Modern Greek Bible

Genesis 3

Genesis

Return to Index

Chapter 4

1

[] O de Adam egnwrisen Euan thn gunaika autou× kai sunelabe, kai egennhse ton Kain× kai eipen, Apekthsa anqrwpon dia tou Kuriou.

2

Kai proseti egennhse ton adelfon autou ton Abel. Kai hto o Abel poimhn probatwn, o de Kain hto gewrgoV.

3

[] Kai meq' hmeraV proseferen o Kain apo twn karpwn thV ghV prosforan proV ton Kurion.

4

Kai o Abel prosefere kai autoV apo twn prwtotokwn twn probatwn autou, kai apo twn steatwn autwn. Kai epebleye me eumeneian KurioV epi ton Abel kai epi thn prosforan autou×

5

epi de ton Kain kai epi thn prosforan autou den epebleye. Kai hganakthsen o Kain sfodra, kai ekathfiase to proswpon autou

6

[] Kai eipe KurioV proV ton Kain, Dia ti hganakthsaV; kai dia ti ekathfiase to proswpon sou;

7

an su pratthV kalwV, den qeleiV eisqai euprosdektoV; kai ean den pratthV kalwV, eiV thn quran keitai h amartia. All' eiV se qelei eisqai h epiqumia autou, kai su qeleiV exousiazei ep' autou.

8

[] Kai eipen o Kain proV Abel ton adelfon autou, AV upagwmen eiV thn pediada× kai enw hsan en th pediadi, shkwqeiV o Kain kata tou adelfou autou Abel efoneusen auton.

9

[] Kai eipe KurioV proV ton Kain, Pou einai Abel o adelfoV sou; O de eipe, Den exeurw× mh fulax tou adelfou mou eimai egw;

10

Kai eipen o QeoV, Ti ekameV; h fwnh tou aimatoV tou adelfou sou boa proV eme ek thV ghV×

11

kai twra epikataratoV na hsai apo thV ghV, htiV hnoixe to stoma authV dia na decqh to aima tou adelfou sou ek thV ceiroV sou×

12

otan ergazhsai thn ghn, den qelei eiV to exhV soi dwsei ton karpon authV× planhthV kai fugaV qeleiV eisqai epi thV ghV.

13

[] Kai eipen o Kain proV ton Kurion, H amartia mou einai megalhtera par' wste na sugcwrhqh×

14

idou, me diwkeiV shmeron apo proswpou thV ghV, kai apo tou proswpou sou qelw krufqh, kai qelw eisqai planhthV kai fugaV epi thV ghV× kai paV ostiV me eurh, qelei me foneusei.

15

Eipe de proV auton o KurioV, dia touto, paV ostiV foneush ton Kain, eptaplasiwV qelei timwrhqh. Kai ebalen o KurioV shmeion eiV ton Kain, dia na mh foneush auton paV ostiV eurh auton.

16

[] Kai exhlqen o Kain apo proswpou tou Kuriou, kai katwkhsen en th gh Nwd, proV anatolaV thV Edem.

17

Egnwrise de o Kain thn gunaika autou, kai sunelabe, kai egennhse ton Enwc× ektise de polin, kai ekalese to onoma thV polewV kata to onoma tou uiou autou, Enwc.

18

Egennhqh de eiV ton Enwc o Irad× kai Irad egennhse ton Mecouiahl× kai Mecouiahl egennhse ton Meqousahl× kai Meqousahl egennhse ton Lamec.

19

[] Kai elaben eiV eauton o Lamec duo gunaikaV× to onoma thV miaV, Ada, kai to onoma thV allhV, Silla.

20

Kai egennhsen h Ada ton Iabal× outoV hto pathr twn katoikountwn en skhnaiV kai trefontwn kthnh.

21

Kai to onoma tou adelfou autou hto Ioubal× outoV hto pathr pantwn twn paizontwn kiqaran kai aulon.

22

H Silla de kai auth egennhse ton Qoubal-kain, calkea pantoV ergaleiou calkou kai sidhrou× adelfh de tou Qoubal-kain hto h Naama.

23

[] Kai eipen o Lamec proV taV gunaikaV eautou, Ada kai Silla, Akousate thn fwnhn mou× gunaikeV tou Lamec, akroasqhte touV logouV mou× epeidh andra efoneusa eiV plhghn mou× kai neon eiV mastiga mou×

24

dioti o men Kain eptaplasiwV qelei ekdikhqh× o de Lamec ebdomhkontakiV epta.

25

[] Egnwrise de palin o Adam thn gunaika autou, kai egennhsen uion, kai ekalese to onoma autou Shq, legousa, Oti edwken eiV eme o QeoV allo sperma anti tou Abel, ton opoion efoneusen o Kain.

26

Kai eiV ton Shq omoiwV egennhqh uioV× kai ekalese to onoma autou EnwV. Tote egeinen arch na onomazwntai me to onoma tou Kuriou.

Genesis 5

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: