Hungarian Bible

Luke 11

Luke

Return to Index

Chapter 12

1

 

  Ezenközben mikor sok ezerből álló sokaság gyűlt egybe, annyira, hogy egymást letapossák, kezdé az ő tanítványainak mondani: Mindenekelőtt oltalmazzátok meg magatokat a farizeusok kovászától, mely a képmutatás; 

 

 


2

 

  Mert nincs oly rejtett dolog, mely napfényre ne jőne; és oly titok, mely ki ne tudódnék. 

 

 


3

 

  Annakokáért a mit a sötétben mondtatok, a világosságban fog meghallatszani; és a mit fülbe sugtatok a rejtekházakban, azt a házak tetején fogják hirdetni. 

 

 


4

 

  Mondom pedig néktek én barátaimnak: Ne féljetek azoktól, kik a testet ölik meg, és azután többet nem árthatnak. 

 

 


5

 

  De megmondom néktek, kitől féljetek: Féljetek attól, a ki minekutána megöl, van arra is hatalma, hogy a gyehennára vessen. Bizony, mondom néktek, ettől féljetek. 

 

 


6

 

  Nemde öt verebet meg lehet venni két filléren? és egy sincs azok közül Istennél elfelejtve. 

 

 


7

 

  De néktek a fejetek hajszálai is mind számon vannak. Ne féljetek azért, sok verébnél drágábbak vagytok. 

 

 


8

 

  Mondom pedig néktek: Valaki vallást tesz én rólam az emberek előtt, az embernek Fia is vallást tesz arról az Isten angyalai előtt; 

 

 


9

 

  A ki pedig megtagad engem az emberek előtt, megtagadtatik az Isten angyalai előtt. 

 

 


10

 

  És ha valaki valamit mond az embernek Fia ellen, megbocsáttatik annak; de annak, a ki a Szent Lélek ellen szól káromlást, meg nem bocsáttatik. 

 

 


11

 

  Mikor pedig a zsinagógákba visznek benneteket, és a fejedelmek és hatalmasságok elé, ne aggodalmaskodjatok, mimódon vagy mit szóljatok védelmetekre, vagy mit mondjatok; 

 

 


12

 

  Mert a Szent Lélek azon órában megtanít titeket, mit kell mondanotok. 

 

 


13

 

  Monda pedig néki egy a sokaság közül: Mester, mondd meg az én testvéremnek, hogy oszsza meg velem az örökséget. 

 

 


14

 

  Ő pedig monda néki: Ember, ki tett engem köztetek biróvá vagy osztóvá? 

 

 


15

 

  Monda azért nékik: Meglássátok, hogy eltávoztassátok a telhetetlenséget; mert nem a vagyonnal való bővölködésben van az embernek az ő élete. 

 

 


16

 

  És monda nékik egy példázatot, szólván: Egy gazdag embernek bőségesen termett a földje. 

 

 


17

 

  Azért magában okoskodék, mondván: Mit cselekedjem? mert nincs hová takarnom az én termésemet. 

 

 


18

 

  És monda: Ezt cselekszem: Az én csűreimet lerontom, és nagyobbakat építek; és azokba takarom minden gabonámat és az én javaimat. 

 

 


19

 

  És [ezt] mondom az én lelkemnek: Én lelkem, sok javaid vannak sok esztendőre eltéve; tedd magadat kényelembe, egyél, igyál, gyönyörködjél! 

 

 


20

 

  Monda pedig néki az Isten: Bolond, ez éjjel elkérik a te lelkedet te tőled; a miket pedig készítettél, kiéi lesznek? 

 

 


21

 

  Így van dolga annak, a ki kincset takar magának, és nem az Istenben gazdag. 

 

 


22

 

  Monda pedig az ő tanítványainak: Annakokáért mondom néktek, ne aggodalmaskodjatok a a ti éltetek felől, mit egyetek; se a ti testetek felől, mibe öltözködjetek. 

 

 


23

 

  Az élet több, hogynem az eledel, és a test, hogynem az öltözet. 

 

 


24

 

  Tekintsétek meg a hollókat, hogy nem vetnek, sem nem aratnak; kiknek nincs tárházuk, sem csűrük; és az Isten eltartja őket: mennyivel drágábbak vagytok ti a madaraknál? 

 

 


25

 

  Kicsoda pedig az közületek, a ki aggodalmaskodásával megnövelheti termetét egy arasszal? 

 

 


26

 

  Annakokáért ha a mi legkisebb dolog, azt sem tehetitek, mit aggodalmaskodtok a többi felől? 

 

 


27

 

  Tekintsétek meg a liliomokat, mimódon növekednek: nem fáradoznak és nem fonnak: de mondom néktek: Salamon minden ő dicsőségében sem öltözött úgy, mint ezek közül egy. 

 

 


28

 

  Ha pedig a füvet, mely ma a mezőn van, és holnap kemenczébe vettetik, így ruházza az Isten; mennyivel inkább titeket, ti kicsinyhitűek! 

 

 


29

 

  Ti se kérdezzétek, mit egyetek vagy mit igyatok; és ne kételkedjetek. 

 

 


30

 

  Mert mind ezeket a világi pogányok kérdezik; a ti Atyátok pedig tudja, hogy néktek szükségetek van ezekre. 

 

 


31

 

  Csak keressétek az Isten országát, és ezek mind megadatnak néktek. 

 

 


32

 

  Ne félj te kicsiny nyáj; mert tetszett a ti Atyátoknak, hogy néktek adja az országot. 

 

 


33

 

  Adjátok el a mitek van, és adjatok alamizsnát; szerezzetek magatoknak oly erszényeket, melyek meg nem avúlnak, elfogyhatatlan kincset a mennyországban, a hol a tolvaj hozzá nem fér, sem a moly meg nem emészti. 

 

 


34

 

  Mert a hol van a ti kincsetek, ott van a ti szívetek is. 

 

 


35

 

  Legyenek a ti derekaitok felövezve, és szövétnekeitek meggyújtva; 

 

 


36

 

  Ti meg hasonlók az olyan emberekhez, a kik az ő urokat várják, mikor jő meg a menyegzőről, hogy mihelyt megjő és zörget, azonnal megnyissák néki. 

 

 


37

 

  Boldogok azok a szolgák, kiket az úr, mikor haza megy, vigyázva talál: bizony mondom néktek, hogy felövezvén magát, leülteti azokat, és előjövén, szolgál nékik. 

 

 


38

 

  És ha megjő a második őrváltáskor, és ha a harmadik őrváltáskor jő meg, és úgy találja [őket], boldogok azok a szolgák! 

 

 


39

 

  Ezt pedig jegyezzétek meg, hogy ha tudná a ház gazdája, mely órában jő el a tolvaj, vigyázna, és nem engedné, hogy az ő házába törjön. 

 

 


40

 

  Ti is azért legyetek készek: mert a mely órában nem gondolnátok, abban jő el az embernek Fia. 

 

 


41

 

  Monda pedig néki Péter: Uram, nékünk mondod-é ezt a példázatot, vagy mindenkinek is? 

 

 


42

 

  Monda pedig az Úr: Kicsoda hát a hű és bölcs sáfár, kit az úr gondviselővé tőn az ő háza népén, hogy adja ki nékik élelmüket a maga idejében? 

 

 


43

 

  Boldog az a szolga, a kit az ő ura, mikor haza jő, ilyen munkában talál! 

 

 


44

 

  Bizony mondom néktek, hogy minden jószága felett gondviselővé teszi őt. 

 

 


45

 

  Ha pedig az a szolga így szólna az ő szívében: Halogatja még az én uram a hazajövetelt; és kezdené verni a szolgákat és szolgálóleányokat, és enni és inni és részegeskedni: 

 

 


46

 

  Megjő annak a szolgának az ura, a mely napon nem várja és a mely órában nem gondolja, és kettévágatja őt, és a hitetlenek sorsára juttatja. 

 

 


47

 

  És a mely szolga tudta az ő urának akaratát, és nem végezte el, sem annak akarata szerint nem cselekedett, sokkal büntettetik meg; 

 

 


48

 

  A ki pedig nem tudta, és büntetésre méltó dolgokat cselekedett, kevesebbel büntettetik. És valakinek sokat adtak, sokat követelnek tőle; és a kire sokat bíztak, többet kívánnak tőle. 

 

 


49

 

  Azért jöttem, hogy e világra tüzet bocsássak: és mit akarok, ha [az] immár meggerjedett? 

 

 


50

 

  De keresztséggel kell nékem megkereszteltetnem; és mely igen szorongattatom, míglen [az] elvégeztetik. 

 

 


51

 

  Gondoljátok-é, hogy azért jöttem, hogy békességet adjak e földön? Nem, mondom néktek; sőt inkább meghasonlást. 

 

 


52

 

  Mert mostantól fogva öten lesznek egy házban, a kik meghasonlanak, három kettő ellen, és kettő három ellen. 

 

 


53

 

  Meghasonlik az atya a fiú ellen, és a fiú az atya ellen; és az anya a leány ellen, és a leány az anya ellen; napa a menye ellen, és a menye a napa ellen. 

 

 


54

 

  Monda pedig a sokaságnak is: Mikor látjátok, hogy napnyugotról felhő támad, azonnal [ezt] mondjátok: Záporeső jő; és úgy lesz. 

 

 


55

 

  És mikor [halljátok] fúni a déli szelet, [ezt] mondjátok: Hőség lesz; és [úgy] lesz. 

 

 


56

 

  Képmutatók, az égnek és a földnek ábrázatáról tudtok ítéletet tenni; erről az időről pedig mi dolog, hogy nem tudtok ítéletet tenni? 

 

 


57

 

  És mi dolog, hogy ti magatoktól is meg nem ítélitek, mi az igaz? 

 

 


58

 

  Mikor pedig a te ellenségeddel a fejedelem elé mégy, igyekezzél az úton megmenekedni tőle, hogy téged ne vonjon a bíró elé, és a bíró át ne adjon téged a poroszlónak és a poroszló a tömlöczbe ne vessen téged. 

 

 


59

 

  Mondom néked, hogy nem jősz ki onnét, mígnem megfizetsz mind az utolsó fillérig. 

 

 


Luke 13

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: