Modern Greek Bible

Genesis 23

Genesis

Return to Index

Chapter 24

1

[] Hto de o Abraam gerwn probebhkwV thn hlikian× kai o KurioV euloghse ton Abraam kata panta.

2

Kai eipen o Abraam proV ton doulon autou ton presbuteron thV oikiaV autou, ton epistathn pantwn twn uparcontwn autou, Bale, parakalw, thn ceira sou upo ton mhron mou×

3

kai qelw se orkisei eiV Kurion ton Qeon tou ouranou kai ton Qeon thV ghV, oti den qeleiV labei gunaika eiV ton uion mou ek twn qugaterwn twn Cananaiwn, metaxu twn opoiwn egw katoikw×

4

all' eiV ton topon mou, kai eiV thn suggeneian mou qeleiV upagei, kai qeleiV labei gunaika eiV ton uion mou ton Isaak.

5

Eipe de proV auton o douloV, IswV den qelhsh h gunh na moi akolouqhsh eiV thn ghn tauthn× prepei na ferw ton uion sou eiV thn ghn ek thV opoiaV exhlqeV;

6

Kai eipe proV auton o Abraam, Prosece, mh ferhV ton uion mou ekei×

7

KurioV o QeoV tou ouranou, ostiV me elaben ek tou oikou tou patroV mou kai ek thV ghV thV gennhsewV mou, kai ostiV elalhse proV eme kai ostiV wmosen eiV eme legwn, eiV to sperma sou qelw dwsei thn ghn tauthn, autoV qelei aposteilei ton aggelon autou emprosqen sou× kai qeleiV labei gunaika eiV ton uion mou ekeiqen×

8

ean de h gunh den qelh na se akolouqhsh, tote qeleiV eisqai eleuqeroV apo tou orkou mou toutou× monon ton uion mou na mh ferhV ekei.

9

Kai ebalen o douloV thn ceira autou upo ton mhron tou Abraam tou kuriou autou, kai wrkisqh eiV auton peri tou pragmatoV toutou.

10

[] Kai elaben o douloV deka kamhlouV ek twn kamhlwn tou kuriou autou kai anecwrhse, ferwn meq' eautou apo pantwn twn agaqwn tou kuriou autou× kai shkwqeiV, uphgen eiV thn Mesopotamian, eiV thn polin tou Nacwr.

11

Kai egonatise taV kamhlouV exw thV polewV para to frear tou udatoV, proV to esperaV, ote exercontai ai gunaikeV dia na antlhswsin udwr.

12

Kai eipe, Kurie Qee tou kuriou mou Abraam, doV moi, deomai, kalon sunanthma shmeron, kai kame eleoV eiV ton kurion mou Abraam×

13

idou, egw istamai plhsion thV phghV tou udatoV× ai de qugatereV twn katoikwn thV polewV exercontai dia na antlhswsin udwr×

14

kai h korh proV thn opoian eipw, Epiklinon, parakalw, thn udrian sou dia na piw, kai auth eiph, Pie kai qelw potisei kai taV kamhlouV sou, auth aV hnai ekeinh, thn opoian htoimasaV eiV ton doulon sou ton Isaak× kai ek toutou qelw gnwrisei oti ekameV eleoV eiV ton kurion mou.

15

Kai prin autoV paush lalwn, idou, exhrceto h Rebekka, htiV egennhqh eiV ton Baqouhl, uion thV MelcaV, gunaikoV tou Nacwr, adelfou tou Abraam, ecousa thn udrian authV epi tou wmou authV.

16

H de korh hto wraia thn oyin sfodra, parqenoV, kai anhr den eice gnwrisei authn× afou loipon katebh eiV thn phghn, egemise thn udrian authV kai anebaine.

17

Dramwn de o douloV eiV sunanthsin authV eipe, Potison me, parakalw, oligon udwr ek thV udriaV sou.

18

H de eipe, Pie, kurie mou× kai espeuse kai katebibase thn udrian authV epi ton braciona authV, kai epotisen auton.

19

kai afou epause potizousa auton eipe, Kai dia taV kamhlouV sou qelw antlhsei, ewsou piwsi pasai.

20

Kai pareuquV exekenwse thn udrian authV eiV thn potistran, kai edramen eti eiV to frear dia na antlhsh, kai hntlhse dia pasaV taV kamhlouV autou.

21

O de anqrwpoV, qaumazwn di' authn, esiwpa, dia na gnwrish an kateuwdwsen o KurioV thn odon autou h ouci.

22

Kai afou epausan ai kamhloi pinousai, elaben o anqrwpoV enwtia crusa barouV hmiseoV siklou, kai duo braciolia dia taV ceiraV authV, barouV deka siklwn crusiou×

23

kai eipe, TinoV qugathr eisai su; eipe moi, parakalw× einai en th oikia tou patroV sou topoV di' hmaV proV kataluma;

24

H de eipe proV auton× eimai qugathr Baqouhl tou uiou thV MelcaV, ton opoion egennhsen eiV ton Nacwr.

25

eipen eti proV auton, Einai eiV hmaV kai acura kai trofh pollh kai topoV proV kataluma.

26

Tote eklinen o anqrwpoV kai prosekunhse ton Kurion×

27

kai eipen, EuloghtoV KurioV o QeoV tou kuriou mou Abraam, ostiV den egkatelipe to eleoV autou kai thn alhqeian autou apo tou kuriou mou× o KurioV me kateuwdwsen eiV ton oikon twn adelfwn tou kuriou mou.

28

Dramousa de h korh anhggeilen eiV ton oikon thV mhtroV authV ta pragmata tauta.

29

[] Eice de h Rebekka adelfon onomazomenon Laban× kai edramen o Laban proV ton anqrwpon exw eiV thn phghn.

30

Kai wV eide ta enwtia kai ta braciolia eiV taV ceiraV thV adelfhV autou, kai wV hkouse touV logouV RebekkaV thV adelfhV autou, legoushV, OutwV elalhse proV eme o anqrwpoV, hlqe proV ton anqrwpon× kai idou, istato plhsion twn kamhlwn epi thV phghV.

31

Kai eipen, Eiselqe, euloghmene tou Kuriou× dia ti istasai exw; epeidh egw htoimasa thn oikian kai topon dia taV kamhlouV.

32

Kai eishlqen o anqrwpoV eiV thn oikian, kai ekeinoV exefortwse taV kamhlouV kai edwken acura kai trofhn eiV taV kamhlouV kai udwr dia niyimon twn podwn autou kai twn podwn twn anqrwpwn twn met' autou.

33

Kai pareteqh emprosqen autou faghton× autoV omwV eipe, Den qelw fagei, ewsou lalhsw ton logon mou. O de eipe, Lalhson.

34

Kai eipen, Egw eimai douloV tou Abraam.

35

Kai o KurioV euloghse ton kurion mou sfodra, kai egeine megaV× kai edwken eiV auton probata kai boaV kai argurion kai crusion kai doulouV kai doulaV kai kamhlouV kai onouV.

36

Kai egennhse Sarra, h gunh tou kuriou mou, uion eiV ton kurion mou, afou eghrase× kai edwken eiV auton panta osa ecei.

37

Kai me wrkisen o kurioV mou, legwn, Den qeleiV labei gunaika eiV ton uion mou ek twn qugaterwn twn Cananaiwn, eiV thn ghn twn opoiwn egw katoikw×

38

all' eiV ton oikon tou patroV mou qeleiV upagei kai eiV thn suggeneian mou, kai qeleiV labei gunaika eiV ton uion mou.

39

Kai eipon proV ton kurion mou, IswV den qelhsh h gunh na me akolouqhsh.

40

O de eipe proV eme, O KurioV, emprosqen tou opoiou periepathsa, qelei aposteilei ton aggelon autou meta sou kai qelei kateuodwsei thn odon sou× kai qeleiV labei gunaika eiV ton uion mou ek thV suggeneiaV mou kai ek tou oikou tou patroV mou×

41

tote qeleiV eisqai eleuqeroV apo tou orkismou mou× otan upaghV proV thn suggeneian mou kai den dwswsin eiV se, tote qeleiV eisqai eleuqeroV apo tou orkismou mou.

42

Kai elqwn shmeron eiV thn phghn, eipon, Kurie o QeoV tou kuriou mou Abraam, kateuodwson, deomai, thn odon mou, eiV thn opoian egw upagw×

43

idou, egw istamai plhsion thV phghV tou udatoV× kai h korh htiV exercetai dia na antlhsh kai proV thn opoian eipw, Potison me, parakalw, oligon udwr ek thV udriaV sou,

44

kai auth me eiph, Kai su pie, kai dia taV kamhlouV sou akomh qelw antlhsei, auth aV hnai h gunh, thn opoian htoimasen o KurioV dia ton uion tou kuriou mou.

45

Kai prin pausw lalwn en th kardia mou, idou, h Rebekka exhrceto ecousa thn udrian authV epi tou wmou authV× kai katebh eiV thn phghn kai hntlhsen× eipon de proV authn, Potison me, parakalw.

46

H de espeuse kai katebibase thn udrian authV epanwqen authV kai eipe, Pie, kai qelw potisei kai taV kamhlouV sou× epion loipon kai epotise kai taV kamhlouV.

47

Kai hrwthsa authn kai eipon, TinoV qugathr eisai; h de eipe, Qugathr tou Baqouhl, uiou tou Nacwr, ton opoion egennhsen eiV auton h Melca× kai perieqesa ta enwtia eiV to proswpon authV kai ta braciolia epi taV ceiraV authV.

48

Kai klinaV prosekunhsa ton Kurion× kai euloghsa Kurion ton Qeon tou kurion mou Abraam, ostiV me kateuwdwsen eiV thn alhqinhn odon, dia na labw thn qugatera tou adelfou tou kuriou mou eiV ton uion autou.

49

Twra loipon, ean qelhte na kamhte eleoV kai alhqeian proV ton kurion mou, eipate moi, ei de mh, eipate moi, dia na strafw dexia h aristera.

50

Kai apokriqenteV o Laban kai o Baqouhl, eipon, Para Kuriou exhlqe to pragma× hmeiV den dunameqa na soi eipwmen kakon h kalon×

51

idou, h Rebekka emprosqen sou× labe authn kai upage× kai aV hnai gunh tou uiou tou kuriou sou, kaqwV elalhsen o KurioV.

52

Kai ote hkousen o douloV tou Abraam touV logouV autwn, prosekunhsen ewV edafouV ton Kurion.

53

Kai ekbalwn o douloV skeuh argura kai skeuh crusa kai endumata, edwken eiV thn Rebekkan× edwken eti dwra eiV ton adelfon authV kai eiV thn mhtera authV.

54

[] Kai efagon kai epion, autoV kai oi anqrwpoi oi met' autou, kai dienuktereusan× kai afou eshkwqhsan to prwi, eipen, Exaposteilate me proV ton kurion mou.

55

Eipon de o adelfoV authV kai h mhthr authV, AV meinh h korh meq' hmwn hmeraV tinaV, toulaciston deka× meta tauta qelei apelqei.

56

Kai eipe proV autouV, Mh me krateite, dioti o KurioV kateuwdwse thn odon mou× exaposteilate me na upagw proV ton kurion mou.

57

Oi de eipon, AV kaleswmen thn korhn kai aV erwthswmen thn gnwmhn authV.

58

Kai ekalesan thn Rebekkan kai eipon proV authn, UpageiV meta tou anqrwpou toutou; H de eipen, Upagw.

59

Kai exapesteilan thn Rebekkan thn adelfhn autwn kai thn trofon authV, kai ton doulon tou Abraam kai touV anqrwpouV autou

60

Kai euloghsan thn Rebekkan kai eipon proV authn, Adelfh hmwn eisai, eiqe na geinhV eiV ciliadaV muriadwn, kai to sperma sou na exousiash taV pulaV twn ecqrwn autou

61

Kai eshkwqh h Rebekka kai ai qerapainai authV, kai ekaqisan epi taV kamhlouV, kai uphgon katopin tou anqrwpou× kai elaben o douloV thn Rebekkan kai anecwrhsen.

62

[] O de Isaak epestrefen apo tou freatoV Lacai-roi× dioti katwkei en th gh thV meshmbriaV.

63

Kai exhlqen o Isaak na proseuchqh en th pediadi peri to esperaV× kai uywsaV touV ofqalmouV autou, eide, kai idou, hrconto kamhloi.

64

kai uywsasa h Rebekka touV ofqalmouV authV eide ton Isaak kai katephdhsen apo thV kamhlou.

65

Dioti eicen eipei proV ton doulon, TiV einai o anqrwpoV ekeinoV, o ercomenoV dia thV pediadoV eiV sunanthsin hmwn; O de douloV eicen eipei, Einai o kurioV mou. Kai auth labousa thn kaluptran, eskepasqh.

66

Kai dihghqh o douloV proV ton Isaak panta osa eice praxei.

67

O de Isaak eferen authn eiV thn skhnhn thV mhtroV autou SarraV× kai elabe thn Rebekkan, kai egeinen autou gunh, kai hgaphsen authn× kai parhgorhqh o Isaak peri thV mhtroV autou.

Genesis 25

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: