Hungarian Bible

Matthew 8

Matthew

Return to Index

Chapter 9

1

 

  És hajóra szállva átkele, és méne a maga városába. 

 

 


2

 

  És ímé hoznak vala hozzá egy ágyban fekvő gutaütött embert. És látva Jézus azoknak hitét, monda a gutaütöttnek: Bízzál fiam! Megbocsáttattak néked a te bűneid. 

 

 


3

 

  És ímé némelyek az írástudók közül mondának magukban: Ez káromlást szól. 

 

 


4

 

  És Jézus, látva az ő gondolataikat, monda: Miért gondoltok gonoszt a ti szívetekben? 

 

 


5

 

  Mert mi könnyebb, ezt mondani-é: Megbocsáttattak néked a te bűneid; vagy ezt mondani: Kelj föl és járj? 

 

 


6

 

  Hogy pedig megtudjátok, hogy az ember Fiának van hatalma a földön a bűnöket megbocsátani (ekkor monda a gutaütöttnek): Kelj föl, vedd a te ágyadat, és eredj haza. 

 

 


7

 

  És az felkelvén, haza méne. 

 

 


8

 

  A sokaság pedig ezt látván, elálmélkodék, és dicsőíté az Istent, hogy ilyen hatalmat adott az embereknek. 

 

 


9

 

  És mikor Jézus onnét tovább méne, láta egy embert ülni a vámszedő helyen, a kinek Máté volt a neve, és monda néki: Kövess engem! És az felkelvén, követé őt. 

 

 


10

 

  És lőn, a mikor ő letelepedék a házban, ímé sok vámszedő és bűnös jött oda és letelepedtek Jézussal és az ő tanítványaival az asztalhoz. 

 

 


11

 

  És látva ezt a farizeusok, mondának az ő tanítványainak: Miért eszik ez a ti Mesteretek a vámszedőkkel és bűnösökkel együtt? 

 

 


12

 

  Jézus pedig ezt hallván, monda nékik: Nem az egészségeseknek van szüksége orvosra, hanem a betegeknek. 

 

 


13

 

  Elmenvén pedig tanuljátok meg, mi az: Irgalmasságot akarok és nem áldozatot. Mert nem az igazakat hivogatni jöttem, hanem a bűnösöket a megtérésre. 

 

 


14

 

  Akkor a János tanítványai jövének hozzá, mondván: Miért hogy mi és a farizeusok sokat bőjtölünk, a te tanítványaid pedig nem bőjtölnek? 

 

 


15

 

  És monda nékik Jézus: Vajjon szomorkodhatik-é a násznép a míg velök van a vőlegény? de eljőnek a napok, a mikor elvétetik tőlök a vőlegény, és akkor bőjtölni fognak. 

 

 


16

 

  Senki sem vet pedig új posztóból foltot az ócska ruhára; mert a mi azt kitoldaná, még elszakít a ruhából és nagyobb szakadás lesz. 

 

 


17

 

  Új bort sem töltenek ó tömlőkbe; máskülönben a tömlők szétszakadoznak, és a bor kiömöl, a tömlők is elvesznek; hanem az új bort új tömlőkbe töltik, és mindkettő megmarad. 

 

 


18

 

  Mikor ezeket mondá nékik, ímé egy főember eljövén leborula előtte, mondván: Az én leányom épen most halt meg; de jer, vesd reá kezedet, és megelevenedik. 

 

 


19

 

  És felkelvén Jézus követé őt tanítványaival együtt. 

 

 


20

 

  És ímé, egy asszony, a ki tizenkét év óta vérfolyásban szenved vala, hozzájárulván hátulról, illeté az ő ruhájának szegélyét. 

 

 


21

 

  Mert ezt mondja vala magában: Ha csak ruháját illetem is, meggyógyulok. 

 

 


22

 

  Jézus pedig megfordulván és reá tekintvén, monda: Bízzál leányom; a te hited megtartott téged. És meggyógyult az asszony abban az órában. 

 

 


23

 

  És Jézus a főember házához érvén, látván a sípolókat és a tolongó sokaságot, 

 

 


24

 

  Monda nékik: Menjetek el innen, mert a leányzó nem halt meg, hanem aluszik. És kinevették őt. 

 

 


25

 

  Mikor pedig a sokaság eltávolíttaték, bemenvén, megfogá annak kezét, és a leányzó felkelt. 

 

 


26

 

  És elterjede ez a hír abban az egész tartományban. 

 

 


27

 

  És mikor Jézus tovább ment onnét, két vak követé őt, kiáltozva és ezt mondva: Könyörülj rajtunk, Dávidnak fia! 

 

 


28

 

  Mikor pedig beméne a házba, oda menének hozzá a vakok, és monda nékik Jézus: Hiszitek-é, hogy én azt megcselekedhetem? Mondának néki: Igen, Uram. 

 

 


29

 

  Akkor illeté az ő szemeiket, mondván: Legyen néktek a ti hitetek szerint. 

 

 


30

 

  És megnyilatkozának azoknak szemei; és rájok parancsola Jézus, mondván: Meglássátok, senki meg ne tudja! 

 

 


31

 

  Azok pedig kimenvén, elterjeszték az ő hírét abban az egész tartományban. 

 

 


32

 

  Mikor pedig azok elmentek vala, ímé egy ördöngős néma embert hozának néki. 

 

 


33

 

  És az ördögöt kiűzvén, megszólalt a néma; és a sokaság csudálkozik vala, mondván: Soha nem láttak ilyet Izráelben! 

 

 


34

 

  A farizeusok pedig ezt mondják vala: Az ördögök fejedelme által űzi ki az ördögöket. 

 

 


35

 

  És körüljárja vala Jézus a városokat mind, és a falvakat, tanítván azoknak zsinagógáiban, és hirdetvén az Isten országának evangyéliomát, és gyógyítván mindenféle betegséget és mindenféle erőtelenséget a nép között. 

 

 


36

 

  Mikor pedig látta vala a sokaságot, könyörületességre indula rajtok, mert el voltak gyötörve és szétszórva, mint a pásztor nélkül való juhok. 

 

 


37

 

  Akkor monda az ő tanítványainak: Az aratni való sok, de a munkás kevés. 

 

 


38

 

  Kérjétek azért az aratásnak Urát, hogy küldjön munkásokat az ő aratásába. 

 

 


Matthew 10

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: