Modern Greek Bible

Genesis 2

Genesis

Return to Index

Chapter 3

1

[] O de ofiV hto to fronimwteron pantwn twn zwwn tou agrou, ta opoia ekame KurioV o QeoV× kai eipen o ofiV proV thn gunaika, Tw onti eipen o QeoV, Mh faghte apo pantoV dendrou tou paradeisou;

2

Kai eipen h gunh proV ton ofin, Apo tou karpou twn dendrwn tou paradeisou dunameqa na fagwmen×

3

apo de tou karpou tou dendrou, to opoion einai en mesw tou paradeisou, eipen o QeoV, Mh faghte ap' autou, mhde eggishte auton, dia na mh apoqanhte.

4

Kai eipen o ofiV proV thn gunaika, Den qelete bebaiwV apoqanei

5

all' exeurei o QeoV, oti kaq' hn hmeran faghte ap' autou, qelousin anoicqh oi ofqalmoi saV, kai qelete eisqai wV qeoi, gnwrizonteV to kalon kai to kakon.

6

[] Kai eiden h gunh, oti to dendron hto kalon eiV brwsin, kai oti hto areston eiV touV ofqalmouV, kai epiqumhton to dendron wV didon gnwsin× kai labousa ek tou karpou autou, efage× kai edwke kai eiV ton andra authV meq' eauthV, kai autoV efage.

7

Kai hnoicqhsan oi ofqalmoi amfoterwn, kai egnwrisan oti hsan gumnoi× kai rayanteV fulla sukhV, ekamon eiV eautouV perizwmata.

8

Kai hkousan thn fwnhn Kuriou tou Qeou, peripatountoV en tw paradeisw proV to deilinon× kai ekrufqhsan o Adam kai h gunh autou apo proswpou Kuriou tou Qeou, metaxu twn dendrwn tou paradeisou.

9

[] Ekalese de KurioV o QeoV ton Adam, kai eipe proV auton, Pou eisai;

10

O de eipe, Thn fwnhn sou hkousa en tw paradeisw, kai efobhqhn, dioti eimai gumnoV× kai ekrufqhn.

11

[] Kai eipe proV auton o QeoV, TiV efanerwsen eiV se oti eisai gumnoV; MhpwV efageV apo tou dendrou, apo tou opoiou prosetaxa eiV se na mh faghV;

12

Kai eipen o Adam, H gunh thn opoian edwkaV na hnai met' emou, auth moi edwken apo tou dendrou, kai efagon.

13

Kai eipe KurioV o QeoV proV thn gunaika, Ti einai touto to opoion ekameV; Kai h gunh eipen, O ofiV me hpathse, kai efagon.

14

[] Kai eipe KurioV o QeoV proV ton ofin, Epeidh ekameV touto, epikataratoV na hsai metaxu pantwn twn kthnwn, kai pantwn twn zwwn tou agrou× epi thV koiliaV sou qeleiV peripatei, kai cwma qeleiV trwgei, pasaV taV hmeraV thV zwhV sou×

15

kai ecqran qelw sthsei anameson sou kai thV gunaikoV, kai anameson tou spermatoV sou kai tou spermatoV authV× auto qelei sou suntriyei thn kefalhn, kai su qeleiV kenthsei thn pternan autou.

16

[] ProV de thn gunaika eipe, Qelw uperplhqunei taV lupaV sou kai touV ponouV thV kuoforiaV sou× me lupaV qeleiV genna tekna× kai proV ton andra sou qelei eisqai h epiqumia sou, kai autoV qelei se exousiazei.

17

[] ProV de ton Adam eipen, Epeidh uphkousaV eiV ton logon thV gunaikoV sou, kai efageV apo tou dendrou, apo tou opoiou prosetaxa eiV se legwn, Mh faghV ap' autou, kathramenh na hnai h gh ex aitiaV sou× me lupaV qeleiV trwgei touV karpouV authV pasaV taV hmeraV thV zwhV sou×

18

kai akanqaV kai tribolouV qelei blastanei eiV se× kai qeleiV trwgei ton corton tou agrou×

19

en tw idrwti tou proswpou sou qeleiV trwgei ton arton sou, ewsou epistreyhV eiV thn ghn, ek thV opoiaV elhfqhV× epeidh gh eisai, kai eiV ghn qeleiV epistreyei.

20

[] Kai ekalesen o Adam to onoma thV gunaikoV autou, Euan× dioti auth hto mhthr pantwn twn zwntwn.

21

[] Kai ekame KurioV o QeoV eiV ton Adam kai eiV thn gunaika autou citwnaV dermatinouV, kai enedusen autouV.

22

[] Kai eipe KurioV o QeoV, Idou, egeinen o Adam wV eiV ex hmwn, eiV to ginwskein to kalon kai to kakon× kai twra mhpwV ekteinh thn ceira autou, kai labh kai apo tou xulou thV zwhV, kai fagh, kai zhsh aiwniwV×

23

Oqen KurioV o QeoV exapesteilen auton ek tou paradeisou thV Edem, dia na ergazhtai thn ghn ek thV opoiaV elhfqh.

24

Kai exediwxe ton Adam× kai kata anatolaV tou paradeisou thV Edem eqese ta Ceroubeim, kai thn romfaian thn floginhn, thn peristrefomenhn, dia na fulattwsi thn odon tou xulou thV zwhV.

Genesis 4

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: