Modern Greek Bible

Genesis 24

Genesis

Return to Index

Chapter 25

1

[] Elabe de o Abraam kai allhn gunaika, onomazomenhn Cettouran.

2

Kai auth egennhsen eiV auton ton Zembran kai ton Ioxan kai ton Madan kai ton Madiam kai ton Iesbwk kai ton Soua.

3

kai o Ioxan egennhse ton Seba kai ton Daidan× oi de uioi tou Daidan hsan Assoureim kai Letousieim kai Lawmeim.

4

Oi uioi de tou Madiam hsan Gefa kai Efer kai Anwc kai Abeida kai Eldaga× panteV outoi uioi thV CettouraV.

5

Edwke de o Abraam panta ta uparconta autou eiV ton Isaak.

6

EiV de touV uiouV twn pallakwn autou edwken o Abraam carismata, kai exapesteilen autouV, eti zwn, makran apo tou uiou autou Isaak proV anatolaV, eiV thn ghn thV AnatolhV.

7

Kai tauta einai ta eth twn hmerwn thV zwhV tou Abraam, osa ezhsen, eth ekaton ebdomhkonta pente.

8

Kai ekpneusaV apeqanen o Abraam en ghrati kalw, gerwn kai plhrhV hmerwn× kai proseteqh eiV ton laon autou.

9

Kai eqayan auton o Isaak kai o Ismahl oi uioi autou en tw sphlaiw Macpelac, en tw agrw tou Efrwn, uiou tou Swar tou Cettaiou, tw apenanti thV Mambrh×

10

tw agrw, ton opoion hgorasen o Abraam para twn uiwn tou Cet× ekei etafh o Abraam kai Sarra h gunh autou.

11

[] Kai meta ton qanaton tou Abraam, euloghsen o QeoV Isaak ton uion autou× kai katwkhsen o Isaak plhsion tou freatoV Lacai-roi.

12

Auth de einai h genealogia tou Ismahl, uiou tou Abraam, ton opoion egennhsen eiV ton Abraam Agar h Aiguptia, h doulh thV SarraV×

13

kai tauta einai ta onomata twn uiwn tou Ismahl, kata ta onomata autwn, eiV taV geneaV autwn× prwtotokoV tou Ismahl Nabaiwq, epeita Khdar kai Abdehl kai Mibsam,

14

kai Misma, kai Douma kai Massa

15

Caddar, kai Qaima, Ietour, NafiV, kai Kedma×

16

outoi einai oi uioi tou Ismahl, kai tauta ta onomata autwn kata taV kwmaV autwn kai kata taV katoikiaV autwn× dwdeka arconteV kata ta eqnh autwn.

17

Kai tauta einai ta eth thV zwhV tou Ismahl, eth ekaton triakonta epta× kai ekpneusaV apeqane kai proseteqh eiV ton laon autou.

18

Katwkhsan de apo Abila ewV Sour, thV kata proswpon Aiguptou, kaqwV upagei tiV proV thn Assurian× o Ismahl katwkhsen emprosqen pantwn twn adelfwn autou.

19

[] Kai auth einai h genealogia tou Isaak, uiou tou Abraam× o Abraam egennhse ton Isaak×

20

hto de o Isaak etwn tessarakonta, ote elaben eiV eauton gunaika thn Rebekkan, qugatera Baqouhl tou Surou apo Padan-aram, adelfhn Laban tou Surou.

21

Kai edeeto o Isaak proV ton Kurion peri thV gunaikoV autou, dioti hto steira× kai ephkousen o KurioV autou, kai sunelaben h Rebekka h gunh autou.

22

Kai ta paidia sunekrouonto entoV authV× kai eipen, An mellh outw na geinh, dia ti egw na sullabw; kai uphge na erwthsh ton Kurion.

23

Kai eipen o KurioV proV authn, Duo eqnh einai en th koilia sou× kai duo laoi qelousi diacwrisqh apo twn entosqiwn sou× kai o eiV laoV qelei eisqai dunatwteroV tou allou laou× kai o megalhteroV qelei douleusei eiV ton mikroteron.

24

Kai ote eplhrwqhsan ai hmerai authV dia na gennhsh, idou, hsan diduma en th koilia authV.

25

Exhlqe de o prwtoV eruqroV kai oloV wV derma dasutricoV× kai ekalesan to onoma autou, Hsau.

26

Kai epeita exhlqen o adelfoV autou× kai h ceir autou ekratei thn pternan tou Hsau× dia touto wnomasqh Iakwb× o de Isaak hto etwn exhkonta, ote egennhsen autouV.

27

Huxhsan de ta paidia× kai egeinen o men Hsau anqrwpoV empeiroV eiV to kunhgion, anqrwpoV tou agrou× o de Iakwb, anqrwpoV aplouV, katoikwn en skhnaiV.

28

Kai o men Isaak hgapa ton Hsau, dioti to kunhgion hto trofh eiV auton× h de Rebekka hgapa ton Iakwb.

29

[] Emageireue de o Iakwb mageireuma× kai hlqen o Hsau ek tou agrou kai hto apokamwmenoV×

30

kai eipen o Hsau proV ton Iakwb, DoV moi, parakalw, na fagw apo to kokkinon, to kokkinon touto, dioti eimai apokamwmenoV× dia touto eklhqh to onoma autou, Edwm.

31

Kai eipen o Iakwb, Pwlhson moi shmeron ta prwtotokia sou.

32

Kai o Hsau eipen, Idou, egw upagw na apoqanw, kai ti me wfelousi tauta ta prwtotokia;

33

Kai eipen o Iakwb, Omoson moi shmeron× kai wmosen eiV auton× kai epwlhse ta prwtotokia autou eiV ton Iakwb.

34

Tote o Iakwb edwken eiV ton Hsau arton kai mageireuma thV fakhV× kai efage kai epie kai shkwqeiV anecwrhsen× outwV o Hsau katefronhse ta prwtotokia.

Genesis 26

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: