Modern Greek Bible

Genesis 13

Genesis

Return to Index

Chapter 14

1

[] Epi twn hmerwn de tou Amarfel basilewV Sennaar, tou Ariwc basilewV Ellasar, tou Codollogomor basilewV Elam, kai tou Qargal basilewV eqnwn,

2

ekamon autoi polemon meta tou Bera basilewV Sodomwn, kai tou Barsa basilewV Gomorrwn, tou Sennaab basilewV Adama, kai tou Semobor basilewV Sebweim, kai tou basilewV thV Bela× auth einai h Shgwr.

3

PanteV outoi hnwqhsan omou en th koiladi Siddim htiV einai h almura qalassa.

4

Dwdeka eth edouleuon eiV ton Codollogomor× en de tw dekatw tritw apestathsan.

5

Kai en tw dekatw tetartw etei hlqen o Codollogomor kai oi basileiV oi met' autou, kai epataxan touV Rafaeim en Astarwq-karnaim, kai touV Zouzeim en Am, kai touV EmmaiouV en Sauh-kiriaqaim,

6

kai touV CorraiouV en tw orei autwn Sheir ewV thV pediadoV Faran, htiV einai en th erhmw.

7

Epestreyan de kai hlqon eiV thn En-mispat htiV einai h KadhV× kai epataxan panta ton topon tou Amalhk, kai touV AmorraiouV touV katoikountaV en Asaswn-qamar.

8

Exhlqe de o basileuV twn Sodomwn, kai o basileuV twn Gomorrwn, kai o basileuV thV Adama, kai o basileuV twn Sebweim, kai o basileuV thV Bela, htiV einai h Shgwr× kai sunekrothsan machn met' autwn en th koiladi Siddim,

9

meta tou Codollogomor basilewV Elam, kai tou Qargal basilewV eqnwn, kai tou Amrafel basilewV Sennaar, kai tou Ariwc basilewV Ellasar× tessareV basileiV proV pente.

10

H de koilaV Siddim hto plhrhV freatwn asfaltou× etraphsan de eiV fughn oi basileiV twn Sodomwn kai twn Gomorrwn kai epeson ekei× oi de enapoleifqenteV efugon eiV to oroV.

11

Kai elabon panta ta uparconta twn Sodomwn kai twn Gomorrwn kai pasan autwn thn zwotrofian, kai anecwrhsan.

12

Elabon de kai ton Lwt uion tou adelfou tou Abram, ostiV katwkei en SodomoiV, kai ta uparconta autou, kai anecwrhsan.

13

[] Uphge de tiV ek twn diaswqentwn kai aphggeile touto proV ton Abram ton Ebraion, ostiV katwkei plhsion twn druwn Mambrh tou Amorraiou, adelfou tou Escwl, kai adelfou tou Anhr, oitineV hsan summacoi tou Abram.

14

AkousaV de o Abram oti hcmalwtisqh o adelfoV autou, efwplise triakosiouV dekaoktw ek twn doulwn autou, twn gennhqentwn en th oikia autou, kai katediwxen opisw autwn ewV Dan.

15

Kai diairesaV touV eautou wrmhse kat' autwn thn nukta, autoV kai oi douloi autou, kai epataxen autouV, kai katediwxen autouV ewV Coba htiV einai kata ta aristera thV Damaskou.

16

Kai epanefere panta ta uparconta kai eti epanefere Lwt ton adelfon autou kai ta uparconta autou, eti de kai taV gunaikaV kai ton laon.

17

[] Exhlqe de o basileuV twn Sodomwn eiV sunanthsin autou, afou epestreyen apo thV katastrofhV tou Codollogomor kai twn basilewn twn met' autou, en th koiladi Sauh htiV einai h koilaV tou basilewV.

18

Kai o Melcisedek basileuV Salhm eferen exw arton kai oinon× hto de iereuV tou Qeou tou Uyistou.

19

Kai euloghsen auton kai eipen, EuloghmenoV o Abram para tou Qeou tou Uyistou, ostiV ektise ton ouranon kai thn ghn×

20

kai euloghtoV o QeoV o UyistoV ostiV paredwke touV ecqrouV sou eiV thn ceira sou. Kai Abram edwken eiV auton dekaton apo pantwn.

21

[] Kai eipen o basileuV twn Sodomwn proV ton Abram, DoV moi touV anqrwpouV, ta de uparconta labe eiV seauton.

22

Eipe de o Abram proV ton basilea twn Sodomwn, Egw uywsa thn ceira mou proV Kurion, ton Qeon ton Uyiston, ostiV ektise ton ouranon kai thn ghn,

23

oti den qelw labei apo pantwn twn idikwn sou apo klwsthV ewV lwriou upodhmatoV, dia na mh eiphV, Egw eploutisa ton Abram×

24

ektoV monon ekeinou to opoion efagon oi neoi, kai thV meridoV twn anqrwpwn twn elqontwn met' emou, tou Anhr tou Escwl kai tou Mambrh, outoi aV labwsi thn merida autwn.

Genesis 15

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: