Modern Greek Bible

Genesis 25

Genesis

Return to Index

Chapter 26

1

[] Egeine de peina en th gh, ektoV thV proteraV peinhV, thV genomenhV epi twn hmerwn tou Abraam. Kai uphgen o Isaak proV ton Abimelec, basilea twn Filistaiwn, eiV Gerara.

2

Efanh de eiV auton o KurioV kai eipe, Mh katabhV eiV Aigupton× katoikhson en th gh thn opoian qelw soi eipei×

3

paroikei en th gh tauth, kai egw qelw eisqai meta sou, kai qelw se euloghsei dioti eiV se kai eiV to sperma sou qelw dwsei pantaV touV topouV toutouV× kai qelw ekplhrwsei ton orkon, ton opoion wmosa proV Abraam ton patera sou×

4

kai qelw plhqunei to sperma sou wV ta astra tou ouranou, kai qelw dwsei eiV to sperma sou pantaV touV topouV toutouV, kai qelousin euloghqh en tw spermati sou panta ta eqnh thV ghV×

5

epeidh o Abraam uphkousen eiV thn fwnhn mou, kai efulaxe ta prostagmata mou, taV entolaV mou, ta diatagmata mou kai touV nomouV mou.

6

[] Kai katwkhsen o Isaak en GeraroiV.

7

Hrwthsan de oi andreV tou topou peri thV gunaikoV autou× kai eipen, Adelfh mou einai× dioti efobhqh na eiph, Gunh mou einai× legwn, MhpwV me foneuswsin oi andreV tou topou dia thn Rebekkan× epeidh hto wraia thn oyin.

8

Kai afou dietriyen ekei pollaV hmeraV, Abimelec o basileuV twn Filistaiwn, kuyaV apo thV quridoV eide, kai idou, o Isaak epaize meta RebekkaV thV gunaikoV autou.

9

Ekalese de o Abimelec ton Isaak kai eipen, Idou, bebaiwV gunh sou einai auth× dia ti loipon eipaV, Adelfh mou einai; Kai eipe proV auton o Isaak, dioti eipon, MhpwV apoqanw ex aitiaV authV.

10

Kai eipen o Abimelec, Ti einai touto, to opoion ekameV eiV hmaV; par' oligon hqele koimhqh tiV ek tou laou meta thV gunaikoV sou, kai hqeleV ferei ef' hmaV anomian.

11

Kai prosetaxen o Abimelec eiV panta ton laon, legwn, OstiV eggish ton anqrwpon touton h thn gunaika autou, qelei exapantoV qanatwqh.

12

[] Espeire de o Isaak en th gh ekeinh kai esunaxe kat' ekeinon ton cronon ekatontaplasia× kai euloghsen auton o KurioV.

13

Kai emegaluneto o anqrwpoV kai eprocwrei auxanomenoV, ewsou egeine megaV sfodra×

14

kai apekthse probata kai boaV kai doulouV pollouV× efqonhsan de auton oi Filistaioi.

15

Kai panta ta freata, ta opoia eskayan oi douloi tou patroV autou epi twn hmerwn Abraam tou patroV autou, enefraxan tauta oi Filistaioi kai egemisan auta cwma.

16

Kai eipen o Abimelec proV ton Isaak, Apelqe af' hmwn, dioti egeineV dunatwteroV hmwn sfodra.

17

Kai aphlqen ekeiqen o Isaak kai esthse thn skhnhn autou en th koiladi twn Gerarwn kai katwkhsen ekei.

18

Kai hnoixe palin o Isaak ta freata tou udatoV, ta opoia eskayan epi twn hmerwn Abraam tou patroV autou, oi de Filistaioi enefraxan auta meta ton qanaton tou Abraam× kai wnomasen auta kata ta onomata, me ta opoia o pathr autou eicen onomasei auta.

19

Kai eskayan oi douloi tou Isaak en th koiladi kai eurhkan ekei frear udatoV zwntoV.

20

Elogomachsan de oi poimeneV twn Gerarwn meta twn poimenwn tou Isaak, legonteV, Idikon maV einai to udwr× kai wnomase to frear Esek× dioti efiloneikhsan met' autou.

21

Kai eskayan allo frear kai elogomachsan kai peri autou× dia touto wnomasen auto Sitna.

22

Kai metoikhsaV ekeiqen eskayen allo frear, kai peri toutou den elogomachsan× kai wnomasen auto Recwbwq, legwn, dioti twra eplatunen hmaV o KurioV kai huxhsen hmaV epi thV ghV.

23

Kai ekeiqen anebh eiV Bhr-sabee.

24

Kai efanh eiV auton o KurioV thn nukta ekeinhn, kai eipen, Egw eimai o QeoV Abraam tou patroV sou× mh fobou, dioti egw eimai meta sou, kai qelw se euloghsei kai qelw plhqunei to sperma sou, dia Abraam ton doulon mou.

25

Kai wkodomhsen ekei qusiasthrion kai epekalesqh to onoma tou Kuriou× kai esthsen ekei thn skhnhn autou× eskayan de ekei oi douloi tou Isaak frear.

26

[] Tote o Abimelec uphge proV auton apo Gerarwn, kai Ocozaq o oikeioV autou, kai Ficol o arcistrathgoV thV dunamewV autou.

27

Kai eipe proV autouV o Isaak, Dia ti hlqete proV eme, afou seiV me emishsate kai me ediwxate apo saV;

28

oi de eipon, Eidomen fanera, oti o KurioV einai meta sou, kai eipomen, AV geinh twra orkoV metaxu hmwn, metaxu hmwn kai sou, kai aV kamwmen sunqhkhn meta sou,

29

oti den qeleiV kamei kakon eiV hmaV, kaqwV hmeiV den se hggisamen, kai kaqwV epraxamen eiV se monon kalon, kai se exapesteilamen en eirhnh× twra su eisai euloghmenoV tou Kuriou.

30

Kai ekamen eiV autouV sumposion× kai efagon kai epion.

31

Kai eshkwqhsan enwriV to prwi, kai wmosen o eiV proV ton allon× tote o Isaak exapesteilen autouV, kai aphlqon ap' autou en eirhnh.

32

Kai thn hmeran ekeinhn hlqon oi douloi tou Isaak kai anhggeilan proV auton peri tou freatoV to opoion eskayan, kai eipan proV auton, Eurhkamen udwr.

33

Kai wnomasen auto Sabee× dia touto einai to onoma thV polewV Bhr-sabee ewV thV shmeron.

34

[] Hto de o Hsau etwn tessarakonta, ote elaben eiV gunaika Ioudiq, thn qugatera Behri tou Cettaiou, kai Basemaq, thn qugatera Ailwn tou Cettaiou×

35

kai autai hsan pikria yuchV eiV ton Isaak kai thn Rebekkan.

Genesis 27

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: