Modern Greek Bible

Genesis 17

Genesis

Return to Index

Chapter 18

1

[] Kai efanh eiV auton o KurioV eiV taV druV Mambrh, enw ekaqhto en th qura thV skhnhV eiV to kauma thV hmeraV.

2

Kai uywsaV touV ofqalmouV autou, eide× kai idou, treiV andreV istamenoi emprosqen autou× kai wV eiden, edramen eiV proupanthsin autwn apo thV quraV thV skhnhV, kai prosekunhsen ewV edafouV×

3

kai eipe, Kurie mou, ean eurhka carin eiV touV ofqalmouV sou, mh parelqhV, parakalw, ton doulon sou×

4

aV ferqh, parakalw, oligon udwr, kai niyate touV podaV saV, kai anapauqhte upo to dendron×

5

kai egw qelw ferei oligon arton, kai sthrixate thn kardian saV× epeita qelete parelqei× epeidh dia touto eperasate proV ton doulon saV× oi de eipon, Kame outw, kaqwV eipaV.

6

Kai espeusen o Abraam eiV thn skhnhn proV thn Sarran kai eipe, Speuson zumwson tria metra semidalewV, kai kame egkrufiaV.

7

O de Abraam edramen eiV touV boaV, kai elabe moscarion apalon kai kalon, kai edwken eiV ton doulon× o de espeuse na etoimash auto×

8

epeita elabe bouturon kai gala kai to moscarion, to opoion htoimase, kai eqesen emprosqen autwn× autoV de istato plhsion autwn upo to dendron, kai autoi efagon.

9

[] Eipon de proV auton, Pou einai Sarra h gunh sou; O de eipen, Idou, en th skhnh.

10

Kai eipen, ExapantoV qelw epistreyei proV se kata ton auton touton kairon tou etouV× kai idou, Sarra h gunh sou qelei ecei uion. H de Sarra hkousen en th qura thV skhnhV htiV hto opisqen autou.

11

O de Abraam kai h Sarra hsan geronteV, probebhkoteV eiV hlikian× eiV thn Sarran eicon pausei na ginwntai ta gunaikeia.

12

Egelase de h Sarra kaq' eauthn legousa, Afou eghrasa, qelei geinei eiV eme hdonh kai o kurioV mou gerwn;

13

Kai eipe KurioV proV ton Abraam, Dia ti egelasen h Sarra, legousa, Afou egw eghrasa, qelw twonti gennhsei;

14

einai ti adunaton eiV ton Kurion; en tw wrismenw kairw qelw epistreyei proV se kata ton auton touton kairon tou etouV, kai h Sarra qelei ecei uion.

15

Tote h Sarra hrnhqh legousa, den egelasa× dioti efobhqh. O de eipen, Ouci, all' egelasaV.

16

[] ShkwqenteV de ekeiqen oi andreV dieuqunqhsan proV ta Sodoma× kai o Abraam eporeueto met' autwn dia na sumpropemyh autouV.

17

Kai eipe KurioV, Qelw kruyei egw apo tou Abraam o, ti kamnw;

18

o de Abraam qelei exapantoV geinei eqnoV mega kai dunaton× kai qelousin euloghqh eiV auton panta ta eqnh thV ghV×

19

epeidh gnwrizw auton oti qelei diataxei proV touV uiouV autou kai proV ton oikon autou, meq' eauton, kai qelousi fulaxei thn odon tou Kuriou, dia na prattwsi dikaiosunhn kai krisin, wste na epiferh o KurioV epi ton Abraam ta osa elalhse proV auton.

20

Eipe de KurioV, H kraugh twn Sodomwn kai twn Gomorrwn eplhqune, kai h amartia autwn bareia sfodra×

21

qelw loipon katabh kai qelw idei an epraxan oloklhrwV kata thn kraughn thn ercomenhn proV eme× kai qelw gnwrisei, an ouci.

22

Kai anacwrhsanteV ekeiqen oi andreV uphgon proV ta Sodoma× o de Abraam istato eti enwpion tou Kuriou.

23

[] Kai plhsiasaV o Abraam eipe, MhpwV qeleiV apolesei ton dikaion meta tou asebouV;

24

ean hnai penthkonta dikaioi en th polei, qeleiV ara ge apolesei autouV; kai den hqeleV sugcwrhsei eiV ton topon dia touV penthkonta dikaiouV, touV en autw;

25

mh genoito pote su na praxhV toiouton pragma, na qanatwshV dikaion meta asebouV, kai o dikaioV na hnai wV o asebhV mh genoito pote eiV se o krinwn pasan thn ghn den qelei kamei krisin;

26

Eipe de KurioV, Ean eurw en SodomoiV penthkonta dikaiouV en th polei, qelw sugcwrhsei eiV panta ton topon di' autouV.

27

Kai apokriqeiV o Abraam eipen, Idou, twra etolmhsa na omilhsw proV ton Kurion mou, enw eimai gh kai spodoV×

28

ean leiywsi pente ek twn penthkonta dikaiwn, qeleiV apolesei pasan thn polin ex aitiaV twn pente; Kai eipe, Den qelw apolesei authn ean eurw ekei tessarakonta pente.

29

Kai proseqesen eti o Abraam na lalhsh proV auton, kai eipen, Ean eureqwsin ekei tessarakonta; Kai eipe, Den qelw apolesei authn carin twn tessarakonta.

30

Kai eipen o Abraam, AV mh paroxunqh o KurioV mou ean eti lalhsw× ean eureqwsin ekei triakonta; Kai eipe, Den qelw apolesei authn ean eurw ekei triakonta.

31

Kai eipen o Abraam, Idou, twra etolmhsa na lalhsw proV ton Kurion mou× ean eureqwsin ekei eikosi; kai eipe, Den qelw apolesei authn carin twn eikosi.

32

Kai eipen o Abraam, AV mh paroxunqh o KurioV mou, ean lalhsw eti apax× ean eureqwsin ekei deka; kai eipe, Den qelw apolesei authn carin twn deka.

33

Kai anecwrhsen o KurioV, afou epause na lalh proV ton Abraam× kai o Abraam epestreyen eiV ton topon autou.

Genesis 19

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: