Modern Greek Bible

Genesis 22

Genesis

Return to Index

Chapter 23

1

[] Kai ezhsen h Sarra ekaton eikosiepta eth× tauta einai ta eth thV zwhV thV SarraV.

2

Kai apeqanen h Sarra en Kiriaq-arba× auth einai h Cebrwn en gh Canaan× kai hlqen o Abraam dia na klaush thn Sarran kai na penqhsh authn.

3

[] Kai shkwqeiV o Abraam ap' emprosqen tou nekrou autou, elalhse proV touV uiouV tou Cet legwn,

4

xenoV kai paroikoV eimai egw metaxu saV× dote moi kthma tafou metaxu saV, dia na qayw ton nekron mou ap' emprosqen mou.

5

Apekriqhsan de oi uioi tou Cet proV ton Abraam legonteV proV auton,

6

Akouson hmaV, kurie mou× su eisai metaxu hmwn hgemwn ek Qeou× qayon ton nekron sou eiV to eklektoteron ek twn mnhmeiwn hmwn× oudeiV ex hmwn qelei arnhqh to mnhmeion autou proV se, dia na qayhV ton nekron sou.

7

Tote shkwqeiV o Abraam prosekunhse proV ton laon tou topou, proV touV uiouV tou Cet×

8

kai elalhse proV autouV legwn, Ean euaresthtai h yuch saV na qayw ton nekron mou ap' emprosqen mou, akousate mou kai mesiteusate uper emou proV ton Efrwn ton uion tou Swar,

9

kai aV moi dwsh to sphlaion autou Macpelac, to en th akra tou agrou autou× eiV plhrh timhn aV moi dwsh auto, dia kthma tafou metaxu saV.

10

O de Efrwn ekaqhto en tw mesw twn uiwn tou Cet× kai apekriqh o Efrwn o CettaioV proV ton Abraam eiV ephkoon twn uiwn tou Cet, pantwn twn eisercomenwn eiV thn pulhn thV polewV autou, legwn,

11

Ouci, kurie mou, akouson mou× soi didw ton agron, soi didw kai to sphlaion to en autw× epi parousia twn uiwn tou laou mou didw auta eiV se× qayon ton nekron sou.

12

Kai prosekunhsen o Abraam emprosqen tou laou tou topou×

13

kai eipe proV ton Efrwn eiV ephkoon tou laou tou topou legwn, Ean su qelhV, akouson mou, parakalw× qelw dwsei to argurion tou agrou× labe auto par' emou, kai qelw qayei ton nekron mou ekei.

14

O de Efrwn apekriqh proV ton Abraam, legwn proV auton,

15

Akouson mou, kurie mou× gh tetrakosiwn siklwn arguriou, ti einai metaxu emou kai sou; qayon loipon ton nekron sou.

16

[] Kai hkousen o Abraam ton Efrwn× kai ezugisen o Abraam eiV ton Efrwn to argurion, to opoion eipen eiV ephkoon twn uiwn tou Cet tetrakosiouV siklouV arguriou, dektou metaxu emporwn.

17

Kai o agroV tou Efrwn, ostiV hto en Macpelac, emprosqen thV Mambrh, o agroV kai to sphlaion to en autw kai panta ta dendra ta en tw agrw kai en pasi toiV orioiV kuklw, hsfalisqhsan

18

eiV ton Abraam dia kthma, enwpion twn uiwn tou Cet, enwpion pantwn twn eisercomenwn eiV thn pulhn thV polewV autou.

19

Kai meta tauta eqayen o Abraam Sarran thn gunaika autou en tw sphlaiw tou agrou Macpelac, emprosqen thV Mambrh× auth einai Cebrwn en gh Canaan.

20

Kai o agroV kai to sphlaion to en autw, hsfalisqhsan eiV ton Abraam dia kthma tafon para twn uiwn tou Cet.

Genesis 24

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: