Hungarian Bible

2 Samuel 22

2 Samuel

Return to Index

Chapter 23

1

 

  Ezek Dávidnak utolsó beszédei. Dávidnak, Isai fiának szózata, [annak] a férfiúnak szózata, a ki igen felmagasztaltaték, Jákób Istenének felkentje és Izráel dalainak kedvencze. 

 

 


2

 

  Az Úrnak lelke szólott én bennem, és az ő beszéde az én nyelvem által. 

 

 


3

 

  Izráelnek Istene szólott, Izráelnek kősziklája mondá nékem: A ki igazságosan uralkodik az emberek felett, a ki Isten félelmével uralkodik: 

 

 


4

 

  Olyan az, mint a reggeli világosság, mikor a nap feljő, mint a felhőtlen reggel; napsugártól, esőtől [sarjadzik] a fű a földből. 

 

 


5

 

  Avagy nem ilyen-é az én házam Isten előtt? Mert örökkévaló szövetséget kötött velem, mindennel ellátva és állandót. Mert az én teljes idvességemet és minden kivánságomat nem sarjadoztatja-é? 

 

 


6

 

  De az istentelenek mindnyájan olyanok, mint a kitépett tövis, melyhez kézzel nem nyúlnak; 

 

 


7

 

  Hanem a ki hozzá akar nyúlni is, fejszét és rudat vesz hozzá, hogy ugyanazon helyen tűzzel égettessék meg. 

 

 


8

 

  Ezek pedig a Dávid erős [vitézeinek] nevei: Joseb-Bassebet, a Tahkemonita, a ki a testőrök vezére; ő dárdáját forgatván, egy ízben nyolczszázat sebesített meg. 

 

 


9

 

  Ő utána volt Eleázár, Dódónak fia, ki Ahóhi fia vala; ő egyike a három hősnek, a kik Dáviddal valának, mikor a Filiszteusok által kigúnyoltatának, összegyülekezvén ott a harczra, és az Izráeliták megfutamodtak volt. 

 

 


10

 

  Ő megállván, vágta a Filiszteusokat mindaddig, míg a keze elfáradt, és a keze a fegyverhez ragadt. És nagy szabadulást szerze az Úr azon a napon, a nép pedig visszatére ő utána, [de] csak a fosztogatásra. 

 

 


11

 

  Ő utána volt Samma, a Harárból való Agénak fia. És összegyűlének a Filiszteusok egy seregbe ott, a hol egy darab szántóföld volt tele lencsével, a nép pedig elfutott a Filiszteusok elől: 

 

 


12

 

  Akkor ő megálla annak a darab [földnek] közepén, és megoltalmazá azt, és megveré a Filiszteusokat, és az Úr nagy szabadítást szerze. 

 

 


13

 

  A harmincz vezér közül is hárman lementek, és elérkezének aratáskor Dávidhoz az Adullám barlangjába, mikor a Filiszteusok táborban valának a Réfaim völgyében. 

 

 


14

 

  Dávid akkor a sziklavárban volt, a Filiszteusok őrsége pedig Bethlehemnél. 

 

 


15

 

  [Vizet] kivánt vala pedig Dávid, és monda: Kicsoda hozna nékem vizet innom a bethlehemi kútból, mely a kapu előtt van? 

 

 


16

 

  Akkor a három vitéz keresztül tört a Filiszteusok táborán, és merítének vizet a bethlehemi kútból, mely a kapu előtt van, és elhozván, vivék Dávidnak. Ő azonban nem akará meginni, hanem kiönté azt az Úrnak. 

 

 


17

 

  És monda: Távol legyen tőlem, Uram, hogy én ezt míveljem: avagy azoknak az embereknek vérét [igyam-é meg], kik életöket [halálra ]adva mentek el a [vízért?] És nem akará azt meginni. Ezt mívelte a három hős. 

 

 


18

 

  Továbbá Abisai, Joábnak atyjafia, Sérujának fia, a ki e háromnak feje volt, a ki háromszáz ellen felemelvén dárdáját, megölé azokat; és néki nagy híre vala a három között. 

 

 


19

 

  A három között bizonyára híres volt és azoknak vezére vala, mindazáltal ama hárommal nem ért fel. 

 

 


20

 

  Benája is, Jójadának fia, vitéz ember, nagytehetségű, a ki Kabséelből való vala; ez ölé meg a Moábitáknak két fővitézét. Ugyanő elmenvén, az oroszlánt is megölé a veremben, télen. 

 

 


21

 

  Ugyanő ölt meg egy Égyiptomból való tekintélyes embert. Az égyiptomi kezében dárda vala, és ő [csak egy] pálczával méne reá; és kivevé az égyiptomi kezéből a dárdát, és megölé őt a maga dárdájával. 

 

 


22

 

  Ezeket cselekedé Benája, Jójadának fia, és néki is jó híre vala a három erős vitéz között. 

 

 


23

 

  Híres volt ő a harmincz között, mindazáltal ama hárommal nem ért fel. És előljáróvá tevé őt Dávid a tanácsosok között. 

 

 


24

 

  Asáel is, Joáb atyjafia, e harmincz közül való, [kik ezek:] Elkhanán, a bethlehemi Dódónak fia. 

 

 


25

 

  Haród [városbeli] Samma; [azon] Haródból [való] Elika. 

 

 


26

 

  Héles, Páltiból való; Híra, a Thékoából való Ikkes fia. 

 

 


27

 

  Abiézer, Anathóthból; Mébunnai, Húsáthból való. 

 

 


28

 

  Sálmon, Ahóhitból való; Maharai, Nétofátból. 

 

 


29

 

  Héleb, Bahanának fia, Nétofátból való; Ittai, Ribainak fia, Gibeából való, mely Benjámin fiaié. 

 

 


30

 

  Benája, Piráthonból való; Hiddai, a patak mellett való Gáhasbeli. 

 

 


31

 

  Abiálbon, Árbátból való; Azmávet, Bárhumból való. 

 

 


32

 

  Eljáhba, Sahalbomból való; Jásen fia, Jonathán. 

 

 


33

 

  Samma, Harárból való; Ahiám, Arárból való Sarárnak fia. 

 

 


34

 

  Elifélet, Ahásbainak fia, Maakátból való; Eliám, Gilóbeli Akhitófelnek fia. 

 

 


35

 

  Hesrai, Kármelből való; Paharai, Arbiból való. 

 

 


36

 

  Jigeál, Sobabeli Nátánnak fia; Báni, Gádból való. 

 

 


37

 

  Sélek, Ammonita; Naharai, Beerótból való, Joábnak, a Séruja fiának fegyverhordozója. 

 

 


38

 

  Ira, Jithriből való; Gáreb, Jithriből való. 

 

 


39

 

  Hitteus Uriás. Mindössze harminczheten. 

 

 


2 Samuel 24

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: