Modern Greek Bible

Genesis 9

Genesis

Return to Index

Chapter 10

1

[] Kai autai einai ai genealogiai twn uiwn tou Nwe, Shm, Cam kai Iafeq× kai egennhqhsan eiV autouV uioi meta ton kataklusmon.

2

Oi uioi tou Iafeq hsan Gomer, kai Magwg, kai Madai, kai Iauan, kai Qoubal, kai Mesec, kai QeiraV.

3

Kai oi uioi tou Gomer, Ascenaz, kai Rifaq, kai Qwgarma.

4

Kai oi uioi tou Iauan, Eleisa, kai QarseiV, Kitteim, kai Dwdaneim.

5

Ek toutwn emoirasqhsan ai nhsoi twn eqnwn eiV touV topouV autwn× ekastou kata thn glwssan autou, kata taV fulaV autwn, eiV ta eqnh autwn.

6

[] Kai oi uioi tou Cam, CouV, kai Misraim, kai Fouq, kai Canaan.

7

Kai oi uioi tou CouV, Seba, kai Abila, kai Sabqa, kai Raama, kai Sabqeka× kai oi uioi tou Raama, Seba, kai Daidan.

8

Kai o CouV egennhse ton Nebrwd× outoV hrcise na hnai iscuroV epi thV ghV×

9

autoV hto iscuroV kunhgoV enwpion tou Kuriou× dia touto legetai, WV Nebrwd, iscuroV kunhgoV enwpion tou Kuriou×

10

kai h arch thV basileiaV autou estaqh Babulwn, kai Erec, kai Acad, kai Calne, en th gh Sennaar.

11

Ek thV ghV ekeinhV exhlqen o Assour, kai wkodomhse thn Nineuh, kai thn polin Recwbwq, kai thn Calac,

12

kai thn Resen metaxu thV Nineuh kai thV Calac× auth einai h poliV h megalh.

13

Kai o Misraim egennhse touV Loudeim, kai touV Anameim, kai touV Leabeim, kai touV Nafqouceim,

14

kai touV Patrouseim, kai touV Caslouceim, ek twn opoiwn exhlqon oi Filistaioi, kai touV Cafqoreim.

15

[] Kai o Canaan egennhse ton Sidwna, prwtotokon autou, kai ton Cettaion,

16

kai ton Iebousaion, kai ton Amorraion, kai ton Gergesaion,

17

kai ton Euaion, kai ton Aroucaion, kai ton Asennaion,

18

kai ton Arbadion, kai ton Samaraion, kai ton Amaqaion. Kai meta touto diesparhsan ai fulai twn Cananaiwn.

19

Kai hsan ta oria twn Cananaiwn apo SidwnoV, kaqwV upagei tiV eiV Gerara, ewV GazhV, kai kaqwV upagei tiV eiV Sodoma kai Gomorra, kai Adama, kai Sebweim, ewV Lasa.

20

Outoi einai oi uioi tou Cam, kata taV fulaV autwn, kata taV glwssaV autwn, eiV touV topouV autwn, eiV ta eqnh autwn.

21

[] Kai eiV ton Shm, ton patera pantwn twn uiwn tou Eber, ton adelfon Iafeq tou megalhterou, egennhqhsan kai eiV auton uioi.

22

Uioi tou Shm hsan Elam, kai Assour, kai Arfaxad, kai Loud, kai Aram.

23

Kai oi uioi tou Aram, Ouz, kai Oul, kai Geqer, kai MaV.

24

Kai o Arfaxad egennhse ton Sala× kai o Sala egennhse ton Eber.

25

Kai eiV ton Eber egennhqhsan duo uioi× to onoma tou enoV, Faleg× dioti en taiV hmeraiV autou diemerisqh h gh× kai to onoma tou adelfou autou, Ioktan.

26

Kai o Ioktan egennhse ton Almwdad, kai ton Salef, kai ton Asarmabeq, kai ton Iarac,

27

kai ton Adwram, kai ton Ouzal, kai ton Dikla,

28

kai ton Obal, kai ton Abimahl, kai ton Seba,

29

kai ton Ofeir, kai ton Abila, kai ton Iwbab× panteV outoi hsan uioi tou Ioktan.

30

Kai h katoikia autwn hto apo Mhsa, kaqwV upagei tiV eiV Sefara, oroV thV AnatolhV.

31

Outoi einai oi uioi tou Shm, kata taV fulaV autwn, kata taV glwssaV autwn, eiV touV topouV autwn, kata ta eqnh autwn.

32

Autai einai ai fulai twn uiwn tou Nwe, kata taV geneaV autwn, eiV ta eqnh autwn× kai ek toutwn diesparhsan ta eqnh epi thV ghV meta ton kataklusmon.

Genesis 11

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: