Hungarian Bible

Ezra 9

Ezra

Return to Index

Chapter 10

1

 

  És mikor imádkozék Ezsdrás és vallást tőn, sírva és földre borulva az Isten háza előtt, sereglének ő hozzá Izráelből igen nagy gyülekezetben férfiak és asszonyok és gyermekek, mert síra a nép is sokat és keservesen. 

 

 


2

 

  És szóla Sekhánia, Jéhielnek fia, az Élám fiai közül, és monda Ezsdrásnak: Mi vétkeztünk a mi Istenünk ellen, hogy idegen feleségeket vettünk magunknak e föld népei közül: mindazáltal van reménysége Izráelnek, mind e mellett is! 

 

 


3

 

  Vessünk ugyanis frigyet a mi Istenünkkel, hogy elbocsátjuk mindazon asszonyokat és a tőlük szülötteket az én Uramnak és azoknak akaratja szerint, a kik reszketve [gondolnak] a mi Istenünk parancsolatára, és a törvény szerint cselekedjünk! 

 

 


4

 

  Kelj fel! mert reád néz e dolog, s mi veled leszünk: légy erős és láss hozzá! 

 

 


5

 

  Fölkele annakokáért Ezsdrás, és megesketé a papoknak, a Lévitáknak és az egész Izráelnek fejedelmeit, hogy e beszéd szerint fognak cselekedni; és megesküvének. 

 

 


6

 

  És fölkele Ezsdrás az Isten háza elől, és elméne Jóhanánnak, Eliásib fiának szobájához s bemenvén abba, kenyeret nem evék, sem vizet nem ivék, mert gyászol vala a rabságból hazajöttek vétke miatt. 

 

 


7

 

  És meghirdeték Júdában és Jeruzsálemben mindazoknak, a kik a rabságból hazajöttek, hogy Jeruzsálembe gyűljenek; 

 

 


8

 

  Valaki pedig el nem jön harmadnapra, a fejedelmek és vének tanácsa szerint, adassék minden vagyona a templomnak, és ő maga vettessék ki a rabságból hazajötteknek gyülekezetéből. 

 

 


9

 

  Összegyűlének azért Júdának és Benjáminnak minden férfiai harmadnapra Jeruzsálembe a kilenczedik hóban, e hó huszadik napján, és leüle az egész nép az Isten házának piaczán, aggódván e dolog és az esőzések miatt. 

 

 


10

 

  Ekkor fölkele Ezsdrás, a pap, és monda nékik: Ti vétkeztetek, hogy idegen feleségeket vettetek magatoknak, hogy ezzel is többítenétek Izráel vétkét; 

 

 


11

 

  Annakokáért tegyetek vallást az Úr előtt, atyáitoknak Istene előtt, és cselekedjetek az ő akaratja szerint, elkülönítvén magatokat e föld népeitől és az idegen feleségektől. 

 

 


12

 

  És felele az egész gyülekezet, és monda felszóval: Ekképen, a te beszéded szerint kell minékünk cselekednünk! 

 

 


13

 

  De e nép igen sok és az esős idő miatt kivül nem állhatunk; annak felette ez nem egy, sem nem két napi munka, mert sokan vagyunk, a kik vétkeztünk e dologban; 

 

 


14

 

  Hadd álljanak hát elő fejedelmeink, az egész gyülekezeté, és mindenki, a ki idegen feleséget vett magának, városonként jőjjön elő bizonyos időben s velök a városoknak vénei és birái, hogy elfordítsuk magunkról a mi Istenünknek e dolog miatt való búsulásának haragját! 

 

 


15

 

  Csak Jónathán, az Asáhel fia és Jahzéja, a Tikva fia állának fel ez ellen és Mésullám és Sabbethai, a Léviták támogaták őket. 

 

 


16

 

  És cselekedének ekképen azok, a kik a rabságból hazajöttek; és választa magának Ezsdrás, a pap férfiakat, a családfőket, családjuk szerint, s mindnyájok nevei feljegyeztettek. És összeülének a tizedik hó első napján, hogy nyomozzák e dolgot; 

 

 


17

 

  És bevégezék azt mindazon férfiakra nézve, a kik idegen feleséget vettek vala magoknak, az első hónak első napjáig. 

 

 


18

 

  Találtatának pedig a papok fiai közül, a kik idegen feleségeket vettek vala magoknak, Jésuának, a Jósádák fiának és az ő testvéreinek fiai közül: Maaséja, Eliézer, Járib és Gedálja; 

 

 


19

 

  És kezöket adák, hogy elbocsátják feleségeiket és egy kos áldozására ítéltetének vétkükért; 

 

 


20

 

  Immér fiai közül pedig: Hanáni és Zebádja. 

 

 


21

 

  Hárim fiai közül: Maaszéja, Elija, Semája, Jéhiel és Uzzia, 

 

 


22

 

  Pashur fiai közül: Eljoénaj, Maaszéja, Ismáel, Nethanéel, Józabád és Elásza; 

 

 


23

 

  Továbbá a Léviták közül: Józabád, Simei és Kélája. (az a Kelita), Pethahja, Júda és Eliézer; 

 

 


24

 

  Az énekesek közül pedig: Eliásib, s a kapunállók közül: Sallum, Telem és Uri; 

 

 


25

 

  Továbbá Izráel [népé]ből: Parós fiai közül: Ramia, Jezija, Malkija, Mijámin, Eleázár, Malkija és Benája; 

 

 


26

 

  Elám fiai közül: Mattánia, Zakariás, Jéhiel, Abdi, Jerémóth és Élija; 

 

 


27

 

  Zattu fiai közül: Eljóénai, Eljásib, Mattánia, Jerémóth, Zabád és Aziza; 

 

 


28

 

  Bébai fiai közül: Jóhanán, Hanánia, Zabbai és Athlai; 

 

 


29

 

  Báni fiai közül: Mesullám, Mallukh, Adája, Jásub, Seál és Rámóth; 

 

 


30

 

  Pahath-Moáb fiai közül: Adna, Kelál, Benája, Maaszéja, Mattánia, Besaléel, Binnui és Manasse; 

 

 


31

 

  A Hárim fiai pedig: Eliézer, Jissija, Malkija, Semája, Simeon; 

 

 


32

 

  Benjámin, Mallukh, Semarja; 

 

 


33

 

  Hásum fiai közül: Mattenai, Mattattá, Zabád, Elifélet, Jerémai, Manasse, Simei, 

 

 


34

 

  Báni fiai közül: Maádai, Amrám és Uél; 

 

 


35

 

  Benája, Bédéja, Keluhu; 

 

 


36

 

  Vanja, Merémóth, Eliásib; 

 

 


37

 

  Mattánia, Mattenai és Jaaszái; 

 

 


38

 

  Báni, Binnui, Simei; 

 

 


39

 

  Selemia, Náthán és Adája; 

 

 


40

 

  Makhnadbai, Sásai, Sárai; 

 

 


41

 

  Azareél, Selemia és Semária; 

 

 


42

 

  Sallum, Amaria, József: 

 

 


43

 

  A Nebó fiai közül: Jéiel, Mattithja, Zabád, Zebina, Jaddai, Jóel, Benája. 

 

 


44

 

  Mindezek idegen feleségeket vettek vala magoknak. És valának e feleségek között olyanok is, a kik már fiakat szültek. 

 

 


Nehemiah 1

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: