Modern Greek Bible

Genesis 18

Genesis

Return to Index

Chapter 19

1

[] Hlqon de oi duo aggeloi eiV ta Sodoma to esperaV× kai ekaqhto o Lwt para thn pulhn twn Sodomwn× idwn de o Lwt, eshkwqh eiV sunanthsin autwn kai prosekunhsen epi proswpon ewV edafouV×

2

kai eipen, Idou, kurioi mou, ekklinate, parakalw, proV thn oikian tou doulou saV, kai dianuktereusate kai plunate touV podaV saV× kai shkwqenteV prwi, qelete upagei eiV thn odon saV× oi de eipon, Ouci, all' en th plateia qelomen dianuktereusei.

3

Afou de ebiasen autouV polu, exeklinan proV auton kai eishlqon eiV thn oikian autou× kai ekamen eiV autouV sumposion, kai eyhsen azuma kai efagon.

4

[] Prin de koimhqwsin, oi andreV thV polewV, oi andreV twn Sodomwn, periekuklwsan thn oikian, neoi kai geronteV, apaV o laoV omou pantacoqen×

5

kai ekrazon proV ton Lwt kai elegon proV auton, Pou einai oi andreV oi eiselqonteV proV se thn nukta; ekbale autouV proV hmaV, dia na gnwriswmen autouV.

6

Exhlqe de o Lwt proV autouV eiV to proquron, kai ekleise thn quran opisw autou,

7

kai eipe, Mh, adelfoi mou, mh praxhte toiouton kakon×

8

idou, ecw duo qugateraV aitineV den egnwrisan andra× na saV ferw loipon autaV exw× kai kamete eiV autaV, opwV fanh eiV esaV areston× monon eiV touV andraV toutouV mh praxhte mhden, epeidh dia touto eishlqon upo thn skian thV steghV mou.

9

Oi de eipon, Fuge ap' ekei. Kai eipon, outoV hlqe dia na paroikhsh× qelei na geinh kai krithV; twra qelomen kapopoihsei se mallon para ekeinouV. Kai ebiazon ton anqrwpon ton Lwt kaq' uperbolhn, kai eplhsiasan dia na suntriywsi thn quran×

10

EkteinanteV de oi andreV taV ceiraV autwn esuran ton Lwt proV eautouV eiV thn oikian, kai ekleisan thn quran×

11

touV de anqrwpouV, touV ontaV eiV thn quran thV oikiaV, ektuphsan me aorasian apo mikrou ewV megalou, wste apekamon zhtounteV thn quran.

12

[] Kai eipon oi andreV proV ton Lwt, EceiV edw allon tina; gambron uiouV h qugateraV h ontina allon eceiV en th polei, exagage autouV ek tou topou×

13

dioti hmeiV katastrefomen ton topon touton, epeidh h kraugh autwn emegalunen enwpion tou Kuriou× kai apesteilen hmaV o KurioV dia na katastreywmen auton.

14

Exhlqe loipon o Lwt kai elalhse proV touV gambrouV autou, touV mellontaV na labwsi taV qugateraV autou, kai eipe, Shkwqhte, exelqete ek tou topou toutou× dioti katastrefei o KurioV thn polin. All' efanh eiV touV gambrouV autou wV asteizomenoV.

15

[] Kai ote egeinen augh, ebiazon oi aggeloi ton Lwt, legonteV× Shkwqhti, labe thn gunaika sou kai taV duo sou qugateraV, taV euriskomenaV edw, dia na mh sunapolesqhV kai su en th anomia thV polewV.

16

Epeidh de ebradunen, oi andreV piasanteV thn ceira autou kai thn ceira thV gunaikoV autou kai taV ceiraV twn duo qugaterwn autou, dioti esplagcnisqh auton o KurioV, exhgagon auton kai eqesan auton exw thV polewV.

17

Kai ote exhgagon autouV exw, eipen o KurioV, Diaswson thn zwhn sou× mh peribleyhV opisw sou, kai mh staqhV kaq' olhn thn pericwron× diaswqhti eiV to oroV, dia na mh apolesqhV.

18

Kai eipen o Lwt proV autouV, Mh, parakalw, Kurie×

19

idou, o douloV sou eurhke carin enwpion sou, kai emegalunaV to eleoV sou, to opoion ekameV proV eme, fulattwn thn zwhn mou× all' egw den qelw dunhqh na diaswqw eiV to oroV, mhpwV me profqash to kakon kai apoqanw×

20

idou, parakalw, h poliV auth einai plhsion wste na katafugw ekei, kai einai mikra× ekei, parakalw, na diaswqw× den einai mikra; kai qelei zhsei h yuch mou.

21

Kai eipe proV auton o KurioV, Idou, ephkousa sou kai eiV to pragma touto, na mh katastreyw thn polin, peri thV opoiaV elalhsaV×

22

tacunon, diaswqhti ekei× dioti den qelw dunhqh na kamw ouden, ewsou fqashV ekei× dia touto ekalese to onoma thV polewV Shgwr.

23

O hlioV aneteilen epi thn ghn, ote o Lwt eishlqen eiV Shgwr.

24

[] Kai ebrexen o KurioV epi ta Sodoma kai Gomorra qeion kai pur para Kuriou ek tou ouranou×

25

kai katestreye taV poleiV tautaV, kai panta ta pericwra kai pantaV touV katoikouV twn polewn kai ta futa thV ghV.

26

[] All' gunh autou peribleyasa opisqen autou egeine sthlh alatoV.

27

[] O de Abraam shkwqeiV enwriV to prwi hlqen eiV ton topon opou eice staqh enwpion tou Kuriou×

28

kai bleyaV epi ta Sodoma kai Gomorra kai ef' olhn thn ghn thV pericwrou, eide, kai idou, anebaine kapnoV apo thV ghV, wV kapnoV kaminou.

29

Outw loipon, ote o QeoV katestreye taV poleiV thV pericwrou, enequmhqh o QeoV ton Abraam, kai exapesteile ton Lwt ek mesou thV katastrofhV, ote katestreye taV poleiV, eiV taV opoiaV katwkei o Lwt.

30

[] Anebh de o Lwt apo Shgwr kai katwkhsen en tw orei, kai met' autou ai duo qugatereV autou, dioti efobhqh na katoikhsh en Shgwr× kai katwkhsen en sphlaiw, autoV kai ai duo qugatereV autou.

31

Kai eipen h presbutera proV thn newteran, O pathr hmwn einai gerwn, kai anqrwpoV den einai epi thV ghV, dia na eiselqh proV hmaV kata thn sunhqeian pashV thV ghV×

32

elqe, aV potiswmen ton patera, hmwn oinon, kai aV koimhqwmen met' autou, kai aV anasthswmen sperma ek tou patroV hmwn.

33

Epotisan loipon ton patera autwn oinon kat' ekeinhn thn nukta× kai eishlqen h presbutera kai ekoimhqh meta tou patroV authV× kai ekeinoV den enohsen oute pote eplagiasen auth, kai pote eshkwqh.

34

Kai thn epaurion eipen h presbutera proV thn newteran, Idou, egw ekoimhqhn cqeV thn nukta meta tou patroV hmwn× aV potiswmen auton oinon kai thn nukta tauthn, kai eiselqousa su, koimhqhti met' autou, kai aV anasthswmen sperma ek tou patroV hmwn.

35

Epotisan loipon kai thn nukta ekeinhn ton patera autwn oinon, kai shkwqeisa h newtera, ekoimhqh met' autou× kai ekeinoV den enohsen oute pote eplagiasen auth, kai pote eshkwqh.

36

Kai sunelabon ai duo qugatereV tou Lwt ek tou patroV autwn.

37

Kai egennhsen h presbutera uion kai ekalese to onoma autou Mwab× outoV einai o pathr twn Mwabitwn ewV thV shmeron.

38

Egennhse de kai h newtera uion kai ekalese to onoma autou Ben-ammi× outoV einai o pathr twn Ammwnitwn ewV thV shmeron.

Genesis 20

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: