Modern Greek Bible

Genesis 19

Genesis

Return to Index

Chapter 20

1

[] Kai ekinhsen ekeiqen o Abraam eiV thn ghn thn proV meshmbrian, kai katwkhse metaxu KadhV kai Sour× kai parwkhsen en GeraroiV.

2

Kai eipen o Abraam peri SarraV thV gunaikoV autou, Adelfh mou einai. Esteile de Abimelec o basileuV twn Gerarwn, kai elabe thn Sarran.

3

[] Kai hlqen o QeoV proV ton Abimelec kat' onar thn nukta, kai eipe proV auton, Idou, su apoqnhskeiV ex aitiaV thV gunaikoV, thn opoian elabeV× dioti einai nenumfeumenh me andra.

4

O de Abimelec den eice plhsiasei eiV authn× kai eipe, Kurie, hqeleV foneusei eqnoV eti kai dikaion;

5

den moi eipen autoV, Adelfh mou einai; kai auth palin, auth eipen, AdelfoV mou einai. En euquthti thV kardiaV mou kai en kaqarothti twn ceirwn mou epraxa touto.

6

Eipe de proV auton o QeoV kat' onar, Kai egw egnwrisa oti en euquthti thV kardiaV sou epraxaV touto× oqen kai egw se empodisa apo tou na amarthshV eiV eme× dia touto den se afhka na eggishV authn×

7

twra loipon apodoV thn gunaika proV ton anqrwpon, dioti einai profhthV× kai qelei proseuchqh uper sou kai qeleiV zhsei× all' ean den apodwshV authn, exeure oti exapantoV qeleiV apoqanei, su kai panta osa eceiV.

8

[] ShkwqeiV de o Abimelec enwriV to prwi, ekalese pantaV touV doulouV autou, kai elalhse pantaV touV logouV toutouV eiV ephkoon autwn× kai efobhqhsan oi anqrwpoi sfodra.

9

Kai ekalesen o Abimelec ton Abraam kai eipe proV auton, Ti epraxaV eiV hmaV; kai ti amarthma epraxa eiV se, wste epefereV ep' eme kai epi to basileion mou, amartian megalhn; epraxaV eiV eme pragma, to opoion den eprepe na pracqh.

10

Kai eipen o Abimelec proV ton Abraam, Ti eideV, wste na praxhV to pragma touto;

11

Kai eipen o Abraam, Epeidh egw eipon, Bebaia den einai foboV Qeou en tw topw toutw kai qelousi me foneusei dia thn gunaika mou×

12

kai omwV alhqwV adelfh mou einai, qugathr tou patroV mou, all' ouci qugathr thV mhtroV mou× kai egeine gunh mou.

13

kai ote me ekamen o QeoV na exelqw ek tou oikou tou patroV mou, eipon proV authn, Tauthn thn carin qeleiV kamei eiV eme× eiV panta topon opou an upagwmen, lege peri emou, OutoV einai adelfoV mou.

14

[] Kai elaben o Abimelec probata kai boaV kai doulouV kai doulaV, kai edwken eiV ton Abraam, kai apedwken eiV auton Sarran thn gunaika autou.

15

kai eipen o Abimelec, Idou, h gh mou emprosqen sou. katoikhson opou soi areskei.

16

Kai proV thn Sarran eipen, Idou, edwka cilia arguria eiV ton adelfon sou× idou, autoV einai eiV se skeph twn ofqalmwn proV pantaV touV meta sou kai proV pantaV touV allouV. OutwV auth epeplhcqh.

17

Proshuchqh de o Abraam proV ton Qeon× kai eqerapeusen o QeoV ton Abimelec kai thn gunaika autou kai taV qerapainaV autou, kai eteknopoihsan.

18

dioti o KurioV eice kleisei diolou pasan mhtran en th oikia tou Abimelec, ex aitiaV SarraV thV gunaikoV tou Abraam.

Genesis 21

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: