Modern Greek Bible

Genesis 16

Genesis

Return to Index

Chapter 17

1

[] Kai ote hto o Abram enenhkonta ennea etwn, efanh o KurioV eiV ton Abram kai eipe proV auton, Egw eimai QeoV o Pantokratwr× peripatei enwpion mou, kai eso teleioV.

2

Kai qelw sthsei thn diaqhkhn mou anameson emou kai sou× kai qelw se plhqunei sfodra sfodra.

3

Kai epesen o Abram epi proswpon autou× kai elalhse proV auton o QeoV, legwn,

4

[] Egw, idou, h diaqhkh mou einai proV se× kai qeleiV geinei pathr plhqouV eqnwn×

5

kai den qelei kaleisqai pleon to onoma sou Abram, alla to onoma sou qelei eisqai Abraam× dioti patera plhqouV eqnwn se katesthsa×

6

kai qelw se auxhsei sfodra sfodra, kai qelw se katasthsei eiV eqnh, kai basileiV qelousin exelqei ek sou×

7

[] kai qelw sthsei thn diaqhkhn mou anameson emou kai sou, kai tou spermatoV sou meta se eiV taV geneaV autwn, eiV diaqhkhn aiwnion, dia na hmai QeoV eiV se kai eiV to sperma sou meta se×

8

kai qelw dwsei eiV se, kai eiV to sperma sou meta se, thn ghn thV paroikiaV sou, pasan thn ghn Canaan, eiV katascesin aiwnion× kai qelw eisqai o QeoV autwn.

9

Kai eipen o QeoV proV ton Abraam, su de thn diaqhkhn mou qeleiV fulaxei, su kai to sperma sou meta se eiV taV geneaV autwn.

10

Auth einai h diaqhkh mou thn opoian qelete fulaxei, anameson emou kai umwn kai tou spermatoV sou meta se× pan arsen umwn qelei peritemnesqai.

11

Kai qelete peritemnei thn sarka thV akrobustiaV umwn, kai qelei eisqai eiV shmeion thV diaqhkhV metaxu emou kai umwn×

12

kai paidion oktw hmerwn qelei peritemnesqai metaxu saV, pan arsen eiV taV geneaV umwn o gegennhmenoV en th oikia, kai o argurwnhtoV ek pantoV xenou, ostiV den einai ek tou spermatoV sou×

13

qelei exapantoV peritemnesqai o gegennhmenoV en th oikia sou, kai o argurwnhtoV sou× kai qelei eisqai h diaqhkh mou epi thV sarkoV umwn eiV diaqhkhn aiwnion×

14

kai to aperitmhton arsen, tou opoiou den hqele peritmhqh h sarx thV akrobustiaV autou, h yuch ekeinh qelei exoloqreuqh ek mesou tou laou authV× thn diaqhkhn mou parebh.

15

[] Kai eipen o QeoV proV ton Abraam, Saran thn gunaika sou, den qeleiV kalesei pleon to onoma authV Saran, alla Sarra qelei eisqai to onoma authV.

16

Kai qelw euloghsei authn, kai qelw proseti dwsei eiV se uion ex authV× kai qelw euloghsei authn, kai qelei geinei mhthr eqnwn× basileiV lawn qelousin exelqei ex authV.

17

Kai epesen o Abraam epi proswpon autou kai egelase, kai eipen en th kardia autou, EiV anqrwpon ekatontaeth qelei gennhqh teknon; kai h Sarra, gunh enenhkonta etwn, qelei gennhsei;

18

Kai eipen o Abraam proV ton Qeon, Eiqe o Ismahl na zhsh enwpion sou

19

Kai eipen o QeoV, Nai h gunh sou Sarra qelei gennhsei uion eiV se, kai qeleiV kalesei to onoma autou Isaak× kai qelw sthsei thn diaqhkhn mou proV auton eiV diaqhkhn aiwnion, kai proV to sperma autou met' auton×

20

peri de tou Ismahl sou eishkousa× Idou, euloghsa auton, kai qelw auxhsei auton, kai qelw plhqunei auton sfodra sfodra× dwdeka arcontaV qelei gennhsei, kai qelw kamei auton eqnoV mega×

21

alla thn diaqhkhn mou qelw sthsei proV ton Isaak, ton opoion qelei gennhsei h Sarra eiV se to ercomenon etoV, en tw autw toutw kairw.

22

Afou de eteleiwse na lalh met' autou, anebh o QeoV apo tou Abraam.

23

[] Kai elaben o Abraam Ismahl ton uion autou, kai pantaV touV gegennhmenouV en th oikia autou, kai pantaV touV argurwnhtouV autou, pan arsen twn anqrwpwn thV oikiaV tou Abraam, kai perieteme thn sarka thV akrobustiaV autwn thn authn ekeinhn hmeran, kaqwV eipe proV auton o QeoV.

24

O de Abraam hto enenhkonta ennea etwn, ote perietmhqh thn sarka thV akrobustiaV autou.

25

Ismahl de o uioV autou hto dekatriwn etwn, ote perietmhqh thn sarka thV akrobustiaV autou.

26

thn authn ekeinhn hmeran perietmhqh o Abraam, kai Ismahl o uioV autou×

27

kai panteV oi anqrwpoi thV oikiaV autou, oi gegennhmenoi en th oikia, kai oi ex allogenwn argurwnhtoi perietmhqhsan met' autou.

Genesis 18

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: