Modern Greek Bible

Genesis 5

Genesis

Return to Index

Chapter 6

1

[] Kai ote hrcisan oi anqrwpoi na plhqunwntai epi tou proswpou thV ghV, kai qugatereV egennhqhsan eiV autouV,

2

idonteV oi uioi tou Qeou taV qugateraV twn anqrwpwn, oti hsan wraiai, elabon eiV eautouV gunaikaV ek paswn osaV eklexan.

3

[] Kai eipe KurioV, Den qelei katameinei pantote to pneuma mou meta tou anqrwpou, dioti einai sarx× ai hmerai autou qelousin eisqai akomh ekaton eikosi eth.

4

[] Kat' ekeinaV taV hmeraV hsan oi giganteV epi thV ghV, kai eti, usteron, afou oi uioi tou Qeou eishlqon eiV taV qugateraV twn anqrwpwn, kai autai eteknopoihsan eiV autouV× ekeinoi hsan oi dunatoi, oi ekpalai andreV onomastoi.

5

Kai eiden o KurioV eti eplhquneto h kakia tou anqrwpou epi thV ghV, kai panteV oi skopoi twn dialogismwn thV kardiaV autou hsan monon kakia pasaV taV hmeraV.

6

[] Kai metemelhqh o KurioV oti epoihse ton anqrwpon epi thV ghV. kai eluphqh en th kardia autou.

7

Kai eipen o KurioV, Qelw exaleiyei ton anqrwpon, ton opoion epoihsa, apo proswpou thV ghV× apo anqrwpou ewV kthnouV, ewV erpetou, kai ewV pthnou tou ouranou× epeidh metemelhqhn oti epoihsa autouV.

8

[] O de Nwe eure carin enwpion Kuriou.

9

Auth einai h genealogia tou Nwe. O Nwe hto anqrwpoV dikaioV, teleioV metaxu twn sugcronwn autou× meta tou Qeou periepathsen o Nwe.

10

Kai egennhsen o Nwe treiV uiouV, ton Shm, ton Cam kai ton Iafeq.

11

[] Diefqarh de h gh enwpion tou Qeou, kai eneplhsqh h gh adikiaV.

12

Kai eiden o QeoV thn ghn, kai idou, hto diefqarmenh× dioti pasa sarx eice diafqeirei thn odon authV epi thV ghV.

13

[] Kai eipen o QeoV proV ton Nwe, To teloV pashV sarkoV hlqen enwpion mou, dioti h gh eneplhsqh adikiaV ap' autwn× kai idou, qelw exoloqreusei autouV kai thn ghn.

14

Kame eiV seauton kibwton ek xulwn Gofer× kata dwmatia qeleiV kamei thn kibwton, kai qeleiV aleiyei authn eswqen kai exwqen me pissan.

15

Kai outw qeleiV kamei authn× to men mhkoV thV kibwtou qelei eisqai triakosiwn phcwn, to de platoV authV penthkonta phcwn, kai to uyoV authV triakonta phcwn.

16

Steghn qeleiV kamei eiV thn kibwton, kai eiV phchn qeleiV teleiwsei authn anwqen× kai thn quran thV kibwtou qeleiV balei ek plagiwn× katwgaia, diwrofa, kai triwrofa qeleiV kamei authn.

17

Egw de, idou, egw epiferw ton kataklusmon twn udatwn epi thV ghV, dia na exoloqreusw pasan sarka, ecousan en eauth pneuma zwhV upokatw tou ouranou× pan o, ti einai epi thV ghV, qelei apoqanei.

18

Kai qelw sthsei thn diaqhkhn mou proV se× kai qeleiV eiselqei eiV thn kibwton, su, kai oi uioi sou, kai h gunh sou, kai ai gunaikeV twn uiwn sou meta sou.

19

Kai apo pantoV zwou ek pashV sarkoV, ana duo ek pantwn qeleiV eisaxei eiV thn kibwton, dia na fulaxhV thn zwhn autwn meta seautou× arsen kai qhlu qelousin eisqai.

20

Apo twn pthnwn kata to eidoV autwn, kai apo twn kthnwn kata to eidoV autwn, apo pantwn twn erpetwn thV ghV kata to eidoV autwn, ana duo ek pantwn qelousin eiselqei proV se, dia na fulaxhV thn zwhn autwn.

21

Kai su labe eiV seauton apo pantoV faghtou to opoion trwgetai, kai qeleiV sunaxei auto plhsion sou× kai qelei eisqai eiV se, kai eiV auta, proV trofhn.

22

[] Kai ekamen o Nwe kata panta osa prosetaxen eiV auton o QeoV× outwV ekame.

Genesis 7

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: