Modern Greek Bible

Genesis 26

Genesis

Return to Index

Chapter 27

1

[] Kai afou eghrasen o Isaak, kai oi ofqalmoi autou hmblunqhsan, wste den eblepen, ekalesen Hsau ton uion autou ton megalhteron, kai eipe proV auton, Uie mou. O de eipe proV auton, Idou, egw.

2

Kai ekeinoV eipen, Idou, twra, egw eghrasa× den gnwrizw thn hmeran tou qanatou mou×

3

labe loipon, parakalw, ta opla sou, thn faretran sou kai to toxon sou, kai exelqe eiV thn pediada kai kunhghson moi kunhgion×

4

kai kame moi edesmata kaqwV agapw, kai fere moi na fagw, dia na se euloghsh h yuch mou prin apoqanw.

5

H de Rebekka hkousen enw elalei o Isaak proV Hsau ton uion autou. Kai uphgen o Hsau eiV thn pediada dia na kunhghsh kunhgion kai na ferh auto.

6

[] Kai h Rebekka elalhse proV Iakwb ton uion authV, legousa, Idou, egw hkousa ton patera sou lalounta proV Hsau ton adelfon kai legonta,

7

Fere moi kunhgion kai kame moi edesmata, dia na fagw, kai na se euloghsw enwpion tou Kuriou prin apoqanw.

8

Twra loipon, uie mou, akouson thn fwnhn mou eiV osa egw soi paraggellw×

9

upage twra eiV to poimnion, kai labe moi ekeiqen duo kala erifia ex aigwn× dia na kamw auta edesmata dia ton patera sou, kaqwV agapa×

10

kai qeleiV ferei auta proV ton patera sou na fagh, dia se euloghsh prin apoqanh.

11

Kai eipen o Iakwb proV Rebekkan thn mhtera autou, Idou, o Hsau o adelfoV mou einai anhr dasutricoV, egw de anhr atricoV×

12

iswV me yhlafhsh o pathr mou, kai qelw fanh eiV auton wV apatewn, kai qelw surei ep' emauton kataran kai ouci eulogian.

13

Eipe de proV auton h mhthr autou, Ep' eme h katara sou, teknon mou× monon upakouson eiV thn fwnhn mou kai upage, fere moi auta.

14

Kai uphge, kai elabe, kai eferen auta proV thn mhtera autou× kai ekamen h mhthr autou edesmata kaqwV hgapa o pathr autou.

15

Kai labousa h Rebekka ta kalhtera foremata Hsau tou megalhterou uiou authV, ta opoia eicen en th oikia, eneduse me auta Iakwb, ton uion authV ton newteron×

16

kai me ta dermata twn erifiwn eskepase taV ceiraV autou, kai ta gumna tou trachlou autou×

17

kai edwken eiV taV ceiraV Iakwb tou uiou authV ta edesmata kai ton arton, ta opoia htoimase.

18

[] Kai hlqe proV ton patera autou× kai eipe, Pater mou. O de eipen, Idou, egw× tiV eisai, teknon mou;

19

Kai eipen o Iakwb proV ton patera autou, Egw eimai Hsau o prwtotokoV sou× ekama kaqwV moi eipaV, shkwqhti loipon, kaqison kai fage ek tou kunhgiou mou, dia na me euloghsh h yuch sou.

20

Kai eipen o Isaak proV ton uion autou, Poqen touto, teknon mou, oti eurhkaV toson tacewV; O de eipe, Dioti KurioV o QeoV sou eferen auto emprosqen mou.

21

Kai eipen o Isaak proV ton Iakwb, Plhsiason, teknon mou, dia na se yhlafhsw, an su hsai autoV o uioV Hsau, h ouci.

22

Kai eplhsiasen o Iakwb eiV ton Isaak ton patera autou× o de eyhlafhsen auton, kai eipen, H men fwnh einai fwnh Iakwb, ai de ceireV, ceireV Hsau.

23

Kai den egnwrisen auton, dioti ai ceireV autou hsan wV ai ceireV Hsau adelfou autou, dasutricoi kai euloghsen auton.

24

Kai eipe, Su eisai autoV o uioV mou Hsau; O de eipen, Egw.

25

Kai eipe, Fere plhsion mou, kai qelw fagei ek tou kunhgiou tou uiou mou, dia na se euloghsh h yuch mou. Kai efere plhsion autou, kai efagen× efere de proV auton oinon kai epie.

26

Kai eipe proV auton Isaak o pathr autou, Plhsiason twra, kai filhson me, teknon mou.

27

Kai eplhsiase, kai efilhsen auton× kai wsfranqh thn osmhn twn endumatwn autou, kai euloghsen auton kai eipen, Idou, h osmh tou uiou mou einai wV osmh pediadoV, thn opoian euloghsen o KurioV×

28

Loipon o QeoV na soi dwsh apo thV drosou tou ouranou kai apo tou pacouV thV ghV kai afqonian sitou kai oinou×

29

Laoi na se douleuswsi kai eqnh na se proskunhswsi× na hsai kurioV twn adelfwn sou, kai oi uioi thV mhtroV sou na se proskunhswsi× kathramenoV ostiV se kataratai, kai euloghmenoV ostiV se eulogei

30

[] Kai kaqwV epausen o Isaak eulogwn ton Iakwb, moliV o Iakwb eicen exelqei ap' emprosqen tou patroV autou Isaak× kai hlqen Hsau o adelfoV autou ek tou kunhgiou autou.

31

Kai ekame kai autoV edesmata kai efere proV ton patera autou× kai eipe proV ton patera autou, AV shkwqh o pathr mou, kai aV fagh ek tou kunhgiou tou uiou autou, dia na me euloghsh h yuch sou.

32

Kai eipe proV auton Isaak o pathr autou, TiV eisai; O de eipen, Eimai o uioV sou, o prwtotokoV sou Hsau.

33

Kai exeplagh o Isaak ekplhxin megalhn sfodra, kai eipe, PoioV einai loipon ekeinoV, ostiV ekunhghse kunhgion, kai moi efere kai efagon apo pantwn prin eiselqhV, kai euloghsa auton; kai euloghmenoV qelei eisqai.

34

Ote hkousen o Hsau touV logouV tou patroV autou, anekraxe kraughn megalhn kai pikran sfodra× kai eipe proV ton patera autou, Euloghson me, kai eme, pater mou.

35

O de eipen, Hlqen o adelfoV sou meta dolou, kai elabe thn eulogian sou.

36

Kai eipen o Hsau, DikaiwV ekalesqh to onoma autou Iakwb, dioti twra deuteran tauthn foran me upeskelisen× elabe ta prwtotokia mou, kai idou, twra elabe kai thn eulogian mou. Kai eipe, Den efulaxaV di' eme eulogian;

37

Kai, apekriqh o Isaak, kai eipe proV ton Hsau, Idou, kurion sou ekama auton, kai pantaV touV adelfouV autou ekama doulouV autou, kai esthrixa auton me siton kai oinon× kai ti loipon na kamw eiV se, teknon mou;

38

Kai eipen o Hsau proV ton patera autou, MhpwV tauthn monhn thn eulogian eceiV, pater mou; euloghson me, kai eme, pater mou. kai uywsen o Hsau thn fwnhn autou, kai eklause.

39

Kai apekriqh Isaak o pathr autou, kai eipe proV auton, Idou, h katoikhsiV sou qelei eisqai eiV to pacoV thV ghV, kai eiV thn droson tou ouranou anwqen×

40

kai me thn macairan sou qeleiV zh, kai eiV ton adelfon sou qeleiV douleusei, otan de uperiscushV, qeleiV suntriyei ton zugon autou apo tou trachlou sou.

41

[] Kai emisei o Hsau ton Iakwb, dia thn eulogian me thn opoian euloghsen auton o pathr autou× kai eipen o Hsau en th kardia autou, Plhsiazousin ai hmerai tou penqouV tou patroV mou× tote qelw foneusei Iakwb ton adelfon mou.

42

Anhggelqhsan, de proV thn Rebekkan oi logoi Hsau tou uiou authV tou megalhterou× kai pemyasa ekalesen Iakwb ton uion authV ton newteron, kai eipe proV auton, Idou, Hsau o adelfoV sou parhgorei eauton kata sou, oti qelei se foneusei.

43

Twra loipon, teknon mou, akouson thn fwnhn mou× kai shkwqeiV, fuge proV Laban ton adelfon mou eiV Carran×

44

kai katoikhson met' autou hmeraV tinaV, ewsou parelqh o qumoV tou adelfou sou×

45

ewsou paush h kata sou orgh tou adelfou sou, kai lhsmonhsh ta osa epraxaV eiV auton× tote qelw steilei, kai qelw se ferei ekeiqen× dia ti na saV sterhqw kai touV duo en mia hmera;

46

Kai eipen h Rebekka proV ton Isaak, Ahdiasa thn zwhn mou ex aitiaV twn qugaterwn tou Cet× ean o Iakwb labh gunaika ek twn qugaterwn tou Cet, kaqwV einai autai ek twn qugaterwn thV ghV tauthV, ti me wfelei na zw;

Genesis 28

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: