Modern Greek Bible

Genesis 29

Genesis

Return to Index

Chapter 30

1

[] Kai ote eiden h Rachl oti den eteknopoihsen eiV ton Iakwb, efqonhsen h Rachl thn adelfhn authV× kai eipe proV ton Iakwb, DoV moi tekna× eide mh, egw apoqnhskw.

2

Kai exhfqh o qumoV tou Iakwb kata thV Rachl kai eipe, MhpwV eimai egw anti tou Qeou ostiV se esterhsen apo karpou koiliaV;

3

H de eipen, Idou, h qerapaina mou Balla× eiselqe proV authn, kai qelei gennhsei epi twn gonatwn mou, dia na apokthsw kai egw tekna ex authV.

4

Kai edwken eiV auton thn Ballan thn qerapainan authV dia gunaika× kai eishlqen o Iakwb proV authn.

5

Kai sunelaben h Balla, kai egennhsen uion eiV ton Iakwb×

6

kai eipen h Rachl, O QeoV me ekrine kai hkouse kai thn fwnhn mou kai moi edwken uion× dia touto ekalese to onoma autou Dan.

7

Kai sunelabe palin h Balla, h qerapaina thV Rachl, kai egennhse deuteron uion eiV ton Iakwb×

8

kai eipen h Rachl, Dunathn palhn epalaisa meta thV adelfhV mou, kai uperiscusa× kai ekalese to onoma autou Nefqali.

9

Kai ote eiden h Leia oti epause na genna, elabe thn Zelfan thn qerapainan authV, kai edwken authn eiV ton Iakwb dia gunaika.

10

Kai h Zelfa, h qerapaina thV LeiaV, egennhsen uion eiV ton Iakwb×

11

kai eipen h Leia, Eutucia ercetai× kai ekalese to onoma autou Gad.

12

Kai egennhsen h Zelfa, h qerapaina thV LeiaV, deuteron uion eiV ton Iakwb×

13

kai eipen h Leia, Makaria egw, dioti qelousi me makarizei ai gunaikeV× kai ekalese to onoma autou Ashr.

14

[] Kai uphgen o Roubhn en taiV hmeraiV tou qerismou tou sitou kai eurhke mandragoraV en tw agrw, kai eferen autouV proV thn Leian thn mhtera autou. Eipe de h Rachl proV thn Leian, DoV moi, parakalw, apo touV mandragoraV tou uiou sou.

15

H de eipe proV authn, Mikron pragma einai, oti elabeV ton andra mou; kai qeleiV na labhV kai touV mandragoraV tou uiou mou; kai h Rachl eipe, Loipon aV koimhqh meta sou tauthn thn nukta, dia touV mandragoraV tou uiou sou.

16

Kai hlqen o Iakwb to esperaV ek tou agrou, kai exelqousa h Leia eiV sunanthsin autou, eipe, ProV eme qeleiV eiselqei, dioti se emisqwsa twonti me touV mandragoraV tou uiou mou. Kai ekoimhqh met' authV ekeinhn thn nukta.

17

Kai eishkousen o QeoV thV LeiaV× kai sunelabe kai egennhsen eiV ton Iakwb pempton uion.

18

Kai eipen h Leia, Edwke moi o QeoV ton misqon mou, dioti edwka thn qerapainan mou eiV ton andra mou× kai ekalese to onoma autou Issacar.

19

Kai sunelaben akomh h Leia, kai egennhsen ekton uion eiV ton Iakwb×

20

kai eipen h Leia, me eproikisen o QeoV me kalhn proika× twra qelei katoikhsei met' emou o anhr mou, dioti egennhsa eiV auton ex uiouV× kai ekalese to onoma autou Zaboulwn.

21

Kai meta tauta egennhse qugatera, kai ekalese to onoma authV Deinan.

22

Enequmhqh de o QeoV thn Rachl kai eishkousen authV o QeoV, kai hnoixe thn mhtran authV×

23

kai sunelabe, kai egennhsen uion× kai eipen, O KurioV afhrese to oneidoV mou.

24

Kai ekalese to onoma autou Iwshf, legousa, O QeoV na prosqesh eiV eme kai allon uion.

25

[] Kai afou h Rachl egennhse ton Iwshf, eipen o Iakwb proV ton Laban, Exaposteilon me, dia na apelqw eiV ton topon mou, kai eiV thn patrida mou×

26

doV moi taV gunaikaV mou kai ta paidia mou, dia taV opoiaV se edouleusa dia na apelqw× dioti su gnwrizeiV thn douleusin mou, thn opoian se edouleusa.

27

Eipe de proV auton o Laban, Parakalw se, na eurw carin emprosqen sou× egnwrisa ek peiraV, oti o KurioV me euloghsen ex aitiaV sou.

28

Kai eipe, Diorison moi ton misqon sou, kai qelw soi dwsei auton.

29

O de eipe proV auton, su gnwrizeiV tini tropw se edouleusa, kai posa egeinan ta kthnh sou met' emou×

30

dioti osa eiceV pro emou hsan oliga, kai twra huxhsan eiV plhqoV× kai o KurioV se euloghse me thn eleusin mou× kai twra pote qelw probleyei kai egw dia ton oikon mou;

31

O de eipe, Ti na soi dwsw; Kai o Iakwb eipe, den qeleiV moi dwsei ouden× ean kamhV eiV eme to pragma touto, palin qelw poimainei to poimnion sou kai fulattei auto×

32

na perasw shmeron dia meson olou tou poimniou sou, diacwrizwn ekeiqen pan probaton econ poikilmata kai khlidaV, kai pan to melanwpon metaxu twn arniwn, kai to econ khlidaV kai poikilmata metaxu twn aigwn× kai tauta na hnai o misqoV mou×

33

kai eiV to exhV h dikaiosunh mou qelei marturhsei peri emou, otan elqh emprosqen sou dia ton misqon mou× pan o, ti den einai me poikilmata kai khlidaV metaxu twn aigwn, kai melanwpon metaxu twn arniwn, qelei logisqh klemmenon up' emou.

34

Kai eipen o Laban, Idou, estw kata ton logon sou.

35

Kai thn hmeran ekeinhn diecwrise touV tragouV touV pardalouV kai khlidwtouV kai pasaV taV aigaV osai eicon poikilmata kai khlidaV, panta osa hsan dialeuka, kai panta ta melanwpa metaxu twn arniwn, kai edwken auta eiV taV ceiraV twn uiwn autou×

36

kai eqese triwn hmerwn odon metaxu eautou kai tou Iakwb× o de Iakwb epoimaine to upoloipon tou poimniou tou Laban.

37

[] Kai elaben eiV eauton o Iakwb rabdouV clwraV ek leukhV kai karuaV kai platanou kai exelepisen autaV kata lepismata leuka, wste efaineto to leukon to eiV taV rabdouV×

38

kai eqese taV rabdouV, taV opoiaV exelepisen, eiV ta aulakia tou udatoV, eiV taV potistraV, opou ta poimnia hrconto na pinwsi, dia na sullambanwsi ta poimnia enw hrconto na pinwsi.

39

Kai sunelambanon ta poimnia bleponta taV rabdouV, kai egennwn probata pardala, poikila kai khlidwta.

40

Diecwrise de o Iakwb ta arnia, kai estreye ta proswpa twn probatwn tou poimniou tou Laban proV ta pardala kai proV panta ta melanwpa× ta de eautou poimnia eqese cwrista, kai den eqesen auta meta twn probatwn tou Laban.

41

Kai kaq' on kairon ta prwima probata hrconto eiV sullhyin, o Iakwb eqete taV rabdouV eiV ta aulakia emprosqen twn ofqalmwn tou poimniou, dia na sullambanwsi bleponta proV taV rabdouV×

42

ote de ta probata hsan oyima, den eqeten autaV× kai outw ta oyima hsan tou Laban, ta de prwima tou Iakwb.

43

Kai huxhsen o anqrwpoV sfodra sfodra, kai apekthse poimnia polla kai doulaV kai doulouV kai kamhlouV kai onouV.

Genesis 31

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: