dioti epwlhsen hmaV kai akomh oloklhrwV katefage to argurion hmwn.

16

Oqen panta ta plouth, ta opoia afhresen o QeoV apo tou patroV hmwn, einai hmwn kai twn teknwn hmwn× twra loipon kame osa soi eipen o QeoV.

17

[] Tote shkwqeiV o Iakwb, ebale ta paidia autou kai taV gunaikaV autou epi taV kamhlouV×

18

kai aphgage panta ta kthnh autou, kai panta ta agaqa autou ta opoia apekthse, to poimnion thV apokthsewV autou, to opoion apekthsen eiV Padan-aram, dia na apelqh proV Isaak ton patera autou eiV ghn Canaan.

19

O de Laban eicen upagei dia na koureush ta probata autou kai h Rachl ekleye ta eidwla tou patroV authV.

20

Ekruye de o Iakwb thn fughn autou eiV ton Laban ton Suron, mh anaggeilaV proV auton oti anacwrei×

21

kai efugen autoV meta pantwn twn uparcontwn autou kai eshkwqh kai diebh ton potamon kai dieuqunqh proV to oroV Galaad.

22

Kai thn trithn hmeran anhggelqh proV ton Laban, oti efugen o Iakwb×

23

kai paralabwn touV adelfouV autou meq' eautou, katediwxen opisw autou odon epta hmerwn× kai eprofqasen auton en tw orei Galaad.

24

Hlqe de o QeoV proV Laban ton Suron kat' onar thn nukta, kai eipe proV auton, Fulacqhti, mh lalhshV sklhra proV ton Iakwb.

25

[] Eprofqase loipon o Laban ton Iakwb× o de Iakwb eice sthsei thn skhnhn autou epi tou orouV× o de Laban meta twn adelfwn autou eskhnwsen epi tou orouV Galaad.

26

Kai eipen o Laban proV ton Iakwb, Ti ekameV, kai dia ti ekruyaV eiV eme thn fughn sou kai aphgageV taV qugateraV mou wV aicmalwtouV macairaV;

27

dia ti efugeV krufiwV kai ekleyaV seauton ap' emou kai den moi efanerwsaV touto; dioti egw hqelon se exaposteilei met' eufrosunhV kai meta asmatwn, meta tumpanwn kai kiqaraV×

28

kai den me hxiwsaV mhde na filhsw touV uiouV mou, kai taV qugateraV mou; twra afronwV epraxaV touto×

29

dunath einai h ceir mou na saV kakopoihsh× plhn o QeoV tou patroV saV cqeV thn nukta eipe proV eme, legwn, Fulacqhti, mh lalhshV sklhra proV ton Iakwb×

30

twra loipon estw, anecwrhsaV, epeidh epequmhsaV polu ton oikon tou patroV sou× alla dia ti ekleyaV touV QeouV mou;

31

Kai apokriqeiV o Iakwb eipe proV ton Laban, Efugon epeidh efobhqhn× dioti eipon, MhpwV afaireshV taV qugateraV sou ap' emou×

32

eiV ontina omwV eurhV touV qeouV sou, aV mh zhsh× emprosqen twn adelfwn hmwn gnwrison ti eurisketai eiV eme ek twn idikwn sou, kai labe. Dioti den hxeuren o Iakwb oti h Rachl eice kleyei autouV.

33

Eishlqe loipon o Laban eiV thn skhnhn tou Iakwb, kai eiV thn skhnhn thV LeiaV, kai eiV taV skhnaV twn duo qerapainwn× alla den eurhken autouV. Tote exhlqen ek thV skhnhV thV LeiaV, kai eishlqen eiV thn skhnhn thV Rachl.

34

H de Rachl eice labei ta eidwla, kai balei auta eiV samarion kamhlou, kai ekaqhto ep' auta. Kai ereunhsaV o Laban olhn thn skhnhn, den eurhken.

35

H de eipe proV ton patera authV, AV mh fanh baru eiV ton kurion mou, dioti den dunamai na shkwqw emprosqen sou, epeidh ecw ta gunaikeia. Kai autoV hreunhsen, alla den eurhke ta eidwla.

36

[] Kai wrgisqh o Iakwb kai epeplhxe ton Laban× kai apokriqeiV o Iakwb eipe proV ton Laban, Ti einai to anomhma mou; ti to amarthma mou, oti katediwxaV opisw mou;

37

afou hreunhsaV panta ta skeuh mou, ti eurhkaV ek pantwn twn skeuwn thV oikiaV sou; qeV auto edw emprosqen twn adelfwn mou kai adelfwn sou, dia na krinwsi metaxu twn duo hmwn×

38

eikosi eth einai twra, af' otou eimai meta sou× ta probata sou kai ai aigeV sou den hteknwqhsan, kai touV kriouV tou poimniou sou den efagon.

39

qhrialwton den efera eiV se× egw eplhrwnon auto× apo thV ceiroV mou ezhteiV o, ti me eklepteto thn hmeran, h o, ti me eklepteto thn nukta×

40

thn hmeran ekaiomhn upo tou kaumatoV kai thn nukta upo tou pagetou× kai efeugen o upnoV mou apo twn ofqalmwn mou×

41

eikosi eth hdh euriskomai en th oikia sou× dekatessara eth se edouleusa dia taV duo sou qugateraV, kai ex eth dia ta probata sou× kai hllaxaV ton misqon mou dekakiV×

42

ean o QeoV tou patroV mou, o QeoV tou Abraam kai o foboV tou Isaak, den hto met' emou, bebaia kenon hqeleV me exaposteilei twra× eiden o QeoV thn talaipwrian mou kai ton kopon twn ceirwn mou, kai se hlegxen ecqeV thn nukta.

43

[] Kai apokriqeiV o Laban, eipe proV ton Iakwb, Ai qugatereV autai einai qugatereV mou, kai oi uioi outoi uioi mou, kai ta probata tauta probata mou, kai panta osa blepeiV einai idika mou× kai ti na kamw shmeron eiV taV qugateraV mou tautaV, h eiV ta tekna autwn, ta opoia egennhsan;

44

elqe loipon twra, aV kamwmen sunqhkhn, egw kai su× dia na hnai eiV marturion metaxu emou kai sou.

45

Kai elaben o Iakwb liqon kai esthsen auton sthlhn.

46

Kai eipen o Iakwb proV touV adelfouV autou, Sunaxate liqouV× kai elabon liqouV, kai ekamon swron× kai efagon ekei epi tou swrou.

47

Kai o men Laban ekalesen auton Iegar-sacadouqa× o de Iakwb ekalesen auton Galeed.

48

Kai eipen o Laban, O swroV outoV einai shmeron marturion metaxu emou kai sou× dia touto ekalesqh to onoma autou Galeed,

49

kai Mispa, dioti eipen, AV epibleyh o KurioV anameson emou kai sou, otan apocwrisqwmen o eiV apo tou allou×

50

ean talaipwrhshV taV qugateraV mou, h ean labhV allaV gunaikaV ektoV twn qugaterwn mou, den einai oudeiV meq' hmwn× blepe, o QeoV einai martuV metaxu emou kai sou.

51

Kai eipen o Laban proV ton Iakwb, Idou, o swroV outoV, kai idou, h sthlh auth, thn opoian esthsa metaxu emou kai sou×

52

o swroV outoV einai marturion, kai h sthlh marturion, oti egw den qelw diabh ton swron touton proV se, oute su qeleiV diabh ton swron touton kai thn sthlhn tauthn, proV eme, dia kakon×

53

o QeoV tou Abraam kai o QeoV tou Nacwr, o QeoV tou patroV autwn, aV krinh anameson hmwn. O de Iakwb wmosen eiV ton fobon tou patroV autou Isaak.

54

Tote equsen o Iakwb qusian epi tou orouV kai prosekalese touV adelfouV autou dia na fagwsin arton× kai efagon arton kai dienuktereusan epi tou orouV.

55

Kai shkwqeiV o Laban enwriV to prwi, efilhse touV uiouV autou kai taV qugateraV autou, kai euloghsen autouV× kai anecwrhsen o Laban kai epestreyen eiV ton topon autou.

Genesis 32

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: