Hungarian Bible

Joshua 20

Joshua

Return to Index

Chapter 21

1

 

  És hozzámenének a Léviták atyai fejedelmei Eleázárhoz, a paphoz, és Józsuéhoz, a Nún fiához és az atyai fejedelmekhez, a kik valának Izráel fiainak nemzetségei felett, 

 

 


2

 

  És szólának nékik Silóban, a Kanaán földén, mondván: Az Úr megparancsolta Mózes által, hogy adjatok nékünk városokat lakóhelyül, és azokhoz való legelőket barmaink részére. 

 

 


3

 

  Adák azért Izráel fiai a Lévitáknak az ő örökségökből, az Úrnak rendelése szerint, ezeket a városokat és azoknak legelőit. 

 

 


4

 

  Esék pedig a sors a Kehátiták családjaira, és juta a Léviták közül való Áron pap fiainak a Júda nemzetségétől, a Simeon nemzetségétől és a Benjámin nemzetségétől sors szerint tizenhárom város; 

 

 


5

 

  Kehát többi fiainak pedig az Efraim nemzetségének családjaitól, Dán nemzetségétől és Manassé fél nemzetségétől sors szerint tíz város. 

 

 


6

 

  A Gerson fiainak pedig az Issakhár nemzetségének családjaitól, az Áser nemzetségétől, a Nafthali nemzetségétől és Manassénak Básánban levő fél nemzetségétől sors szerint tizenhárom város; 

 

 


7

 

  Mérári fiainak az ő családjaik szerint a Rúben nemzetségétől, Gád nemzetségétől és Zebulon nemzetségétől tizenkét város. 

 

 


8

 

  Adák azért Izráel fiai e városokat és ezeknek legelőit a Lévitáknak, a miképen megparancsolta vala az Úr Mózes által, sors szerint. 

 

 


9

 

  Adák pedig a Júda fiainak nemzetségéből és Simeon fiainak nemzetségéből ezeket a városokat, a melyek névszerint olvashatók. 

 

 


10

 

  És lőn, hogy esék a sors először a Lévi fiai közül való Kehátnak családjaiból az Áron fiaira. 

 

 


11

 

  És adák nékik az Anák atyjának [városát], Kirjáth-Arbát, azaz Hebront a Júda hegyén, és annak körülötte levő legelőit; 

 

 


12

 

  A városnak szántóföldjét és faluit pedig Kálebnek, a Jefunné fiának adák birtokául. 

 

 


13

 

  Az Áron pap fiainak pedig adák a gyilkosok menekülésének városát, Hebront és annak legelőjét, Libnát és annak legelőjét. 

 

 


14

 

  Jatthirt és annak legelőjét; Estemoát és annak legelőjét; 

 

 


15

 

  Holont és annak legelőjét, és Debirt és annak legelőjét; 

 

 


16

 

  Aint és annak legelőjét, Juttát és annak legelőjét, Béth-Semest és annak legelőjét. Kilencz várost e két nemzetségből. 

 

 


17

 

  A Benjámin nemzetségéből pedig Gibeont és annak legelőjét, Gébát és annak legelőjét; 

 

 


18

 

  Anathótot és annak legelőjét, Almont és annak legelőjét: négy várost. 

 

 


19

 

  Az Áron fiainak, a papoknak városai összesen tizenhárom város és azoknak legelői. 

 

 


20

 

  A Kehát fiai családjainak pedig, [s] a Kehát fiai közül való többi Lévitáknak városai, az ő sorsuk szerint, az Efraim nemzetségéből valának. 

 

 


21

 

  Nékik adák ugyanis a gyilkosok menekülésének városát, Sikemet és annak legelőjét az Efraim hegyén, és Gezert és annak legelőjét; 

 

 


22

 

  Kibczaimot és annak legelőjét, Béth-Horont és annak legelőjét: négy várost. 

 

 


23

 

  A Dán nemzetségéből pedig Elthekét és annak legelőjét, Gibbethont és annak legelőjét; 

 

 


24

 

  Ajjálont és annak legelőjét; Gath-Rimmont és annak legelőjét; négy várost. 

 

 


25

 

  A Manassé fél nemzetségéből pedig: Taanákot és annak legelőjét, Gath- Rimmont és annak legelőjét: két várost. 

 

 


26

 

  Összesen tíz várost és azoknak legelőit a Kehát fiai többi családjainak. 

 

 


27

 

  A Gerson fiainak pedig, a kik a Léviták családjaiból valának, [adák] a Manassé fél nemzetségéből a gyilkosok menekülésének városát, Gólánt Básánban és annak legelőjét, és Beesterát és annak legelőjét: két várost. 

 

 


28

 

  Az Issakhár nemzetségéből pedig: Kisjont és annak legelőjét, Dobráthot, és annak legelőjét, 

 

 


29

 

  Jármutot és annak legelőjét, és Én-Gannimot és annak legelőjét: négy várost. 

 

 


30

 

  Az Áser nemzetségéből pedig: Misált és annak legelőjét, Abdont és annak legelőjét, 

 

 


31

 

  Helkathot és annak legelőjét, és Rehobot és annak legelőjét: négy várost. 

 

 


32

 

  A Nafthali nemzetségéből pedig: a gyilkosok menekülésének városát, Kedest Galileában és annak legelőjét, Hammoth-Dórt és annak legelőjét, és Karthant és annak legelőjét: három várost. 

 

 


33

 

  A Gersoniták összes városai, az ő családjaik szerint, tizenhárom város és azoknak legelői. 

 

 


34

 

  A Mérári fiai családjainak pedig, e még hátralevő Lévitáknak, [adák] a Zebulon nemzetségéből: Jokneámot és annak legelőjét, Karthát és annak legelőjét, 

 

 


35

 

  Dimnát és annak legelőjét, Nahalált és annak legelőjét; négy várost. 

 

 


36

 

  A Rúben nemzetségéből pedig: Béczert és annak legelőjét, Jahczát és annak legelőjét, 

 

 


37

 

  Kedémothot és annak legelőjét, és Méfaathot és annak legelőjét: négy várost. 

 

 


38

 

  A Gád nemzetségéből pedig: a gyilkosok menekülésének városát, Rámothot Gileádban és annak legelőjét, Mahanaimot és annak legelőjét, 

 

 


39

 

  Hesbont és annak legelőjét; Jaézert és annak legelőjét: összesen négy várost. 

 

 


40

 

  A Mérári fiainak városai az ő családjaik szerint, a kik a Léviták családjai közül maradtak fel, valának az ő sorsuk szerint összesen tizenkét város. 

 

 


41

 

  A Lévitáknak összes városai az Izráel fiainak birtoka között: negyvennyolcz város azoknak legelőivel. 

 

 


42

 

  Valának ezek a városok a [tulajdonképeni] város és körülöttök azoknak legelői. Így vala ez mind e városoknál. 

 

 


43

 

  Megadá azért az Úr Izráelnek mindazt a földet, a mely felől megesküdött vala, hogy odaadja azt az ő atyáiknak. És bírák azt, és lakozának abban. 

 

 


44

 

  Nyugodalmat is ada nékik az Úr mindenfelől, szintén úgy, a mint megesküdött vala az ő atyáiknak. És senki nem állott meg ellenökben valamennyi ellenségeik közül; minden ellenségöket kezökbe adá az Úr. 

 

 


45

 

  Nem esett el csak egy szó is mindama jó szóból, a melyet szólott vala az Úr az Izráel házának. Mindaz betelt. 

 

 


Joshua 22

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: