Modern Greek Bible

Genesis 15

Genesis

Return to Index

Chapter 16

1

[] H de Sara, h gunh tou Abram, den eteknopoiei eiV auton× eice de doulhn Aiguptian, onomazomenhn Agar.

2

Kai eipen h Sara proV ton Abram, Idou, o KurioV me apekleise thV teknopoiiaV× eiselqe loipon proV thn doulhn mou, iswV apokthsw teknon ex authV. Uphkouse de o Abram eiV ton logon thV SaraV.

3

Kai elaben h Sara h gunh tou Abram thn Agar thn Aiguptian, thn doulhn authV, afou o Abram eice katoikhsei deka eth en th gh Canaan, kai edwken authn eiV Abram ton andra authV, dia na hnai gunh autou.

4

[] Kai eishlqe proV thn Agar, kai ekeinh sunelabe× kai ote eiden oti sunelaben, h kuria authV katefroneito enwpion authV.

5

Kai eipen h Sara proV ton Abram, Ex aitiaV sou adikoumai. Egw edwka thn doulhn mou eiV ton kolpon sou× kai afou eiden oti sunelaben, egw katefronhqhn enwpion authV× aV krinh o KurioV metaxu emou kai sou.

6

O de Abram eipe proV thn Saran, Idou, h doulh sou einai eiV thn ceira sou× kame eiV authn opwV einai areston eiV touV ofqalmouV sou. Kai meteceirisqh h Sara authn kakwV, kai ekeinh efugen apo proswpou authV.

7

[] Eure de authn aggeloV Kuriou plhsion phghV udatoV, en th erhmw, plhsion thV phghV kata thn odon Sour×

8

kai eipen, Agar, doulh thV SaraV, poqen ercesai kai pou upageiV; H de eipen, Apo proswpou SaraV thV kuriaV mou feugw.

9

Kai eipe proV authn o aggeloV tou Kuriou, Epistreyon proV thn kurian sou kai tapeinwqhti upo taV ceiraV authV.

10

[] Eipen eti o aggeloV tou Kuriou proV authn, Qelw plhqunei sfodra to sperma sou, wste na mh ariqmhtai dia to plhqoV.

11

Kai eipe proV authn o aggeloV tou Kuriou, Idou, su eisai egkuoV, kai qeleiV gennhsei uion, kai qeleiV kalesei to onoma autou Ismahl× dioti hkousen o KurioV thn qliyin sou×

12

kai outoV qelei eisqai anqrwpoV agrioV× h ceir autou qelei eisqai enantion pantwn, kai h ceir pantwn enantion autou× kai kata proswpon pantwn twn adelfwn autou qelei katoikhsei.

13

Kai ekalesen Agar to onoma tou Kuriou tou lalountoV proV authn, su QeoV ostiV me eideV× dioti eipen, Eidon eti egw entauqa ekeinon ostiV me eide;

14

Dia touto wnomasqh to frear ekeino, Frear Lacai-roi× idou, keitai metaxu KadhV kai Barad.

15

[] Kai egennhsen h Agar uion eiV ton Abram× kai o Abram ekalese to onoma tou uiou autou, ton opoion egennhsen Agar, Ismahl.

16

Hto de o Abram ogdohkonta ex etwn, ote h Agar egennhse ton Ismahl eiV ton Abram.

Genesis 17

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: