Modern Greek Bible

Genesis 1

Genesis

Return to Index

Chapter 2

1

[] Kai sunetelesqhsan o ouranoV kai h gh kai pasa h stratia autwn.

2

Kai eice suntetelesmena o QeoV en th hmera th ebdomh ta erga autou, ta opoia ekame× kai anepauqh thn hmeran thn ebdomhn apo pantwn twn ergwn autou, ta opoia ekame.

3

Kai euloghsen o QeoV thn hmeran thn ebdomhn kai hgiasen authn× dioti en auth anepauqh apo pantwn twn ergwn autou, ta opoia ektise kai ekamen o QeoV.

4

[] Auth einai h genesiV tou ouranou kai thV ghV, ote ektisqhsan auta, kaq' hn hmeran epoihse KurioV o QeoV ghn kai ouranon,

5

kai panta ta futa tou agrou, prin geinwsin epi thV ghV, kai panta corton tou agrou, prin blasthsh× dioti den eice brexei KurioV o QeoV epi thV ghV, kai anqrwpoV den hto dia na ergazhtai thn ghn

6

× o atmoV de anebainen apo thV ghV kai epotize pan to proswpon thV ghV.

7

Kai eplase KurioV o QeoV ton anqrwpon apo cwmatoV ek thV ghV. kai enefushsen eiV touV mukthraV autou pnohn zwhV, kai egeinen o anqrwpoV eiV yuchn zwsan.

8

[] Kai efuteuse KurioV o QeoV paradeison en th Edem kata anatolaV kai eqesen ekei ton anqrwpon, ton opoion eplase.

9

Kai KurioV o QeoV ekame na blasthsh ek thV ghV pan dendron wraion eiV thn orasin kai kalon eiV thn geusin× kai to xulon thV zwhV en mesw tou paradeisou kai to xulon thV gnwsewV tou kalou kai tou kakou.

10

PotamoV de exhrceto ek thV Edem dia na potizh ton paradeison× kai ekeiqen emerizeto eiV tessaraV kladouV.

11

To onoma tou enoV, Fiswn× outoV einai o perikuklonwn pasan thn ghn Abila× opou eurisketai to crusion×

12

to de crusion thV ghV ekeinhV einai kalon× ekei einai to bdellion kai o liqoV o onucithV.

13

Kai to onoma tou potamou tou deuterou, Giwn× outoV einai o perikuklonwn pasan thn ghn CouV.

14

Kai to onoma tou potamou tou tritou, TigriV× outoV einai o rewn proV anatolaV thV AssuriaV. O de potamoV o tetartoV, outoV einai o EufrathV.

15

Kai elabe KurioV o QeoV ton anqrwpon kai eqesen auton en tw paradeisw thV Edem dia na ergazhtai auton kai na fulatth auton.

16

[] Prosetaxe de KurioV o QeoV eiV ton Adam legwn, Apo pantoV dendrou tou paradeisou eleuqerwV qeleiV trwgei,

17

apo de tou xulou thV gnwsewV tou kalou kai tou kakou den qeleiV fagei ap' autou× dioti kaq' hn hmeran faghV ap' autou, qeleiV exapantoV apoqanei.

18

[] Kai eipe KurioV o QeoV, Den einai kalon na hnai o anqrwpoV monoV× qelw kamei eiV auton bohqon omoion me auton.

19

Eplase de KurioV o QeoV ek thV ghV panta ta zwa tou agrou kai panta ta peteina tou ouranou, kai eferen auta proV ton Adam, dia na idh pwV na onomash auta× kai o, ti onoma hqele dwsei o Adam eiV pan emyucon, touto na hnai to onoma autou.

20

Kai edwken o Adam onomata eiV panta ta kthnh kai eiV ta pthna tou ouranou kai eiV panta ta zwa tou agrou× eiV de ton Adam den eurisketo bohqoV omoioV me auton.

21

[] Kai epebale KurioV o QeoV ekstasin epi ton Adam, kai ekoimhqh× kai elabe mian ek twn pleurwn autou kai ekleise me sarka ton topon authV.

22

Kai kateskeuase KurioV o QeoV thn pleuran, thn opoian elaben apo tou Adam, eiV gunaika kai eferen authn proV ton Adam.

23

Kai eipen o Adam, Touto einai twra ostoun ek twn ostewn mou kai sarx ek thV sarkoV mou× auth qelei onomasqh andriV, dioti ek tou androV auth elhfqh.

24

Dia touto qelei afhsei o anqrwpoV ton patera autou kai thn mhtera autou, kai qelei proskollhqh eiV thn gunaika autou× kai qelousin eisqai oi duo eiV sarka mian.

25

Hsan de kai oi duo gumnoi, o Adam kai h gunh autou, kai den hscunonto.

Genesis 3

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: