Modern Greek Bible

Genesis 28

Genesis

Return to Index

Chapter 29

1

[] Kai ekinhsen o Iakwb kai uphgen eiV thn ghn twn katoikwn thV anatolhV.

2

Kai eide, kai idou, frear en th pediadi kai idou, ekei tria poimnia probatwn anapauomena plhsion autou, dioti ek tou freatoV ekeinon epotizon ta poimnia× liqoV de megaV hto epi to stomion tou freatoV.

3

Kai ote sunhgonto ekei panta ta poimnia, apekulion ton liqon apo tou stomiou tou freatoV, kai epotizon ta poimnia× epeita eqeton palin ton liqon epi to stomion tou freatoV eiV ton topon autou.

4

Kai eipe proV autouV o Iakwb, Adelfoi, poqen eisqe; Oi de eipon, Ek thV Carran eimeqa.

5

Kai eipe proV autouV, Gnwrizete Laban ton uion tou Nacwr; oi de eipon, Gnwrizomen.

6

Kai eipe proV autouV, Ugiainei; Oi de eipon, Ugiainei× kai idou, Rachl h qugathr autou ercetai meta twn probatwn.

7

Kai eipen, Idou, menei akomh hmera pollh, den einai wra na surqwsi ta kthnh× potisate ta probata kai upagete na boskhshte auta.

8

Oi de eipon, Den dunameqa, ewsou sunacqwsi panta ta poimnia, kai na apokuliswsi ton liqon apo tou stomiou tou freatoV× tote potizomen ta probata.

9

[] Kai enw akomh elalei proV autouV, hlqen h Rachl meta twn probatwn tou patroV authV× dioti auth eboske.

10

Kai wV eiden o Iakwb thn Rachl, qugatera tou Laban tou adelfou thV mhtroV autou, kai ta probata tou Laban tou adelfou thV mhtroV autou, eplhsiasen o Iakwb kai apekulise ton liqon apo tou stomiou tou freatoV, kai epotise ta probata tou Laban, tou adelfou thV mhtroV autou.

11

Kai efilhsen o Iakwb thn Rachl kai uywsaV thn fwnhn autou eklause.

12

Kai aphggeilen o Iakwb proV thn Rachl, oti einai adelfoV tou patroV authV, kai oti einai uioV thV RebekkaV× kai ekeinh dramousa aphggeile touto eiV ton patera authV.

13

Kai wV hkousen o Laban to onoma tou Iakwb tou uiou thV adelfhV autou, edramen eiV sunanthsin autou× kai enagkalisqeiV auton, efilhsen auton kai eferen auton eiV thn oikian autou× kai dihghqh o Iakwb proV ton Laban panta ta genomena.

14

Kai eipe proV auton o Laban, Bebaia ostoun mou kai sarx mou eisai. Kai katwkhse met' autou ena mhna.

15

[] Kai eipen o Laban proV ton Iakwb, Epeidh eisai adelfoV mou, dia touto qeleiV me douleuei dwrean; eipe moi, tiV qelei eisqai o misqoV sou;

16

Eice de Laban duo qugateraV× to onoma thV presbuteraV, Leia, kai to onoma thV mikroteraV Rachl.

17

Kai thV men LeiaV oi ofqalmoi hsan asqeneiV× h de Rachl hto eueidhV kai wraia thn oyin.

18

Kai hgaphsen o Iakwb thn Rachl× kai eipe, Qelw se douleuei epta eth dia thn Rachl, thn qugatera sou thn mikroteran.

19

Kai eipen o Laban, Kalhtera na dwsw authn eiV se, para na dwsw authn eiV allon andra× katoikhson met' emou.

20

Kai edouleusen o Iakwb dia thn Rachl epta eth× kai efainonto eiV auton wV hmerai oligai, dia thn proV authn agaphn autou.

21

Kai eipen o Iakwb proV ton Laban, DoV moi thn gunaika mou, dioti eplhrwqhsan ai hmerai mou, dia na eiselqw proV authn.

22

Kai sunhgagen o Laban pantaV touV anqrwpouV tou topou kai ekame sumposion.

23

Kai to esperaV, labwn thn Leian thn qugatera autou, eferen authn proV auton× kai eishlqe proV authn.

24

Kai edwken o Laban eiV Leian thn qugatera autou, dia qerapainan authV, Zelfan thn qerapainan autou.

25

Kai to prwi, idou, auth hto h Leia× kai eipe proV ton Laban, Ti touto to opoion epraxaV eiV eme; den se edouleusa dia thn Rachl; kai dia ti me hpathsaV;

26

Kai eipen o Laban, Den ginetai outwV en tw topw hmwn, na didwtai h mikrotera pro thV presbuteraV×

27

ekplhrwson thn ebdomada tauthV, kai qelw soi dwsei kai authn, anti thV ergasiaV thn opoian qeleiV kamei eiV eme akomh alla epta eth.

28

Kai ekamen o Iakwb outw kai exeplhrwse thn ebdomada authV× kai edwken eiV auton thn Rachl thn qugatera autou eiV gunaika.

29

Kai edwken o Laban eiV Rachl thn qugatera autou, dia qerapainan authV, Ballan thn qerapainan autou.

30

Kai eishlqen o Iakwb kai proV thn Rachl× kai hgaphse thn Rachl perissoteron para thn Leian× kai edouleusen auton akomh alla epta eth.

31

[] Kai idwn o KurioV oti emiseito h Leia, hnoixe thn mhtran authV× h de Rachl hto steira.

32

Kai sunelaben h Leia kai egennhsen uion kai ekalese to onoma autou Roubhn× dioti eipen, Eide bebaia o KurioV thn tapeinwsin mou× twra loipon qelei me agaphsei o anhr mou.

33

Kai sunelabe palin kai egennhsen uion× kai eipen, Epeidh hkousen o KurioV oti misoumai, dia touto moi edwken akomh kai touton× kai ekalese to onoma autou Sumewn.

34

Kai sunelaben akomh kai egennhsen uion× kai eipe, Twra tauthn thn foran o anhr mou qelei enwqh met' emou, dioti egennhsa eiV auton treiV uiouV× dia touto wnomasen auton Leui.

35

Kai sunelabe palin kai egennhsen uion× kai eipe, Tauthn thn foran qelw doxologhsei ton Kurion× dia touto ekalese to onoma autou Ioudan× kai epause na genna.

Genesis 30

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: