Hungarian Bible

Numbers 30

Numbers

Return to Index

Chapter 31

1

 

  És szóla az Úr Mózesnek, mondván: 

 

 


2

 

  Állj bosszút Izráel fiaiért a Midiánitákon, azután a te népeidhez takaríttatol. 

 

 


3

 

  Szóla azért Mózes a népnek, mondván: Készítsétek fel magatok közül a viadalra való embereket, és induljanak Midián ellen, hogy bosszút álljanak az Úrért Midiánon. 

 

 


4

 

  Ezret-ezret egy-egy törzsből, Izráelnek minden törzséből küldjetek a hadba. 

 

 


5

 

  Kiválogatának azért Izráel ezereiből, ezeret törzsenként, tizenkét ezeret, viadalra készet. 

 

 


6

 

  És elküldé őket Mózes, törzsenként ezeret-ezeret a hadba, és velök Fineást, Eleázár papnak fiát is a hadba; és a szent edények és a riadó kürtök valának az ő keze alatt. 

 

 


7

 

  És harczolának Midián ellen, a miképen megparancsolta vala az Úr Mózesnek, és minden férfiút megölének. 

 

 


8

 

  A Midián királyait is megölék, azoknak levágott népeivel egybe: Evit, Rékemet, Czúrt, Húrt, és Rebát, Midiánnak öt királyát; és Bálámot a Beór fiát is megölék fegyverrel. 

 

 


9

 

  És fogságba vivék Izráel fiai a Midiániták feleségeit és azoknak kisdedeit, és azoknak minden barmát és minden nyáját, és minden vagyonát prédára veték. 

 

 


10

 

  Minden városukat pedig az ő lakhelyeik szerint, és minden falvaikat tűzzel megégeték. 

 

 


11

 

  És elvivének minden ragadományt és minden prédát mind emberekből, mind barmokból. 

 

 


12

 

  És vivék Mózeshez és Eleázár paphoz, és Izráel fiainak gyülekezetéhez a foglyokat, a prédát és a ragadományokat a táborba, a mely a Moáb mezőségén vala a Jordán mellett, Jérikhó átellenében. 

 

 


13

 

  Kimenének azért Mózes és Eleázár pap, és a gyülekezetnek minden fejedelme ő eléjök a táboron kívül. 

 

 


14

 

  És megharaguvék Mózes a hadnak vezetőire, az ezredesekre és századosokra, a kik megjöttek vala a harczról. 

 

 


15

 

  És monda nékik Mózes: Megtartottátok-é életben mind az asszonyokat? 

 

 


16

 

  Ímé ők voltak, a kik Izráel fiait Bálám tanácsából hűtlenségre bírták az Úr ellen a Peór dolgában; és lőn csapás az Úr gyülekezetén. 

 

 


17

 

  Most azért öljetek meg a kisdedek közül minden fineműt; és minden asszonyt is, a ki férfit ismert azzal való hálás végett, megöljetek. 

 

 


18

 

  Minden leánygyermeket pedig, a kik nem háltak férfiúval, tartsatok életben magatoknak. 

 

 


19

 

  Ti pedig maradjatok a táboron kivül hét napig; a ki megölt valakit, és a ki hullát érintett, mind tisztítsátok meg magatokat harmad és hetednapon, magatokat és foglyaitokat. 

 

 


20

 

  Minden ruhát, minden bőrből való eszközt, minden kecskeszőrből való készítményt és minden faedényt; tisztítsátok meg magatokat. 

 

 


21

 

  És monda Eleázár pap a vitézeknek, a kik elmentek vala a hadba: Ez a törvény rendelése, a melyet parancsolt vala az Úr Mózesnek: 

 

 


22

 

  Az aranyat, ezüstöt, rezet, vasat, az ónt és ólmot bizonyára; 

 

 


23

 

  Minden egyebet [is], a mi állja a tüzet, vigyetek át a tűzön, és megtisztíttatik, de a tisztító vízzel is tisztíttassék meg; mindazt pedig, a mi nem állja a tűzet, vízen vigyétek át. 

 

 


24

 

  Ruháitokat pedig mossátok meg a hetedik napon, és tiszták lesztek: és azután bemehettek a táborba. 

 

 


25

 

  Újra szóla az Úr Mózesnek, mondván: 

 

 


26

 

  Vedd számba az elfoglalt prédát, mind emberben, mind baromban, te és Eleázár, a pap, és a gyülekezet atyáinak fejei. 

 

 


27

 

  És oszszad a prédát két részre: a hadakozók között, a kik hadba mentek, és az egész gyülekezet között. 

 

 


28

 

  És végy részt az Úrnak a hadakozó férfiaktól, akik hadba mentek: ötszázból egy lelket, az emberek közül, az ökrök közül, a szamarak közül, és a juhok közül. 

 

 


29

 

  Azoknak fele részéből vegyétek, és adjad Eleázárnak, a papnak, felemelt áldozatul az Úrnak. 

 

 


30

 

  Az Izráel fiainak járó fele részből pedig egy elfogottat végy ötvenből: emberekből, ökrökből, szamarakból, juhokból, és minden baromból; és adjad azokat a lévitáknak, a kik ügyelnek az Úr hajlékának ügyére. 

 

 


31

 

  És úgy cselekedék Mózes és Eleázár, a pap, a miképen parancsolta vala az Úr Mózesnek. 

 

 


32

 

  És vala az a préda, [azaz] annak a zsákmánynak maradéka, a mit a hadakozó nép zsákmányolt: hatszáz hetvenöt ezer juh. 

 

 


33

 

  És hetvenhét ezer ökör. 

 

 


34

 

  És hatvanegy ezer szamár. 

 

 


35

 

  Emberi lélek pedig: a leányok közül, a kik nem ismertek vala férfival való egyesülést, ilyen lélek összesen harminczkét ezer. 

 

 


36

 

  Vala pedig az [egyik] fele, azoknak része, a kik hadba mentek vala: számszerint háromszáz harminczhét ezer és ötszáz juh. 

 

 


37

 

  Vala pedig az Úrnak része a juhokból: hatszáz és hetvenöt. 

 

 


38

 

  Az ökör pedig: harminczhat ezer; és azokból az Úrnak része: hetvenkettő. 

 

 


39

 

  És a szamár: harmincz ezer és ötszáz; azokból az Úrnak része: hatvanegy. 

 

 


40

 

  Emberi lélek pedig tizenhat ezer; és azokból az Úrnak része: harminczhét lélek. 

 

 


41

 

  És adá Mózes az Úrnak részét felemelt áldozatul Eleázárnak, a papnak, a miképen parancsolta vala az Úr Mózesnek. 

 

 


42

 

  Az Izráel fiainak eső [másik] fele részből pedig, a melyet elválasztott Mózes a hadakozó férfiakétól. 

 

 


43

 

  (Vala pedig a gyülekezetre eső felerész juhokból: háromszáz harminczhét ezer és ötszáz; 

 

 


44

 

  Ökör: harminczhat ezer; 

 

 


45

 

  Szamár: harmincz ezer és ötszáz: 

 

 


46

 

  Emberi lélek: tizenhat ezer.) 

 

 


47

 

  Az Izráel fiainak eső fele részből pedig egy elfogottat vett Mózes ötvenből, az emberekből és a barmokból; és adá azokat a lévitáknak, a kik ügyelnek az Úr hajlékának ügyére, a miképen parancsolta vala az Úr Mózesnek. 

 

 


48

 

  És járulának Mózeshez a had ezereinek vezetői, az ezredesek és századosok. 

 

 


49

 

  És mondának Mózesnek: Szolgáid megszámlálták a hadakozó férfiakat, a kik a mi kezünk alatt voltak, és senki közülünk el nem veszett. 

 

 


50

 

  Hoztunk azért az Úrnak való áldozatul kiki a mit talált: aranyeszközöket, karlánczokat, karpereczeket, gyűrűket, fülönfüggőket, nyaklánczokat, hogy engesztelést végezzünk a mi lelkünkért az Úr előtt. 

 

 


51

 

  És elvevé Mózes és Eleázár, a pap, az aranyat ő tőlök, [és] a megkészített eszközöket [is] mind. 

 

 


52

 

  És mindaz az arany, a melyet felemelt áldozatul vivének az Úrnak, tizenhat ezer hétszáz és ötven siklus vala az ezeredesektől és századosoktól. 

 

 


53

 

  A hadakozó férfiak közül kiki magának zsákmányolt. 

 

 


54

 

  Miután elvette vala Mózes és Eleázár, a pap, az aranyat az ezeredesektől és századosoktól, bevivék azt a gyülekezetnek sátorába, Izráel fiaira való emlékeztetőül az Úr elé. 

 

 


Numbers 32

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: