Hungarian Bible

1 Chronicles 25

1 Chronicles

Return to Index

Chapter 26

1

 

  Az ajtónállók rendje ez: A Kóriták közül Meselémiás, a Kóré fia, a ki az Asáf fiai közül való volt. 

 

 


2

 

  A Meselémiás fiai közül elsőszülött Zekária, Jédiáel második, Zebádia harmadik és Játniel negyedik, 

 

 


3

 

  Elám ötödik, Jóhanán hatodik, Eljehoénai hetedik. 

 

 


4

 

  Obed-Edom fiai közül: Semája elsőszülött, Józabád második, Jóah harmadik, Sákár negyedik, Nétanéel ötödik, 

 

 


5

 

  Ammiel hatodik, Issakhár hetedik, Pehullétai nyolczadik, mert az Isten megáldotta vala őt. 

 

 


6

 

  Az ő fiának, Semájának is születtek fiai, a kik családjukban uralkodtak, mert erős vitézek valának. 

 

 


7

 

  Semája fiai: Othni, Refáel, Obed, Elzabád, kinek testvérei igen erős férfiak valának, Elihu és Sémákiás. 

 

 


8

 

  Ezek mindnyájan Obed-Edom fiai közül valók; mind ő magok, mind fiaik és testvéreik derék férfiak valának, erősek a szolgálatra; hatvanketten Obed-Edomtól valók. 

 

 


9

 

  Meselémiásnak is fiai és testvérei tizennyolczan erős férfiak valának. 

 

 


10

 

  Hósának is, a Mérári fiai közül, valának fiai, kik között Simri volt a fő, nem mintha elsőszülött volna, hanem mivel az ő atyja őt akará választani főnek; 

 

 


11

 

  Hilkiás a második, Tebáliás a harmadik, Zekária negyedik; mindnyájan a Hósa fiai és testvérei, tizenhárman. 

 

 


12

 

  Ezek között osztaték el az ajtónállás tiszte a főemberek által, hogy az ő atyjokfiaival együtt vigyáznának és szolgálnának az Úr házában. 

 

 


13

 

  És sorsot vetének kicsiny és nagy egyaránt az ő családjaik szerint mindenik kapura. 

 

 


14

 

  És esék a napkelet felé való [kapunak őrizete] sors szerint Selémiásra; Zekáriára pedig, az ő fiára, a ki bölcs tanácsadó vala, mikor sorsot vetének, esék az északi [kapu] sors szerint. 

 

 


15

 

  Obed-Edomnak a déli [kapu;] az ő fiainak pedig a kincstartó ház. 

 

 


16

 

  Suppimnak és Hósának a napnyugotra való [kapu,] a Salléketh kapuval együtt a felmenő töltésen, egyik őrizőhely szemben a másikkal. 

 

 


17

 

  Napkelet felé vala hat Lévita; észak felé minden napra négy; délre is minden napra négy; a kincstartó háznál kettő-kettő. 

 

 


18

 

  A külső részen napnyugat felé: négy a felmenő töltésen, kettő a külső rész felé. 

 

 


19

 

  Ezek az ajtónállók csoportjai a Kóriták és Méráriták közül. 

 

 


20

 

  A Léviták közül: Ahija volt az Isten háza kincsének, és az [Istennek] szentelt kincsnek [főgondviselője.] 

 

 


21

 

  A Lahdán fiai, Gersoniták fiai Lahdántól; a Lahdán családfői, Gersonita Jéhiéli. 

 

 


22

 

  Jéhiéli fiai: Zétám és Joel az ő testvére, a kik az Úr háza kincseinek valának [gondviselői.] 

 

 


23

 

  Az Amrám, Ishár, Hebron és Aziel nemzetségéből valók is. 

 

 


24

 

  Sébuel pedig Gersonnak, a Mózes fiának fia a kincs főgondviselője volt. 

 

 


25

 

  Az ő atyjafiai pedig, Eliézertől valók, [ezek:] Rehábiás az ő fia, kinek fia Jésáia, kinek fia Jórám, kinek fia Zikri, kinek fia Selómit. 

 

 


26

 

  Ez a Selómit és az ő testvérei valának [gondviselői] minden megszentelt kincsnek, a melyet Dávid király, a nemzetségek fejedelmei, az ezredesek, századosok és a hadakozó nép fejedelmei szenteltek vala [Istennek,] 

 

 


27

 

  A melyet a hadban való zsákmányból szenteltek vala az Úr házának építésére, 

 

 


28

 

  És a mit csak szentelt Sámuel próféta, és Saul, a Kis fia, és Abner, a Nér fia, és Joáb, a Séruja fia; és bárki szentelt is [valamit Istennek: mind] Selómitnak és az ő testvéreinek [gondviselése alatt volt.] 

 

 


29

 

  Az Isháriták közül Kenániás és az ő fiai Izráel külső dolgaival [bízattak meg,] mint tiszttartók és birák. 

 

 


30

 

  A Hebroniták közül Hasábiás és testvérei igen erős férfiak, ezeren és hétszázan valának, a kik Izráel népe között, a Jordán vizén túl napenyészetre, gondviselők voltak az Úr minden dolgában és a király szolgálatjában. 

 

 


31

 

  A Hebroniták között Jerija vala a fő (a Hebroniták nemzetségeik és családjaik szerint megkerestetének a Dávid királyságának negyvenedik esztendejében és találtak bátor férfiakat Gileád-Jaézerben). 

 

 


32

 

  És az ő atyjafiai, erős férfiak, kétezerhétszázan valának, családfők; a kiket Dávid király gondviselőkké tett a Rubenitákon és Gáditákon és Manasse félnemzetségén, mind az Istennek, mind a királynak minden dolgaiban. 

 

 


1 Chronicles 27

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: