Hungarian Bible

Ephesians 3

Ephesians

Return to Index

Chapter 4

1

 

  Kérlek azért titeket én, ki fogoly vagyok az Úrban, hogy járjatok úgy, mint illik elhívatásotokhoz, melylyel elhívattatok. 

 

 


2

 

  Teljes alázatossággal és szelídséggel, hosszútűréssel, elszenvedvén egymást szeretetben, 

 

 


3

 

  Igyekezvén megtartani a Lélek egységét a békességnek kötelében. 

 

 


4

 

  Egy a test és egy a Lélek, miképen elhívatástoknak egy reménységében hívattatok el is; 

 

 


5

 

  Egy az Úr, egy a hit, egy a keresztség; 

 

 


6

 

  Egy az Isten és mindeneknek Atyja, a ki mindeneknek felette van és mindenek által és mindnyájatokban munkálkodik. 

 

 


7

 

  Mindenikünknek pedig adatott a kegyelem a Krisztustól osztott ajándéknak mértéke szerint. 

 

 


8

 

  Ezokáért mondja az [Írás:] Fölmenvén a magasságba foglyokat vitt fogva, és adott ajándékokat az embereknek. 

 

 


9

 

  (Az pedig, hogy fölment, mit jelentene mást, mint hogy előbb le is szállott a föld alsóbb részeire? 

 

 


10

 

  A ki leszállott vala, ugyanaz, a ki fel is ment, feljebb minden egeknél, hogy mindeneket betöltsön.) 

 

 


11

 

  És Ő adott némelyeket apostolokul, némelyeket prófétákul, némelyeket evangyélistákul, némelyeket pedig pásztorokul és tanítókul: 

 

 


12

 

  A szentek tökéletesbbítése czéljából szolgálat munkájára, a Krisztus testének építésére: 

 

 


13

 

  Míg eljutunk mindnyájan az Isten Fiában való hitnek és az Ő megismerésének egységére, érett férfiúságra, a Krisztus teljességével ékeskedő kornak mértékére: 

 

 


14

 

  Hogy többé ne legyünk gyermekek, kiket ide s tova hány a hab és hajt a tanításnak akármi szele, az embereknek álnoksága által, a tévelygés ravaszságához való csalárdság által; 

 

 


15

 

  Hanem az igazságot követvén szeretetben, mindenestől fogva nevekedjünk Abban, a ki a fej, a Krisztusban; 

 

 


16

 

  A kiből az egész test, szép renddel egyberakatván és egybeszerkesztetvén az [Ő] segedelmének minden kapcsaival, minden egyes tagnak mértéke szerint való munkássággal teljesíti a testnek nevekedését a maga fölépítésére szeretetben. 

 

 


17

 

  Ezt mondom annakokáért és bizonyságot teszek az Úrban, hogy ti többé ne járjatok úgy, mint egyéb pogányok is járnak az ő elméjöknek hiábavalóságában, 

 

 


18

 

  Kik értelmökben meghomályosodtak, elidegenültek az isteni élettől a tudatlanság miatt, mely az ő szívök keménysége miatt van bennök; 

 

 


19

 

  Kik erkölcsi érzés nélkül, önmagukat a bujálkodásra adták, minden tisztátalanságnak nagy nyereséggel való cselekedésére. 

 

 


20

 

  Ti pedig nem így tanultátok a Krisztust; 

 

 


21

 

  Ha ugyan Őt megértettétek és Ő benne megtaníttattatok, úgy a mint az igazság a Jézusban: 

 

 


22

 

  Hogy levetkezzétek ama régi élet szerint való ó embert, mely meg van romolva a csalárdság kívánságai miatt; 

 

 


23

 

  Megújuljatok pedig a ti elméteknek lelke szerint, 

 

 


24

 

  És felöltözzétek amaz új embert, mely Isten szerint teremtetett igazságban és valóságos szentségben. 

 

 


25

 

  Azért levetvén a hazugságot, szóljatok igazságot, kiki az ő felebarátjával: mert egymásnak tagjai vagyunk. 

 

 


26

 

  Ám haragudjatok, de ne vétkezzetek: a nap le ne menjen a ti haragotokon; 

 

 


27

 

  Se pedig az ördögnek ne adjatok helyet. 

 

 


28

 

  A ki oroz vala, többé ne orozzon; hanem inkább munkálkodjék, cselekedvén az ő kezeivel azt, a mi jó, hogy legyen mit adnia a szűkölködőnek. 

 

 


29

 

  Semmi rothadt beszéd a ti szátokból ki ne származzék, hanem csak a mely hasznos a szükséges építésre, hogy áldásos legyen a hallgatóknak. 

 

 


30

 

  És meg ne szomorítsátok az Istennek ama Szent Lelkét, a ki által megpecsételtettetek a teljes váltságnak napjára. 

 

 


31

 

  Minden mérgesség és fölgerjedés és harag és lárma és káromkodás kivettessék közületek minden gonoszsággal együtt; 

 

 


32

 

  Legyetek pedig egymáshoz jóságosak, irgalmasok, megengedvén egymásnak, miképen az Isten is a Krisztusban megengedett néktek. 

 

 


Ephesians 5

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: