Modern Greek Bible

Genesis 8

Genesis

Return to Index

Chapter 9

1

[] Kai euloghsen o QeoV ton Nwe kai touV uiouV autou× kai eipe proV autouV, Auxanesqe kai plhqunesqe, kai gemisate thn ghn×

2

kai o foboV saV kai o tromoV saV qelei eisqai epi panta ta zwa thV ghV, kai epi panta ta pthna tou ouranou, epi pan o, ti erpei epi thV ghV, kai epi pantaV touV icquaV thV qalasshV× eiV taV ceiraV saV edoqhsan×

3

pan kinoumenon, to opoion zh, qelei eisqai eiV saV proV trofhn× wV ton clwron corton edwka ta panta eiV esaV×

4

kreaV omwV me thn zwhn autou, me to aima autou, den qelete fagei×

5

kai exapantoV to aima saV, to aima thV zwhV saV, qelw ekzhthsei ek thV ceiroV pantoV zwou qelw ekzhthsei auto, kai ek thV ceiroV tou anqrwpou× ek thV ceiroV pantoV adelfou autou qelw ekzhthsei thn zwhn tou anqrwpou×

6

ostiV cush aima anqrwpou, upo anqrwpou qelei cuqh to aima autou× dioti kat' eikona Qeou epoihsen o QeoV ton anqrwpon×

7

seiV de auxanesqe kai plhqunesqe, pollaplasiazesqe epi thV ghV, kai plhqunesqe ep' authV.

8

[] Kai eipen o QeoV proV ton Nwe kai proV touV uiouV autou met' autou, legwn,

9

Kai egw, idou, sthnw thn diaqhkhn mou proV esaV, kai proV to sperma saV usteron apo saV×

10

kai proV pan emyucon zwon, to opoion einai me saV, ek twn pthnwn, ek twn kthnwn kai ek pantwn twn zwwn thV ghV, ta opoia einai me saV× apo pantoV tou exelqontoV ek thV kibwtou, ewV pantoV zwou thV ghV×

11

kai sthnw thn diaqhkhn mou proV esaV× kai den qelei pleon exoloqreuqh pasa sarx apo twn udatwn tou kataklusmou× oude qelei eisqai pleon kataklusmoV dia na fqeirh thn ghn.

12

[] Kai eipen o QeoV, Touto einai to shmeion thV diaqhkhV, thn opoian egw kamnw metaxu emou kai umwn kai pantoV emyucou zwou to opoion einai me saV, eiV geneaV aiwniouV×

13

Qetw to toxon mou en th nefelh, kai qelei eisqai eiV shmeion diaqhkhV metaxu emou kai thV ghV×

14

kai otan sunnefwsw nefelhn epi thV ghV, qelei fanh to toxon en th nefelh×

15

kai qelw enqumhqh thn diaqhkhn mou, thn metaxu emou kai umwn, kai pantoV emyucou zwou ek pashV sarkoV× kai ta udata den qelousin eisqai pleon eiV kataklusmon dia na exaleiywsi pasan sarka×

16

kai to toxon qelei eisqai en th nefelh× kai qelw blepei auto, dia na enqumwmai thn pantoteinhn diaqhkhn thn metaxu Qeou kai pantoV emyucou zwou ek pashV sarkoV htiV einai epi thV ghV.

17

Kai eipen o QeoV proV ton Nwe, Touto einai to shmeion thV diaqhkhV, thn opoian esthsa metaxu emou kai pashV sarkoV htiV einai epi thV ghV.

18

[] Hsan de oi uioi tou Nwe, oi exelqonteV ek thV kibwtou, Shm kai Cam kai Iafeq. O de Cam hto pathr tou Canaan.

19

Oi treiV outoi einai oi uioi tou Nwe, kai ek toutwn diesparhsan eiV pasan thn ghn.

20

Kai hrcisen o Nwe na hnai gewrgoV kai efuteusen ampelwna×

21

kai epien ek tou oinou kai emequsqh, kai egumnwqh en th skhnh autou.

22

Kai eiden o Cam, o pathr tou Canaan, thn gumnwsin tou patroV autou× kai anhggeile touto proV touV duo adelfouV autou exw.

23

Kai labonteV o Shm kai o Iafeq to enduma, epeqhkan auto epi ta duo autwn nwta× kai badisanteV opisqonwta, eskepasan thn gumnwsin tou patroV autwn× kai ta proswpa autwn hsan proV ta opisw, kai thn gumnwsin tou patroV autwn den eidon.

24

[] AnanhyaV de o Nwe apo tou oinou autou, emaqen osa ekamen eiV auton o uioV autou o newteroV.

25

Kai eipen, EpikataratoV o Canaan× douloV twn doulwn qelei eisqai eiV touV adelfouV autou.

26

Kai eipen, EuloghtoV KurioV o QeoV tou Shm. Kai o Canaan qelei eisqai douloV eiV auton×

27

o QeoV qelei platunei ton Iafeq, kai qelei katoikhsei en taiV skhnaiV tou Shm, o de Canaan qelei eisqai douloV eiV auton×

28

[] Kai ezhsen o Nwe meta ton kataklusmon triakosia penthkonta eth.

29

Kai egeinan pasai ai hmerai tou Nwe enneakosia penthkonta eth× kai apeqane.

Genesis 10

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: