Modern Greek Bible

Genesis 10

Genesis

Return to Index

Chapter 11

1

[] Kai hto pasa h gh miaV glwsshV kai miaV fwnhV.

2

Kai ote ekinhsan apo thV anatolhV, euron pediada en th gh Sennaar× kai katwkhsan ekei.

3

Kai eipen o eiV proV ton allon, Elqete, aV kamwmen plinqouV, kai aV yhswmen autaV en puri× kai ecrhsimeusen eiV autouV h men plinqoV anti petraV, h de asfaltoV ecrhsimeusen eiV autouV anti phlou.

4

Kai eipon, Elqete, aV oikodomhswmen eiV eautouV polin kai purgon, tou opoiou h korufh na fqanh ewV tou ouranou× kai aV apokthswmen eiV eautouV onoma, mhpwV diasparwmen epi tou proswpou pashV thV ghV.

5

[] Katebh de o KurioV dia na idh thn polin kai ton purgon, ton opoion wkodomhsan oi uioi twn anqrwpwn.

6

Kai eipen o KurioV, Idou, eiV laoV, kai panteV ecousi mian glwssan, kai hrcisan na kamnwsi touto× kai twra den qelei empodisqh eiV autouV pan o, ti skopeuousi na kamwsin×

7

elqete, aV katabwmen kai aV sugcuswmen ekei thn glwssan autwn, dia na mh ennoh o eiV tou allou thn glwssan.

8

Kai dieskorpisen autouV o KurioV ekeiqen epi tou proswpou pashV thV ghV× kai epausan na oikodomwsi thn polin.

9

Dia touto wnomasqh to onoma authV Babel× dioti ekei suneceen o KurioV thn glwssan pashV thV ghV× kai ekeiqen dieskorpisen autouV o KurioV epi to proswpon pashV thV ghV.

10

[] Auth einai h genealogia tou Shm. O Shm hto etwn ekaton, ote egennhse ton Arfaxad duo eth meta ton kataklusmon×

11

kai ezhsen o Shm, afou egennhse ton Arfaxad, pentakosia eth, kai egennhsen uiouV kai qugateraV.

12

Kai o Arfaxad ezhse triakonta pente eth, kai egennhse ton Sala×

13

kai ezhsen o Arfaxad, afou egennhse ton Sala, tetrakosia tria eth, kai egennhsen uiouV kai qugateraV.

14

Kai o Sala ezhse triakonta eth, kai egennhse ton Eber×

15

kai ezhsen o Sala, afou egennhse ton Eber, tetrakosia tria eth, kai egennhsen uiouV kai qugateraV.

16

Kai ezhsen o Eber triakonta tessara eth, kai egennhse ton Faleg×

17

kai ezhsen o Eber, afou egennhse ton Faleg, tetrakosia triakonta eth, kai egennhsen uiouV kai qugateraV.

18

Kai ezhsen o Faleg triakonta eth, kai egennhse ton Ragau×

19

kai ezhsen o Faleg, afou egennhse ton Ragau, diakosia ennea eth, kai egennhsen uiouV kai qugateraV.

20

Kai ezhsen o Ragau triakonta duo eth, kai egennhse ton Serouc×

21

kai ezhsen o Ragau, afou egennhse ton Serouc, diakosia epta eth, kai egennhsen uiouV kai qugateraV.

22

Kai ezhsen o Serouc triakonta eth, kai egennhse ton Nacwr×

23

kai ezhsen o Serouc, afou egennhse ton Nacwr, diakosia eth, kai egennhsen uiouV kai qugateraV.

24

Kai ezhsen o Nacwr eikosiennea eth, kai egennhse ton Qara×

25

kai ezhsen o Nacwr, afou egennhse ton Qara, ekaton dekaennea eth, kai egennhsen uiouV kai qugateraV.

26

Kai ezhsen o Qara ebdomhkonta eth, kai egennhse ton Abram, ton Nacwr, kai ton Arran.

27

[] Kai auth einai h genealogia tou Qara× o Qara egennhse ton Abram, ton Nacwr, kai ton Arran× kai o Arran egennhse ton Lwt.

28

Kai apeqanen o Arran enwpion Qara tou patroV autou en tw topw thV gennhsewV autou, en Our twn Caldaiwn.

29

Kai elabon o Abram kai o Nacwr eiV eautouV gunaikaV× to onoma thV gunaikoV tou Abram hto Sara× kai to onoma thV gunaikoV tou Nacwr, Melca, qugathr tou Arran, patroV Melca, kai patroV Iesca.

30

H de Sara hto steira, den eice teknon.

31

Kai elaben o Qara Abram ton uion autou kai Lwt ton uion tou Arran eggonon eautou, kai Saran thn eautou numfhn, thn gunaika Abram tou uiou autou× kai exhlqon omou apo thV Our twn Caldaiwn, dia na upagwsin eiV thn ghn Canaan× kai hlqon ewV Carran kai katwkhsan ekei.

32

Kai egeinan ai hmerai tou Qara diakosia pente eth× kai apeqanen o Qara en Carran.

Genesis 12

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: