Hungarian Bible

John 6

John

Return to Index

Chapter 7

1

 

  És ezek után Galileában jár vala Jézus; mert nem akar vala Júdeában járni, mivelhogy azon igyekezének a Júdeabeliek, hogy őt megöljék. 

 

 


2

 

  Közel vala pedig a zsidók ünnepe, a sátoros ünnep. 

 

 


3

 

  Mondának azért néki az ő atyjafiai: Menj el innen, és térj Júdeába, hogy a te tanítványaid is lássák a te dolgaidat, a melyeket cselekszel. 

 

 


4

 

  Mert senki sem cselekszik titkon semmit, a ki maga ismeretessé akar lenni. Ha ilyeneket cselekszel, mutasd meg magadat a világnak. 

 

 


5

 

  Mert az ő atyjafiai sem hivének benne. 

 

 


6

 

  Monda azért nékik Jézus: Az én időm még nincs itt; a ti időtök pedig mindig készen van. 

 

 


7

 

  Titeket nem gyűlölhet a világ, de engem gyűlöl; mert én bizonyságot teszek felőle, hogy az ő cselekedetei gonoszak. 

 

 


8

 

  Ti menjetek fel erre az ünnepre: én még nem megyek fel erre az ünnepre; mert az én időm még nem tölt be. 

 

 


9

 

  Ezeket mondván pedig nékik, marada Galileában. 

 

 


10

 

  A mint pedig felmenének az ő atyjafiai, akkor ő is felméne az ünnepre, nem nyilvánosan, hanem mintegy titkon. 

 

 


11

 

  A zsidók azért keresik vala őt az ünnepen, és mondának: Hol van ő? 

 

 


12

 

  És a sokaságban nagy zúgás vala ő miatta. Némelyek azt mondják vala, hogy jó ember; mások pedig azt mondják vala: Nem, hanem a népnek hitetője. 

 

 


13

 

  Mindamellett senki sem beszélt vala nyiltan ő felőle a zsidóktól való félelem miatt. 

 

 


14

 

  Már-már az ünnep közepén azonban felméne Jézus a templomba, és tanít vala. 

 

 


15

 

  És csodálkozának a zsidók, mondván: Mimódon tudja ez az írásokat, holott nem tanulta?! 

 

 


16

 

  Felele nékik Jézus és monda: Az én tudományom nem az enyém, hanem azé, a ki küldött engem. 

 

 


17

 

  Ha valaki cselekedni akarja az ő akaratát, megismerheti e tudományról, vajjon Istentől van-é, vagy én magamtól szólok? 

 

 


18

 

  A ki magától szól, a maga dicsőségét keresi; a ki pedig annak dicsőségét keresi, a ki küldte őt, igaz az, és nincs abban hamisság. 

 

 


19

 

  Nem Mózes adta-é néktek a törvényt? és senki sem teljesíti közületek a törvényt. Miért akartok engem megölni? 

 

 


20

 

  Felele a sokaság és monda: Ördög van benned. Ki akar téged megölni? 

 

 


21

 

  Felele Jézus és monda nékik: Egy dolgot cselekvém, és mindnyájan csodáljátok. 

 

 


22

 

  Azért Mózes adta néktek a körülmetélkedést (nem mintha Mózestől való volna, hanem az atyáktól): és szombaton körülmetélitek az embert. 

 

 


23

 

  Ha körülmetélhető az ember szombaton, hogy a Mózes törvénye meg ne romoljon; én rám haragusztok-é, hogy egy embert egészen meggyógyítottam szombaton? 

 

 


24

 

  Ne ítéljetek a látszat után, hanem igaz ítélettel ítéljetek! 

 

 


25

 

  Mondának azért némelyek a jeruzsálemiek közül: Nem ez-é az, a kit meg akarnak ölni? 

 

 


26

 

  És ímé nyiltan szól, és semmit sem szólnak néki. Talán bizony megismerték a főemberek, hogy bizony ez a Krisztus? 

 

 


27

 

  De jól tudjuk, honnan való ez; mikor pedig eljő a Krisztus, senki sem tudja, honnan való. 

 

 


28

 

  Kiálta azért Jézus a templomban, tanítván és mondván: Mind engem ismertek, mind azt tudjátok, honnan való vagyok; és én magamtól nem jöttem, de igaz az, a ki engem elküldött, a kit ti nem ismertek. 

 

 


29

 

  Én azonban ismerem őt, mert ő tőle vagyok, és ő küldött engem. 

 

 


30

 

  Akarják vala azért őt megfogni; de senki sem veté reá a kezét, mert nem jött még el az ő órája. 

 

 


31

 

  A sokaság közül pedig sokan hivének ő benne; és azt mondják vala, hogy: A Krisztus mikor eljő, tehet-é majd több csodát azoknál, a melyeket ez tett? 

 

 


32

 

  Meghallák a farizeusok, a mint a sokaság ezeket suttogja vala felőle; és szolgákat küldének a farizeusok és a főpapok, hogy fogják meg őt. 

 

 


33

 

  Monda azért nékik Jézus: Egy kevés ideig még veletek vagyok, és majd ahhoz megyek, a ki elküldött engem. 

 

 


34

 

  Kerestek majd engem, és nem találtok meg, és a hol én vagyok, ti nem jöhettek oda. 

 

 


35

 

  Mondának azért a zsidók magok között: Hová akar ez menni, hogy mi majd nem találjuk meg őt? Vajjon a görögök közé szóródottakhoz akar-é menni, és a görögöket tanítani? 

 

 


36

 

  Micsoda beszéd ez, a melyet monda: Kerestek majd engem, és nem találtok meg; és a hol én vagyok, ti nem jöhettek oda? 

 

 


37

 

  Az ünnep utolsó nagy napján pedig felálla Jézus és kiálta, mondván: Ha valaki szomjúhozik, jőjjön én hozzám, és igyék. 

 

 


38

 

  A ki hisz én bennem, a mint az írás mondotta, élő víznek folyamai ömlenek annak belsejéből. 

 

 


39

 

  Ezt pedig mondja vala a Lélekről, a melyet veendők valának az ő benne hívők: mert még nem vala Szent Lélek; mivelhogy Jézus még nem dicsőítteték meg. 

 

 


40

 

  Sokan azért a sokaság közül, a mint hallák e beszédet, ezt mondják vala: Bizonynyal ez ama Próféta. 

 

 


41

 

  Némelyek mondának: Ez a Krisztus. Mások pedig mondának: Csak nem Galileából jön el a Krisztus? 

 

 


42

 

  Nem az írás mondta-é, hogy a Dávid magvából, és Bethlehemből, ama városból jön el a Krisztus, a hol Dávid vala? 

 

 


43

 

  Hasonlás lőn azért ő miatta a sokaságban. 

 

 


44

 

  Némelyek pedig közűlök akarják vala őt megfogni, de senki sem veté reá a kezét. 

 

 


45

 

  Elmenének azért a szolgák a főpapokhoz és farizeusokhoz; és mondának azok ő nékik: Miért nem hoztátok el őt? 

 

 


46

 

  Felelének a szolgák: Soha ember úgy nem szólott, mint ez az ember! 

 

 


47

 

  Felelének azért nékik a farizeusok: Vajjon ti is el vagytok-é hitetve? 

 

 


48

 

  Vajjon a főemberek vagy a farizeusok közül hitt-é benne valaki? 

 

 


49

 

  De ez a sokaság, a mely nem ismeri a törvényt, átkozott! 

 

 


50

 

  Monda nékik Nikodémus, a ki éjjel ment vala ő hozzá, a ki egy vala azok közül: 

 

 


51

 

  Vajjon a mi törvényünk kárhoztatja-é az embert, ha előbb ki nem hallgatja és nem tudja, hogy mit cselekszik? 

 

 


52

 

  Felelének és mondának néki: Vajjon te is Galileus vagy-é? Tudakozódjál és lásd meg, hogy Galileából nem támadt próféta. 

 

 


53

 

  És mindnyájan haza menének. 

 

 


John 8

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: