Modern Greek Bible

Genesis 20

Genesis

Return to Index

Chapter 21

1

[] Kai epeskefqh o KurioV thn Sarran, wV eipe× kai ekamen o KurioV eiV thn Sarran, wV elalhse.

2

Kai sunelaben h Sarra, kai egennhsen eiV ton Abraam uion en tw ghrati autou× kata ton kairon, ton opoion eipe proV auton o QeoV.

3

Kai ekalesen o Abraam to onoma tou uiou autou, tou gennhqentoV eiV auton, ton opoion h Sarra egennhsen eiV auton, Isaak.

4

Perieteme de o Abraam ton uion autou Isaak thn ogdohn hmeran, wV prosetaxen eiV auton o QeoV.

5

Hto de o Abraam ekaton etwn, ote egennhqh eiV auton Isaak o uioV autou.

6

Kai eipen h Sarra, O QeoV me ekame na gelw× ostiV akoush, qelei gela met' emou.

7

Kai eipe, TiV hqelen eipei proV ton Abraam, oti hqele qhlasei tekna h Sarra; epeidh egennhsa uion en tw ghrati autou.

8

To de paidion huxhse kai apegalaktisqh× kai ekamen o Abraam mega sumposion, kaq' hn hmeran apegalaktisqh o Isaak.

9

[] Kai eiden h Sarra ton uion thV Agar thV AiguptiaV, ton opoion egennhsen eiV ton Abraam, perigelwnta ton Isaak.

10

Kai eipe proV ton Abraam, Diwxon thn doulhn tauthn kai ton uion authV× dioti den qelei klhronomhsei o uioV thV doulhV tauthV meta tou uiou mou, tou Isaak.

11

Efanh de sklhron sfodra to pragma eiV touV ofqalmouV tou Abraam peri tou uiou autou.

12

Kai eipen o QeoV proV ton Abraam, AV mh fanh sklhron eiV touV ofqalmouV sou peri tou paidiou kai peri thV doulhV sou× kata panta osa eiph proV se h Sarra, akoue touV logouV authV× dioti en tw Isaak qelei klhqh eiV se sperma×

13

kai ton uion de thV doulhV eiV eqnoV qelw katasthsei auton× dioti einai sperma sou.

14

[] ShkwqeiV de o Abraam enwriV to prwi, elaben artouV kai askon udatoV kai edwken eiV thn Agar, epiqesaV auta epi ton wmon authV, kai to paidion, kai apepemyen authn. H de anacwrhsasa perieplanato en th erhmw Bhr-sabee.

15

Kai afou eteleiwse to udwr apo tou askou, erriye to paidion upokatw enoV qamnou×

16

kai elqousa ekaqisen apenanti, makran ewV toxou bolhV× dioti eipe, na mh idw ton qanaton tou paidiou. Kai ekaqisen apenanti kai uywse thn fwnhn authV kai eklausen.

17

Eishkouse de o QeoV thn fwnhn tou paidiou× kai efwnhsen aggeloV Qeou proV thn Agar ek tou ouranou, kai eipe proV authn, Ti eceiV, Agar; mh fobou× dioti hkousen o QeoV thn fwnhn tou paidiou ek tou topou enqa keitai×

18

shkwqhti, labe to paidion, kai kratei auto me thn ceira sou× dioti qelw katasthsei auto eiV eqnoV mega.

19

Kai hnoixen o QeoV touV ofqalmouV authV, kai idousa frear udatoV uphge kai egemise ton askon udwr kai epotise to paidion.

20

Kai hto o QeoV meta tou paidiou, kai huxhse, kai katwkhsen en th erhmw kai egeine toxothV.

21

Kai katwkhsen en th erhmw Faran× kai h mhthr autou elaben eiV auton gunaika ek ghV Aiguptou.

22

[] Kat' ekeinon de ton kairon o Abimelec, meta tou Ficol arcistrathgou thV dunamewV autou, eipe proV ton Abraam, legwn, O QeoV einai meta sou eiV panta osa pratteiV×

23

twra loipon omoson proV eme edw eiV ton Qeon, oti den qeleiV yeusqh proV eme, oute proV ton uion mou, oute proV touV eggonouV mou× alla kata to eleoV, to opoion ekama eiV se, qeleiV kamei eiV eme, kai eiV thn ghn opou parwkhsaV.

24

Kai eipen o Abraam, Egw qelw omosei.

25

Kai elegxen o Abraam ton Abimelec dia to frear tou udatoV, to opoion afhrpasan oi douloi tou Abimelec.

26

Kai eipen o Abimelec, Den exeurw tiV epraxe to pragma touto× kai oute su me efanerwsaV kai oute egw hkousa, eimh shmeron.

27

Kai labwn o Abraam probata kai boaV, edwken eiV ton Abimelec× kai ekamon amfoteroi sunqhkhn.

28

Kai ebalen o Abraam kata meroV epta qhluka arnia tou poimniou.

29

Kai eipen o Abimelec proV ton Abraam, Ti einai tauta ta epta qhluka arnia, ta opoia ebaleV kata meroV;

30

O de eipen, Oti tauta ta epta qhluka arnia qeleiV labei ek thV ceiroV mou, dia na hnai eiV eme eiV marturion oti egw eskaya to frear touto.

31

dia touto wnomase ton topon ekeinon, Bhr-sabee× dioti ekei wmosan amfoteroi.

32

Kai ekamon sunqhkhn en Bhr-sabee. Eshkwqh de o Abimelec kai Ficol o arcistrathgoV thV dunamewV autou, kai epestreyan eiV thn ghn twn Filistaiwn.

33

[] Kai efuteusen o Abraam drumon en Bhr-sabee× kai epekalesqh ekei to onoma tou Kuriou, tou aiwniou Qeou.

34

Parwkhse de o Abraam en th gh twn Filistaiwn hmeraV pollaV.

Genesis 22

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: