Hungarian Bible

Matthew 4

Matthew

Return to Index

Chapter 5

1

 

  Mikor pedig látta Jézus a sokaságot, felméne a hegyre, és a mint leül vala, hozzámenének az ő tanítványai. 

 

 


2

 

  És megnyitván száját, tanítja vala őket, mondván: 

 

 


3

 

  Boldogok a lelki szegények: mert övék a mennyeknek országa. 

 

 


4

 

  Boldogok, a kik sírnak: mert ők megvígasztaltatnak. 

 

 


5

 

  Boldogok a szelídek: mert ők örökségül bírják a földet. 

 

 


6

 

  Boldogok, a kik éhezik és szomjúhozzák az igazságot: mert ők megelégíttetnek. 

 

 


7

 

  Boldogok az irgalmasok: mert ők irgalmasságot nyernek. 

 

 


8

 

  Boldogok, a kiknek szívök tiszta: mert ők az Istent meglátják. 

 

 


9

 

  Boldogok a békességre igyekezők: mert ők az Isten fiainak mondatnak. 

 

 


10

 

  Boldogok, a kik háborúságot szenvednek az igazságért: mert övék a mennyeknek országa. 

 

 


11

 

  Boldogok vagytok, ha szidalmaznak és háborgatnak titeket és minden gonosz hazugságot mondanak ellenetek én érettem. 

 

 


12

 

  Örüljetek és örvendezzetek, mert a ti jutalmatok bőséges a mennyekben: mert így háborgatták a prófétákat is, a kik előttetek voltak. 

 

 


13

 

  Ti vagytok a földnek savai; ha pedig a só megízetlenül, mivel sózzák meg? nem jó azután semmire, hanem hogy kidobják és eltapossák az emberek. 

 

 


14

 

  Ti vagytok a világ világossága. Nem rejtethetik el a hegyen épített város. 

 

 


15

 

  Gyertyát sem azért gyújtanak, hogy a véka alá, hanem hogy a gyertyatartóba tegyék és fényljék mindazoknak, a kik a házban vannak. 

 

 


16

 

  Úgy fényljék a ti világosságtok az emberek előtt, hogy lássák a ti jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei Atyátokat. 

 

 


17

 

  Ne gondoljátok, hogy jöttem a törvénynek vagy a prófétáknak eltörlésére. Nem jöttem, hogy eltöröljem, hanem inkább, hogy betöltsem. 

 

 


18

 

  Mert bizony mondom néktek, míg az ég és a föld elmúlik, a törvényből egy jóta vagy egyetlen pontocska el nem múlik, a míg minden be nem teljesedik. 

 

 


19

 

  Valaki azért csak egyet is megront e legkisebb parancsolatok közül és úgy tanítja az embereket, a mennyeknek országában a legkisebb lészen; valaki pedig cselekszi és úgy tanít, az a mennyeknek országában nagy lészen. 

 

 


20

 

  Mert mondom néktek, hogy ha a ti igazságotok nem több az írástudók és farizeusok igazságánál, semmiképen sem mehettek be a mennyeknek országába. 

 

 


21

 

  Hallottátok, hogy megmondatott a régieknek: Ne ölj, mert a ki öl, méltó az ítéletre. 

 

 


22

 

  Én pedig azt mondom néktek, hogy mindaz, a ki haragszik az ő atyjafiára ok nélkül, méltó az ítéletre: a ki pedig azt mondja az ő atyjafiának: Ráka, méltó a főtörvényszékre: a ki pedig ezt mondja: Bolond, méltó a gyehenna tüzére. 

 

 


23

 

  Azért, ha a te ajándékodat az oltárra viszed és ott megemlékezel arról, hogy a te atyádfiának valami panasza van ellened: 

 

 


24

 

  Hagyd ott az oltár előtt a te ajándékodat, és menj el, elébb békélj meg a te atyádfiával, és azután eljövén, vidd fel a te ajándékodat. 

 

 


25

 

  Légy jóakarója a te ellenségednek hamar, a míg az úton vagy vele, hogy ellenséged valamiképen a bíró kezébe ne adjon, és a bíró oda ne adjon a poroszló kezébe, és tömlöczbe ne vessen téged. 

 

 


26

 

  Bizony mondom néked: ki nem jősz onnét, mígnem megfizetsz az utolsó fillérig. 

 

 


27

 

  Hallottátok, hogy megmondatott a régieknek: Ne paráználkodjál! 

 

 


28

 

  Én pedig azt mondom néktek, hogy valaki asszonyra tekint gonosz kivánságnak okáért, immár paráználkodott azzal az ő szívében. 

 

 


29

 

  Ha pedig a te jobb szemed megbotránkoztat téged, vájd ki azt és vesd el magadtól; mert jobb néked, hogy egy vesszen el a te tagjaid közül, semhogy egész tested a gyehennára vettessék. 

 

 


30

 

  És ha a te jobb kezed botránkoztat meg téged, vágd le azt és vesd el magadtól; mert jobb néked, hogy egy vesszen el a te tagjaid közül, semhogy egész tested a gyehennára vettessék. 

 

 


31

 

  Megmondatott továbbá: Valaki elbocsátja feleségét, adjon néki elválásról való levelet. 

 

 


32

 

  Én pedig azt mondom néktek: Valaki elbocsátja feleségét, paráznaság okán kívül, paráznává teszi azt; és a ki elbocsátott asszonyt veszen el, paráználkodik. 

 

 


33

 

  Ismét hallottátok, hogy megmondatott a régieknek: Hamisan ne esküdjél, hanem teljesítsd az Úrnak tett esküidet. 

 

 


34

 

  Én pedig azt mondom néktek: Teljességgel ne esküdjetek; se az égre, mert az az Istennek királyi széke; 

 

 


35

 

  Se a földre, mert az az ő lábainak zsámolya; se Jeruzsálemre, mert a nagy Királynak városa; 

 

 


36

 

  Se a te fejedre ne esküdjél, mert egyetlen hajszálat sem tehetsz fehérré vagy feketévé; 

 

 


37

 

  Hanem legyen a ti beszédetek: Úgy úgy; nem nem; a mi pedig ezeken felül vagyon, a gonosztól vagyon. 

 

 


38

 

  Hallottátok, hogy megmondatott: Szemet szemért és fogat fogért. 

 

 


39

 

  Én pedig azt mondom néktek: Ne álljatok ellene a gonosznak, hanem a ki arczul üt téged jobb felől, fordítsd felé a másik orczádat is. 

 

 


40

 

  És a ki törvénykezni akar veled és elvenni a te alsó ruhádat, engedd oda néki a felsőt is. 

 

 


41

 

  És a ki téged egy mértföldútra kényszerít, menj el vele kettőre. 

 

 


42

 

  A ki tőled kér, adj néki; és a ki tőled kölcsön akar kérni, el ne fordulj attól. 

 

 


43

 

  Hallottátok, hogy megmondatott: Szeresd felebarátodat és gyűlöld ellenségedet. 

 

 


44

 

  Én pedig azt mondom néktek: Szeressétek ellenségeiteket, áldjátok azokat, a kik titeket átkoznak, jót tegyetek azokkal, a kik titeket gyűlölnek, és imádkozzatok azokért, a kik háborgatnak és kergetnek titeket. 

 

 


45

 

  Hogy legyetek a ti mennyei Atyátoknak fiai, a ki felhozza az ő napját mind a gonoszokra, mind a jókra, és esőt ád mind az igazaknak, mind a hamisaknak. 

 

 


46

 

  Mert ha azokat szeretitek, a kik titeket szeretnek, micsoda jutalmát veszitek? Avagy a vámszedők is nem ugyanazt cselekeszik-é? 

 

 


47

 

  És ha csak a ti atyátokfiait köszöntitek, mit cselekesztek másoknál többet? Nemde a vámszedők is nem azonképen cselekesznek-é? 

 

 


48

 

  Legyetek azért ti tökéletesek, miként a ti mennyei Atyátok tökéletes. 

 

 


Matthew 6

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: