Modern Greek Bible

Genesis 6

Genesis

Return to Index

Chapter 7

1

[] Kai eipe KurioV proV ton Nwe, Eiselqe su, kai paV o oikoV sou, eiV thn kibwton× dioti se eidon dikaion enwpion mou en th genea tauth×

2

apo pantwn twn kthnwn twn kaqarwn labe eiV seauton epta epta, arsen kai to qhlu autou× kai apo twn kthnwn twn mh kaqarwn ana duo, arsen kai to qhlu autou×

3

kai apo twn pthnwn tou ouranou epta epta, arsen kai qhlu× dia na diathrhshV sperma epi proswpou pashV thV ghV×

4

epeidh eti meta epta hmeraV egw ferw brochn epi thV ghV tessarakonta hmeraV kai tessarakonta nuktaV× kai qelw exaleiyei apo proswpou thV ghV pan o, ti uparcei, to opoion epoihsa.

5

[] Kai ekamen o Nwe kata panta osa prosetaxen eiV auton o KurioV.

6

Hto de o Nwe exakosiwn etwn, ote egeinen o kataklusmoV twn udatwn epi thV ghV.

7

Kai eishlqen o Nwe, kai oi uioi autou, kai h gunh autou, kai ai gunaikeV twn uiwn autou met' autou, eiV thn kibwton, ex aitiaV twn udatwn tou kataklusmou.

8

Apo twn kthnwn twn kaqarwn, kai apo twn kthnwn twn mh kaqarwn, kai apo twn pthnwn, kai apo pantwn twn erpontwn epi thV ghV,

9

duo duo eishlqon proV ton Nwe eiV thn kibwton, arsen kai qhlu, kaqwV prosetaxen o QeoV eiV ton Nwe.

10

Kai meta taV epta hmeraV, ta udata tou kataklusmou ephlqon epi thV ghV.

11

[] To exakosioston etoV thV zwhV tou Nwe, ton deuteron mhna, thn dekathn ebdomhn hmeran tou mhnoV, tauthn thn hmeran escisqhsan pasai ai phgai thV megalhV abussou, kai oi katarraktai twn ouranwn hnoicqhsan.

12

Kai egeinen o uetoV epi thV ghV tessarakonta hmeraV kai tessarakonta nuktaV.

13

[] Kata thn authn tauthn hmeran eishlqen o Nwe, kai oi uioi tou Nwe, Shm kai Cam kai Iafeq, kai h gunh tou Nwe, kai ai treiV gunaikeV twn uiwn autou met' autwn, eiV thn kibwton×

14

autoi, kai panta ta zwa kata to eidoV autwn, kai panta ta kthnh kata to eidoV autwn, kai panta ta erpeta ta erponta epi thV ghV kata to eidoV autwn, kai panta ta pthna kata to eidoV autwn, kai pan pterwton pantoV eidouV.

15

Kai eishlqon proV ton Nwe eiV thn kibwton, duo duo apo pashV sarkoV htiV ecei pneuma zwhV.

16

Kai ta eisercomena, arsen kai qhlu apo pashV sarkoV, eishlqon, kaqwV prosetaxen eiV auton o QeoV× kai ekleisen o KurioV thn kibwton epanw autou.

17

[] Kai egeinen o kataklusmoV tessarakonta hmeraV epi thV ghV× kai eplhqunqhsan ta udata, kai eshkwsan thn kibwton, kai uywqh uperanw thV ghV.

18

Kai ekrataiounto ta udata, kai eplhqunonto sfodra epi thV ghV× kai h kibwtoV efereto epi thV epifaneiaV twn udatwn.

19

Kai ta udata uperekrataiounto sfodra epi thV ghV× kai eskepasqhsan panta ta orh ta uyhla ta upokatw pantoV tou ouranou.

20

Dekapente phcaV uperanw uywqhsan ta udata, kai eskepasqhsan ta orh.

21

[] Kai apeqane pasa sarx kinoumenh epi thV ghV, twn pthnwn kai twn kthnwn kai twn zwwn, kai pantwn twn erpetwn twn erpontwn epi thV ghV, kai paV anqrwpoV.

22

Ek pantwn twn ontwn epi thV xhraV, panta osa eicon pnohn zwhV eiV touV mukthraV autwn, apeqanon.

23

Kai exhleifqh pan to uparcon epi tou proswpou thV ghV, apo anqrwpou ewV kthnouV, ewV erpetou kai ewV pthnou tou ouranou, kai exhleifqhsan apo thV ghV× emene de monon o Nwe, kai osa hsan met' autou en th kibwtw.

24

Kai ekrataiounto ta udata epi thV ghV ekaton penthkonta hmeraV.

Genesis 8

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: