Modern Greek Bible

Genesis 21

Genesis

Return to Index

Chapter 22

1

[] Meta de ta pragmata tauta o QeoV edokimase ton Abraam, kai eipe proV auton, Abraam× o de eipen, Idou, egw.

2

Kai eipe, Labe twra ton uion sou ton monogenh, ton opoion hgaphsaV, ton Isaak, kai upage eiV ton topon Moria, kai prosfere auton ekei eiV olokautwma, epi enoV twn orewn, to opoion qelw soi eipei.

3

[] ShkwqeiV de Abraam enwriV to prwi, esamarwse thn onon autou kai elabe meq' eautou duo ek twn doulwn autou kai Isaak ton uion autou× kai scisaV xula dia thn olokautwsin, eshkwqh kai uphgen eiV ton topon ton opoion eipe proV auton o QeoV.

4

Thn de trithn hmeran uywsaV o Abraam touV ofqalmouV autou, eide ton topon makroqen.

5

Kai eipen o Abraam proV touV doulouV autou, SeiV kaqisate autou meta thV onou× egw de kai to paidarion qelomen upagei ewV ekei× kai afou proskunhswmen, qelomen epistreyei proV esaV.

6

Kai labwn o Abraam ta xula thV olokautwsewV, epeqesen epi ton Isaak ton uion autou× kai elaben eiV thn ceira autou to pur, kai thn macairan, kai uphgon oi duo omou.

7

Tote elalhsen o Isaak proV Abraam ton patera autou kai eipe, Pater mou. O de eipen, Idou, egw, teknon mou. Kai eipen o Isaak, Idou, to pur kai ta xula× alla pou to probaton dia thn olokautwsin;

8

Kai eipen o Abraam, O QeoV, teknon mou, qelei probleyei eiV eauton to probaton dia thn olokautwsin. Kai eporeuonto oi duo omou.

9

Afou de efqasan eiV ton topon ton opoion eipe proV auton o QeoV, wkodomhsen ekei o Abraam to qusiasthrion kai dieqese ta xula, kai desaV ton Isaak ton uion autou ebalen auton epi to qusiasthrion epanw twn xulwn×

10

kai ekteinaV o Abraam thn ceira autou, elabe thn macairan dia na sfaxh ton uion autou.

11

[] AggeloV de Kuriou efwnhse proV auton ek tou ouranou kai eipen, Abraam, Abraam. O de eipen, Idou, egw.

12

Kai eipe, Mh epibalhV thn ceira sou epi to paidarion, kai mh praxhV eiV auto mhden× dioti twra egnwrisa oti su fobeisai ton Qeon, epeidh den eluphqhV ton uion sou ton monogenh di' eme.

13

Kai uywsaV o Abraam touV ofqalmouV autou eide× kai idou, krioV opisqen autou, kratoumenoV apo twn keratwn autou eiV futon puknokladon× kai elqwn o Abraam, elabe ton krion kai proseferen auton eiV olokautwma anti tou uiou autou.

14

Kai ekalesen o Abraam to onoma tou topou ekeinou Ieoba-ire× wV legetai kai thn shmeron, En tw orei o KurioV qelei emfanisqh.

15

[] Kai efwnhse deuteron o aggeloV tou Kuriou proV ton Abraam ek tou ouranou,

16

kai eipen, Wmosa eiV emauton, legei KurioV, oti, epeidh epraxaV to pragma touto kai den eluphqhV ton uion sou, ton monogenh sou,

17

oti eulogwn qelw se euloghsei, kai plhqunwn qelw plhqunei to sperma sou wV ta astra tou ouranou kai wV thn ammon thn para to ceiloV thV qalasshV× kai to sperma sou qelei kurieusei taV pulaV twn ecqrwn autou×

18

kai en tw spermati sou qelousin euloghqh panta ta eqnh thV ghV× dioti uphkousaV eiV thn fwnhn mou.

19

Kai epestreyen o Abraam proV touV doulouV autou× kai shkwqenteV, uphgon omou eiV Bhr-sabee× kai katwkhsen o Abraam Enbhr-sabee.

20

[] Meta de ta pragmata tauta, anhggeilan proV ton Abraam legonteV, Idou, h Melca egennhse kai auth uiouV eiV ton Nacwr ton adelfon sou×

21

ton Ouz prwtotokon autou, kai ton Bouz adelfon autou, kai ton Kemouhl ton patera tou Aram,

22

kai ton Kesed, kai ton Azau, kai ton FaldeV, kai ton Ieldaf, kai ton Baqouhl.

23

O de Baqouhl egennhse thn Rebekkan× touV oktw toutouV egennhsen h Melca eiV ton Nacwr ton adelfon tou Abraam.

24

Kai h pallakh autou, h onomazomenh Reuma, egennhse kai auth ton Tabek kai ton Gaam kai ton TacaV kai ton Maaca.

Genesis 23

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: