Hungarian Bible

Mark 13

Mark

Return to Index

Chapter 14

1

 

  Két nap mulva pedig húsvét vala és a kovásztalan kenyerek ünnepe. És a főpapok és az írástudók tanakodnak vala, hogy csalárdsággal mimódon fogják meg és öljék meg őt. 

 

 


2

 

  Mert azt mondják vala: Ne az ünnepen, hogy a nép fel ne zendüljön. 

 

 


3

 

  Mikor pedig Bethániában a poklos Simon házánál vala, a mint asztalhoz üle, egy asszony méne oda, a kinél alabástrom edény vala valódi és igen drága nárdus olajjal; és eltörvén az alabástrom edényt kitölté [azt] az ő fejére. 

 

 


4

 

  Némelyek pedig háborognak vala magok között és mondának: Mire való volt az olajnak ez a tékozlása? 

 

 


5

 

  Mert el lehetett volna azt adni háromszáz pénznél is többért, és odaadni a szegényeknek. És zúgolódnak vala ellene. 

 

 


6

 

  Jézus pedig monda: Hagyjatok békét néki; miért bántjátok őt? jó dolgot cselekedett én velem. 

 

 


7

 

  Mert a szegények mindenkor veletek lesznek, és a mikor csak akarjátok, jót tehettek velök; de én nem leszek mindenkor veletek. 

 

 


8

 

  Ő a mi tőle telt, azt tevé: előre megkente az én testemet a temetésre. 

 

 


9

 

  Bizony mondom néktek: Valahol csak prédikálják ezt az evangyéliomot az egész világon, a mit ez az asszony cselekedett, azt is hirdetni fogják az ő emlékezetére. 

 

 


10

 

  Akkor Júdás, az Iskariotes, egy a tizenkettő közül, elméne a főpapokhoz, hogy őt azoknak elárulja. 

 

 


11

 

  Azok pedig, a mint meghallák, örvendezének, és igérék, hogy pénzt adnak néki. Ő pedig keresi vala, mimódon árulhatná el őt jó alkalommal. 

 

 


12

 

  És a kovásztalan kenyerek ünnepének első napján, mikor a húsvéti bárányt vágják vala, mondának néki az ő tanítványai: Hol akarod, hogy elmenvén megkészítsük, hogy megehesd a húsvéti bárányt? 

 

 


13

 

  Akkor elkülde kettőt az ő tanítványai közül, és monda nékik: Menjetek el a városba, és egy ember jő előtökbe, a ki egy korsó vizet visz; kövessétek őt, 

 

 


14

 

  És a hová bemegy, mondjátok a házi gazdának: A Mester kérdi: hol van az a szállás, a hol megeszem az én tanítványaimmal a húsvéti bárányt? 

 

 


15

 

  És ő mutat néktek egy nagy vacsoráló házat berendezve, készen: ott készítsétek el nékünk. 

 

 


16

 

  Elmenének azért az ő tanítványai, és jutának a városba, és úgy találák, a mint nékik megmondotta, és elkészíték a húsvéti bárányt. 

 

 


17

 

  Mikor pedig este lőn, oda méne a tizenkettővel. 

 

 


18

 

  És a mikor leülnek és esznek vala monda Jézus: Bizony mondom néktek, egy közületek elárul engem, a ki velem eszik. 

 

 


19

 

  Ők pedig kezdének szomorkodni és néki egyenként mondani: Csak nem én? A másik is: Csak nem én? 

 

 


20

 

  Ő pedig felelvén, monda nékik: Egy a tizenkettő közül, a ki velem együtt márt a tálba. 

 

 


21

 

  Az embernek Fia jóllehet elmegy, a mint meg van írva felőle; de jaj annak az embernek, a ki az embernek Fiát elárulja; jobb lenne annak az embernek, ha nem született volna. 

 

 


22

 

  És mikor ők evének, vévén Jézus a kenyeret, és hálákat adván, megtöré és adá nékik, mondván: Vegyétek, egyétek; ez az én testem. 

 

 


23

 

  És vévén a poharat, [és] hálákat adván, adá nékik; és ivának abból mindnyájan; 

 

 


24

 

  És monda nékik: Ez az én vérem, az új szövetség [vére,] a mely sokakért kiontatik. 

 

 


25

 

  Bizony mondom néktek, nem iszom többé a szőlőtőnek gyümölcséből mind ama napig, a mikor mint újat iszom azt az Isten országában. 

 

 


26

 

  És dicséretet énekelve kimenének az olajfák hegyére. 

 

 


27

 

  És monda nékik Jézus: Ezen az éjszakán mindnyájan megbotránkoztok bennem; mert meg van írva: Megverem a pásztort, és elszélednek a juhok. 

 

 


28

 

  De feltámadásom után előttetek fogok felmenni Galileába. 

 

 


29

 

  Péter pedig monda néki: Ha mindnyájan megbotránkoznak is, de én nem. 

 

 


30

 

  És monda néki Jézus: Bizony mondom néked, hogy ma, ezen az éjszakán, mielőtt a kakas kétszer szólana, háromszor tagadsz meg engem. 

 

 


31

 

  Ő pedig annál inkább erősíti vala: Ha veled együtt kell is meghalnom, semmiképen meg nem tagadlak téged. Hasonlóképen szólanak vala a többiek is. 

 

 


32

 

  És menének ama helyre, a melynek Gecsemáné a neve; és monda az ő tanítványainak: Üljetek le itt, a míg imádkozom. 

 

 


33

 

  És maga mellé vevé Pétert és Jakabot és Jánost, és kezde rettegni és gyötrődni; 

 

 


34

 

  És monda nékik: Szomorú az én lelkem mind halálig; maradjatok itt, és vigyázzatok. 

 

 


35

 

  És egy kevéssé előre menvén, a földre esék, és imádkozék, hogy, ha lehetséges, múljék el tőle ez az óra; 

 

 


36

 

  És monda: Abba, Atyám! Minden lehetséges néked. Vidd el tőlem ezt a poharat; mindazáltal ne az én akaratom [legyen meg,] hanem a tied. 

 

 


37

 

  Azután visszatére és aluva találá őket, és monda Péternek: Simon, alszol? Nem bírtál egy óráig vigyázni? 

 

 


38

 

  Vigyázzatok és imádkozzatok, hogy kísértetbe ne jussatok; a lélek ugyan kész, de a test erőtelen. 

 

 


39

 

  És ismét elmenvén, imádkozék, ugyanazon szavakkal szólván. 

 

 


40

 

  A mikor pedig visszatére, ismét aluva találá őket; mert a szemeik megnehezedtek vala, és nem tudták mit feleljenek néki. 

 

 


41

 

  Harmadszor is jöve, és monda nékik: Aludjatok immár és nyugodjatok. Elég; eljött az óra; ímé az embernek Fia a bűnösök kezébe adatik. 

 

 


42

 

  Keljetek föl, menjünk: ímé elközelgett, a ki engem elárul. 

 

 


43

 

  És mindjárt még mikor ő szól vala, eljöve Júdás, egy a tizenkettő közül, és vele együtt nagy sokaság, fegyverekkel és botokkal, a főpapoktól, az írástudóktól és a vénektől. 

 

 


44

 

  Az ő elárulója pedig jelt ada nékik, mondván: A kit megcsókolok majd, ő az; fogjátok meg azt, és vigyétek el biztonsággal. 

 

 


45

 

  És odajutván, azonnal hozzáméne, és monda: Mester! Mester! és megcsókolá őt. 

 

 


46

 

  Azok pedig ráveték kezeiket, és megfogák őt. 

 

 


47

 

  De egy az ott állók közül az ő szablyáját kivonván, a főpap szolgájához csapa, és levágá annak fülét. 

 

 


48

 

  Jézus pedig felelvén, monda nékik: Mint egy rablóra, úgy jöttetek-é reám fegyverekkel és botokkal, hogy megfogjatok engem?! 

 

 


49

 

  Naponta nálatok valék, a templomban tanítva, és nem fogtatok meg engem; de [szükség,] hogy az írások beteljesedjenek. 

 

 


50

 

  Akkor elhagyván őt, mindnyájan elfutának. 

 

 


51

 

  Egy ifjú pedig követé őt, a kinek testét csak egy gyolcs ing takarta; és megfogák őt az ifjak. 

 

 


52

 

  De ő ott hagyva az ingét, meztelenül elszalada tőlük. 

 

 


53

 

  És vivék Jézust a főpaphoz. És oda gyűlének mindnyájan a főpapok, a vének és az írástudók. 

 

 


54

 

  Péter pedig távolról követé őt, be egészen a főpap udvaráig: és ott üle a szolgákkal, és melegszik vala a tűznél. 

 

 


55

 

  A főpapok pedig és az egész tanács bizonyságot keresnek vala Jézus ellen, hogy megölhessék őt; de nem találnak vala. 

 

 


56

 

  Mert sokan tesznek vala [ugyan] hamis tanúbizonyságot ellene, de a bizonyságtételek nem valának megegyezők. 

 

 


57

 

  És némelyek fölkelének és hamis tanúbizonyságot tőnek ellene, mondván: 

 

 


58

 

  Mi hallottuk, mikor ezt mondá: Én lerontom ezt a kézzel csinált templomot, és három nap alatt mást építek, a mely nem kézzel csináltatott. 

 

 


59

 

  De még így sem vala egyező az ő bizonyságtételük. 

 

 


60

 

  Akkor a főpap odaállván a középre, megkérdé Jézust, mondván: Semmit sem felelsz-é? Miféle bizonyságot tesznek ezek te ellened? 

 

 


61

 

  Ő pedig hallgat vala, és semmit sem felele. Ismét megkérdezé őt a főpap, és monda néki: Te vagy-é a Krisztus, az áldott [Isten] Fia? 

 

 


62

 

  Jézus pedig monda: Én vagyok. És meglátjátok majd az embernek Fiát ülni a hatalomnak jobbján, és eljőni az ég felhőivel. 

 

 


63

 

  A főpap pedig megszaggatván ruháit, monda: Mi szükségünk van még tanúkra? 

 

 


64

 

  Hallátok a káromlást. Mi tetszik néktek? Azok pedig halálra méltónak ítélték őt mindnyájan. 

 

 


65

 

  És kezdék őt némelyek köpdösni, és az ő orczáját elfedni, és őt öklözni, és mondani néki: Prófétálj! A szolgák pedig arczul csapdossák vala őt. 

 

 


66

 

  A mint pedig Péter lent vala az udvarban, odajöve egy a főpap szolgálói közül; 

 

 


67

 

  És meglátván Pétert, a mint melegszik vala, rátekintvén, monda: Te is a Názáreti Jézussal valál! 

 

 


68

 

  Ő pedig megtagadá, mondván: Nem ismerem, s nem is értem, mit mondasz. És kiméne a tornáczra; és a kakas megszólala. 

 

 


69

 

  A szolgáló pedig meglátva őt, kezdé ismét mondani az ott állóknak: Ez közülök való. 

 

 


70

 

  Ő pedig ismét megtagadá. De kevés idő múlva az ott állók ismét mondják vala Péternek: Bizony közülök való vagy; mert Galileabeli is vagy, és a beszéded [is] hasonló. 

 

 


71

 

  Ő pedig kezde átkozódni és esküdözni, hogy: Nem ismerem azt az embert, a kiről beszéltek. 

 

 


72

 

  És másodszor szóla a kakas. És Péternek eszébe juta a beszéd, a melyet néki Jézus mondott vala, hogy mielőtt a kakas kétszer szólana, háromszor megtagadsz engem. És sírva fakada. 

 

 


Mark 15

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: