Modern Greek Bible

Genesis 11

Genesis

Return to Index

Chapter 12

1

[] O de KurioV eipe proV ton Abram, Exelqe ek thV ghV sou, kai ek thV suggeneiaV sou, kai ek tou oikou tou patroV sou, eiV thn ghn thn opoian qelw soi deixei×

2

kai qelw se kamei eiV eqnoV mega× kai qelw se euloghsei, kai qelw megalunei to onoma sou× kai qeleiV eisqai eiV eulogian×

3

kai qelw euloghsei touV eulogountaV se, kai touV katarwmenouV se qelw katarasqh× kai qelousin euloghqh en soi pasai ai fulai thV ghV.

4

[] Kai uphgen o Abram, kaqwV eipe proV auton o KurioV× kai met' autou uphge kai o Lwt× o de Abram hto hlikiaV ebdomhkonta pente etwn, ote exhlqen apo Carran.

5

Kai elaben o Abram Saran thn gunaika autou, kai Lwt ton uion tou adelfou autou, kai panta ta uparconta autwn osa eicon apokthsei, kai touV anqrwpouV touV opoiouV eicon apokthsei en Carran, kai exhlqon dia na upagwsin eiV thn ghn Canaan× kai hlqon eiV thn ghn Canaan.

6

[] Kai dieperasen o Abram thn ghn ekeinhn ewV tou topou Sucem, ewV thV druoV Morec× oi de Cananaioi tote katwkoun en th gh tauth.

7

Kai efanh o KurioV eiV ton Abram kai eipen, EiV to sperma sou qelw dwsei thn ghn tauthn. Kai wkodomhsen ekei qusiasthrion eiV ton Kurion, ostiV efanh eiV auton.

8

Kai ekeiqen metebh proV to oroV, to kata anatolaV thV Baiqhl, kai esthse thn skhnhn autou ecwn thn Baiqhl proV dusmaV kai thn Gai proV anatolaV× kai wkodomhsen ekei qusiasthrion eiV ton Kurion, kai epekalesqh to onoma tou Kuriou.

9

Kai meteskhnwsen o Abram, odoiporwn kai procwrwn proV meshmbrian.

10

[] Egeine de peina en th gh tauth× kai katebh o Abram eiV thn Aigupton dia na paroikhsh ekei× dioti h peina hto bareia en th gh.

11

Kai ote eplhsiaze na eiselqh eiV thn Aigupton, eipe proV Saran thn gunaika autou, Idou, gnwrizw oti eisai gunh eueidhV×

12

qelei sumbh loipon, wste kaqwV se idwsin oi Aiguptioi, qelousin eipei, Gunh autou einai auth× kai qelousi foneusei eme, se de qelousi fulaxei zwsan.

13

Eipe loipon, oti eisai adelfh mou, dia na geinh kalon eiV eme ex aitiaV sou, kai na fulacqh h zwh mou dia se.

14

[] Kai ote eishlqen o Abram eiV thn Aigupton, eidon oi Aiguptioi thn gunaika oti hto wraia sfodra.

15

Kai oi arconteV tou Faraw eidon authn, kai ephnesan authn proV ton Faraw× kai elhfqh h gunh eiV thn oikian tou Faraw.

16

Ton de Abram meteceirisqhsan kalwV di' authn× kai eice probata kai boaV kai onouV kai doulouV kai doulaV kai onouV qhlukaV kai kamhlouV.

17

Kai epeferen o KurioV epi ton Faraw kai epi ton oikon autou plhgaV megalaV ex aitiaV SaraV thV gunaikoV tou Abram.

18

Ekalese de o Faraw ton Abram, kai eipe, Ti einai touto, to opoion ekameV eiV eme; dia ti den m' efanerwsaV oti auth einai gunh sou;

19

dia ti eipaV, Adelfh mou einai auth; kai elabon authn eiV emauton dia gunaika× kai twra, idou h gunh sou× labe authn, kai upage.

20

Kai diwrisen o Faraw anqrwpouV eiV auton× kai sumproepemyan auton, kai thn gunaika autou kai panta osa eice.

Genesis 13

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: