Modern Greek Bible

Genesis 4

Genesis

Return to Index

Chapter 5

1

[] Touto einai to biblion thV genealogiaV tou anqrwpou. Kaq' hn hmeran epoihsen o QeoV ton Adam, kat' eikona Qeou epoihsen auton.

2

Arsen kai qhlu epoihsen autouV× kai euloghsen autouV, kai ekalese to onoma autwn, Adam, kaq' hn hmeran epoihsen autouV.

3

Ezhse de o Adam ekaton triakonta eth, kai egennhsen uion kata thn omoiwsin autou, kata thn eikona autou, kai ekalese to onoma autou Shq×

4

kai egeinan ai hmerai tou Adam, afou egennhse ton Shq, oktakosia eth× kai egennhsen uiouV kai qugateraV×

5

kai egeinan pasai ai hmerai tou Adam, taV opoiaV ezhsen, enneakosia triakonta eth× kai apeqane.

6

[] Kai ezhsen o Shq ekaton pente eth, kai egennhse ton EnwV×

7

kai ezhsen o Shq afou egennhse ton EnwV, oktakosia epta eth, kai egennhsen uiouV kai qugateraV×

8

egeinan de pasai ai hmerai tou Shq enneakosia dwdeka eth× kai apeqane.

9

Kai ezhsen o EnwV enenhkonta eth, kai egennhse ton Kainan×

10

ezhse de o EnwV, afou egennhse ton Kainan, oktakosia dekapente eth, kai egennhsen uiouV kai qugateraV×

11

kai egeinan pasai ai hmerai tou EnwV enneakosia pente eth× kai apeqane.

12

Kai ezhsen o Kainan ebdomhkonta eth, kai egennhse ton Maalalehl×

13

ezhse de o Kainan, afou egennhse ton Maalalehl, oktakosia tessarakonta eth, kai egennhsen uiouV kai qugateraV×

14

kai egeinan pasai ai hmerai tou Kainan enneakosia deka eth× kai apeqane.

15

Kai ezhsen o Maalalehl exhkonta pente eth, kai egennhse ton Iared×

16

ezhse de o Maalalehl, afou egennhse ton Iared, oktakosia triakonta eth, kai egennhsen uiouV kai qugateraV×

17

kai egeinan pasai ai hmerai tou Maalalehl oktakosia enenhkonta pente eth× kai apeqane.

18

Kai ezhsen o Iared ekaton exhkonta duo eth, kai egennhse ton Enwc×

19

ezhse de o Iared, afou egennhse ton Enwc, oktakosia eth, kai egennhsen uiouV kai qugateraV×

20

kai egeinan pasai ai hmerai tou Iared enneakosia exhkonta duo eth× kai apeqane.

21

[] Kai ezhsen o Enwc exhkonta pente eth, kai egennhse ton Maqousala×

22

kai periepathsen o Enwc meta tou Qeou, afou egennhse ton Maqousala, triakosia eth, kai egennhsen uiouV kai qugateraV×

23

kai egeinan pasai ai hmerai tou Enwc triakosia exhkonta pente eth.

24

Kai periepathsen o Enwc meta tou Qeou, kai den eurisketo pleon× dioti meteqesen auton o QeoV.

25

[] Kai ezhsen o Maqousala ekaton ogdohkonta epta eth, kai egennhse ton Lamec×

26

ezhse de o Maqousala, afou egennhse ton Lamec, eptakosia ogdohkonta duo eth, kai egennhsen uiouV kai qugateraV×

27

kai egeinan pasai ai hmerai tou Maqousala enneakosia exhkonta ennea eth× kai apeqane.

28

[] Ezhse de o Lamec ekaton ogdohkonta duo eth, kai egennhsen uion×

29

kai ekalese to onoma autou Nwe, legwn, OutoV qelei anakoufisei hmaV apo tou ergou hmwn, kai apo tou mocqou twn ceirwn hmwn, ex aitiaV thV ghV thn opoian kathrasqh o KurioV.

30

Ezhse de o Lamec, afou egennhse ton Nwe, pentakosia enenhkonta pente eth, kai egennhsen uiouV kai qugateraV×

31

kai egeinan pasai ai hmerai tou Lamec eptakosia ebdomhkonta epta eth× kai apeqane.

32

Kai o Nwe hto hlikiaV pentakosiwn etwn× kai egennhsen o Nwe ton Shm, ton Cam, kai ton Iafeq.

Genesis 6

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: