Modern Greek Bible

Genesis 27

Genesis

Return to Index

Chapter 28

1

[] Kai proskalesaV o Isaak ton Iakwb euloghsen auton, kai parhggeile proV auton legwn, den qeleiV labei gunaika ek twn qugaterwn Canaan×

2

shkwqeiV upage eiV Padan-aram, eiV thn oikian Baqouhl tou patroV thV mhtroV sou× kai ekeiqen labe eiV seauton gunaika, ek twn qugaterwn Laban tou adelfou thV mhtroV sou×

3

kai o QeoV o PantodunamoV na se euloghsh kai na se auxhsh kai na se plhqunh, wste na geinhV eiV plhqoV lawn×

4

kai na soi dwsh thn eulogian tou Abraam, eiV se kai eiV to sperma sou meta se, dia na klhronomhshV thn ghn thV paroikhsewV sou, thn opoian edwken o QeoV eiV ton Abraam.

5

Kai exapesteilen o Isaak ton Iakwb× kai uphgen eiV Padan-aram proV Laban, ton uion tou Baqouhl tou Surou, ton adelfon RebekkaV thV mhtroV tou Iakwb kai tou Hsau.

6

[] Idwn de o Hsau oti euloghsen o Isaak ton Iakwb kai exapesteilen auton eiV Padan-aram, dia na labh eiV eauton gunaika ekeiqen, kai oti, enw eulogei auton, parhggeilen eiV auton, legwn, den qeleiV labei gunaika ek twn qugaterwn Canaan×

7

kai oti uphkousen o Iakwb eiV ton patera autou kai thn mhtera autou× kai uphgen eiV Padan-aram×

8

kai idwn o Hsau oti ai qugatereV Canaan einai mishtai eiV touV ofqalmouV tou patroV autou Isaak,

9

uphgen o Hsau proV ton Ismahl, kai ektoV twn allwn gunaikwn autou elaben eiV eauton gunaika thn Maeleq, qugatera Ismahl tou uiou tou Abraam, thn adelfhn tou Nabaiwq.

10

[] Kai exhlqen o Iakwb apo Bhr-sabee, kai uphgen eiV Carran.

11

Kai efqasen eiV tina topon kai dienuktereusen ekei, dioti eice dusei o hlioV× kai elaben ek twn liqwn tou topou kai eqese proskefalaion autou, kai ekoimhqh en tw topw ekeinw.

12

Kai eiden enupnion, kai idou, klimax esthrigmenh eiV thn ghn, thV opoiaV h korufh efqanen eiV ton ouranon× kai idou, oi aggeloi tou Qeou anebainon kai katebainon ep' authV.

13

Kai idou, o KurioV istato epanwqen authV kai eipen, Egw eimai KurioV o QeoV tou Abraam tou patroV sou, kai o QeoV tou Isaak× thn ghn, epi thV opoiaV koimasai, eiV se qelw dwsei authn kai eiV to sperma sou.

14

kai qelei eisqai to sperma sou wV h ammoV thV ghV, kai qeleiV exaplwqh proV dusin kai proV anatolhn kai proV borran kai proV noton× kai qelousin euloghqh en soi, kai en tw spermati sou pasai ai fulai thV ghV×

15

kai idou, egw eimai meta sou, kai qelw se diafulattei pantacou, opou an upaghV, kai qelw se epanaferei eiV thn ghn tauthn× dioti den qelw se egkataleiyei, ewsou kamw osa elalhsa proV se.

16

[] Kai exegerqeiV o Iakwb ek tou upnou autou, eipe, Bebaia o KurioV einai en tw topw toutw, kai egw den hxeuron.

17

Kai efobhqh kai eipe, Poson foberoV einai o topoV outoV× den einai touto, eimh oikoV Qeou, kai auth h pulh tou ouranou.

18

Kai shkwqeiV o Iakwb enwriV to prwi, elabe ton liqon ton opoion eice qesei proskefalaion autou, kai esthsen auton dia sthlhn kai ecusen elaion epi thn korufhn authV.

19

Kai ekalese to onoma tou topou ekeinou, Baiqhl× to de onoma thV polewV ekeinhV hto proteron Louz.

20

Kai euchqh o Iakwb euchn, legwn, An o QeoV hnai met' emou kai me diafulaxh en th odw tauth eiV thn opoian upagw, kai moi dwsh arton na fagw kai enduma na enduqw,

21

kai epistreyw en eirhnh eiV ton oikon tou patroV mou, tote o KurioV qelei eisqai QeoV mou×

22

kai o liqoV outoV, ton opoion esthsa dia sthlhn, qelei eisqai oikoV Qeou× kai ek pantwn osa moi dwshV, to dekaton qelw prosferei eiV se.

Genesis 29

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: