Modern Greek Bible

Genesis 14

Genesis

Return to Index

Chapter 15

1

[] Meta ta pragmata tauta egeine logoV Kuriou proV ton Abram en oramati, legwn, Mh fobou, Abram× egw eimai o uperaspisthV sou, o misqoV sou qelei eisqai poluV sfodra.

2

[] Kai eipen o Abram, Despota Kurie, ti qeleiV dwsei eiV eme, enw egw apercomai ateknoV, o de klhronomoV thV oikiaV mou einai outoV o ek Damaskou Eliezer;

3

eipe proseti o Abram, Idou, den edwkaV eiV eme sperma× kai idou, oikethV mou qelei me klhronomhsei.

4

Kai idou, logoV Kuriou egeine proV auton, legwn, Den qelei se klhronomhsei outoV× all' ekeinoV ostiV qelei exelqei ek twn splagcnwn sou, autoV qelei se klhronomhsei.

5

Kai eferen auton exw kai eipen, Anableyon twra eiV ton ouranon kai ariqmhson ta astra, ean dunasai na exariqmhshV auta× kai eipe proV auton, Outw qelei eisqai to sperma sou.

6

Kai episteusen eiV ton Kurion× kai elogisqh eiV auton eiV dikaiosunhn.

7

[] Kai eipe proV auton, Egw eimai o KurioV ostiV se exhgagon ek thV Our twn Caldaiwn, dia na soi dwsw thn ghn tauthn eiV klhronomian.

8

O de eipe, Despota Kurie, Poqen na gnwrisw oti qelw klhronomhsei authn;

9

Kai eipe proV auton, Labe moi damalin triwn etwn, kai aiga triwn etwn, kai krion triwn etwn, kai trugona, kai peristeran.

10

Kai elaben eiV auton panta tauta, kai diescisen auta eiV to meson, kai eqesen ekaston tmhma apenanti tou omoiou autou× ta pthna omwV den diescise.

11

Katebhsan de ornea epi ta ptwmata, kai o Abram ediwxen auta.

12

[] Peri de thn dusin tou hliou, epepesen ekstasiV epi ton Abram× kai idou, foboV skoteinoV megaV epipiptei ep' auton.

13

Kai eipen o KurioV proV ton Abram, Exeure bebaiwV oti to sperma sou qelei paroikhsei en gh ouci eautwn, kai qelousi doulwsei autouV, kai qelousi kataqliyei autouV, tetrakosia eth×

14

to eqnoV omwV, eiV to opoion qelousi doulwqh, egw qelw krinei× meta de tauta qelousin exelqei me megala uparconta×

15

su de qeleiV apelqei proV touV pateraV sou en eirhnh× qeleiV entafiasqh en ghrati kalw×

16

en de th tetarth genea qelousin epistreyei edw× dioti akomh den aneplhrwqh h anomia twn Amorraiwn.

17

[] Ote de o hlioV eduse kai egeine puknon skotoV, idou, kaminoV kapnizousa kai lampaV puroV htiV dieperase metaxu twn dicotomhmatwn toutwn.

18

Thn hmeran ekeinhn ekame diaqhkhn o KurioV proV ton Abram, legwn, eiV to sperma sou edwka thn ghn tauthn, apo tou potamou thV Aiguptou ewV tou potamou tou megalou, tou potamou Eufratou×

19

touV KenaiouV, kai touV KenezaiouV, kai touV KedmwnaiouV,

20

kai touV CettaiouV, kai touV FerezaiouV, kai touV Rafaeim,

21

kai touV AmorraiouV, kai touV CananaiouV, kai touV GergesaiouV, kai touV IebousaiouV.

Genesis 16

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: