Hungarian Bible

Numbers 25

Numbers

Return to Index

Chapter 26

1

 

  És lőn a csapás után, szóla az Úr Mózesnek és Eleázárnak, az Áron pap fiának, mondván: 

 

 


2

 

  Vegyétek számba Izráel fiainak egész gyülekezetét, húsz esztendőstől fogva és feljebb, az ő atyáiknak háznépe szerint; mindenkit, a ki hadba mehet Izráelben. 

 

 


3

 

  Szóla azért velök Mózes és Eleázár, a pap, a Moáb mezőségében a Jordán mellett, Jérikhó ellenében, mondván: 

 

 


4

 

  [Vegyétek] [számba] [a népet,] húsz esztendőstől fogva és feljebb, a miképen parancsolta vala az Úr Mózesnek és Izráel fiainak, a kik kijöttek volt Égyiptom földéből. 

 

 


5

 

  Rúben elsőszülötte Izráelnek. Rúben fiai [ezek:] Hánoktól a Hánokiták, Pallutól a Palluiták nemzetsége. 

 

 


6

 

  Heczrontól a Heczroniták nemzetsége, Kármitól a Kármiták nemzetsége. 

 

 


7

 

  Ezek a Rúbeniták nemzetségei. És lőn az ő számok negyvenhárom ezer, hétszáz és harmincz. 

 

 


8

 

  És a Pallu fiai [valának:] Eliáb. 

 

 


9

 

  Eliáb fiai pedig, Nemuél, Dáthán és Abirám. Ez a Dáthán és Abirám a gyülekezet előljárói valának, a kik feltámadtak vala Mózes ellen és Áron ellen. 

 

 


10

 

  És megnyitá a föld az ő száját, és elnyelé őket és Kórét, meghalván az a gyülekezet, mivelhogy megemészte a tűz kétszáz és ötven férfiút, a kik intőpéldául lőnek. 

 

 


11

 

  Kóré fiai pedig nem halának meg. 

 

 


12

 

  Simeon fiai az ő nemzetségeik szerint [ezek:] Nemuéltől a Nemuéliták nemzetsége, Jámintól a Jáminiták nemzetsége, Jákintól a Jákiniták nemzetsége. 

 

 


13

 

  Zerákhtól a Zerákhiták nemzetsége. Saultól a Sauliták nemzetsége. 

 

 


14

 

  Ezek a Simeoniták nemzetségei: huszonkét ezer és kétszáz. 

 

 


15

 

  Gád fiai az ő nemzetségeik szerint [ezek:] Sefontól a Sefoniták nemzetsége, Haggitól a Haggiták nemzetsége, Súnitól a Súniták nemzetsége. 

 

 


16

 

  Oznitól az Ozniták nemzetsége, Éritől az Ériták nemzetsége. 

 

 


17

 

  Arodtól az Aroditák nemzetsége, Arélitől az Aréliták nemzetsége. 

 

 


18

 

  Ezek Gád fiainak nemzetségei; az ő számok szerint negyven ezer és ötszáz. 

 

 


19

 

  Júda fiai: Ér és Onán. És meghala Ér és Onán a Kanaán földén. 

 

 


20

 

  Júda fiai pedig az ő nemzetségeik szerint [ezek] valának: Séláhtól a Séláhiták nemzetsége, Pérecztől a Pérecziták nemzetsége, Zerákhtól a Zerákhiták nemzetsége. 

 

 


21

 

  Pérecz fiai valának pedig: Heczrontól a Heczroniták nemzetsége; Hámultól a Hámuliták nemzetsége. 

 

 


22

 

  Ezek Júda nemzetségei az ő számok szerint: hetvenhat ezer ötszáz. 

 

 


23

 

  Izsakhár fiai az ő nemzetségeik szerint [ezek:] Thólától a Thóláiták nemzetsége; Puvától a Puviták nemzetsége; 

 

 


24

 

  Jásubtól a Jásubiták nemzetsége; Simrontól a Simroniták nemzetsége. 

 

 


25

 

  Ezek Izsakhár nemzetségei az ő számok szerint: hatvannégy ezer háromszáz. 

 

 


26

 

  Zebulon fiai az ő nemzetségeik szerint [ezek:] Szeredtől a Szerediták nemzetsége, Élontól az Éloniták nemzetsége, Jahleéltől a Jahleéliták nemzetsége. 

 

 


27

 

  Ezek a Zebuloniták nemzetségei az ő számok szerint: hatvan ezer ötszáz. 

 

 


28

 

  József fiai az ő nemzetségeik szerint [ezek:] Manasse és Efraim. 

 

 


29

 

  Manasse fiai: Mákirtól a Mákiriták nemzetsége. Mákir nemzé Gileádot; Gileádtól a Gileáditák nemzetsége. 

 

 


30

 

  Ezek Gileád fiai: Jezertől a Jezeriták nemzetsége, Hélektől a Hélekiták nemzetsége. 

 

 


31

 

  És Aszriéltől az Aszriéliták nemzetsége; Sekemtől a Sekemiták nemzetsége. 

 

 


32

 

  És Semidától a Semidáták nemzetsége és Héfertől a Héferiták nemzetsége. 

 

 


33

 

  Czélofhádnak pedig, a Héfer fiának nem voltak fiai, hanem leányai; és a Czélofhád leányainak nevei ezek: Makhla, Nóa, Hogla, Milkha és Thircza. 

 

 


34

 

  Ezek Manasse nemzetségei, és az ő számok ötvenkét ezer és hétszáz. 

 

 


35

 

  Ezek Efraim fiai az ő nemzetségeik szerint: Suthelákhtól a Suthelákhiták nemzetsége, Békertől a Békeriták nemzetsége, Tahántól a Tahániták nemzetsége. 

 

 


36

 

  Ezek pedig a Suthelákh fiai: Érántól az Érániták nemzetsége. 

 

 


37

 

  Ezek Efraim fiainak nemzetségei az ő számok szerint: harminczkét ezer és ötszáz. Ezek József fiai az ő nemzetségeik szerint. 

 

 


38

 

  Benjámin fiai az ő nemzetségeik szerint [ezek:] Belától a Belaiták nemzetsége; Asbéltől az Asbéliták nemzetsége; Ahirámtól az Ahirámiták nemzetsége. 

 

 


39

 

  Sefufámtól a Sefufámiták nemzetsége; Hufámtól a Hufámiták nemzetsége. 

 

 


40

 

  Bela fiai pedig valának: Ard és Naamán: Ardtól az Arditák nemzetsége; Naamántól a Naamániták nemzetsége. 

 

 


41

 

  Ezek Benjámin fiai az ő nemzetségeik szerint, és számok: negyvenöt ezer és hatszáz. 

 

 


42

 

  Ezek Dán fiai az ő nemzetségeik szerint: Suhámtól a Suhámiták nemzetsége. Ezek Dán nemzetségei, az ő nemzetségeik szerint. 

 

 


43

 

  A Suhamiták minden nemzetsége az ő számok szerint: hatvannégy ezer és négyszáz. 

 

 


44

 

  Áser fiai az ő nemzetségeik szerint [ezek:] Jimnától a Jimnaiták nemzetsége; Jisvitől a Jisviták nemzetsége; Bériától a Bérihiták nemzetsége. 

 

 


45

 

  A Béria fiaitól: Khébertől a Khéberiták nemzetsége, Malkiéltől a Malkiéliták nemzetsége. 

 

 


46

 

  Áser leányának pedig neve vala Sérah. 

 

 


47

 

  Ezek Áser fiainak nemzetségei az ő számok szerint: ötvenhárom ezer és négyszáz. 

 

 


48

 

  Nafthali fiai az ő nemzetségeik szerint [ezek:] Jakhczeéltől a Jakhczeéliták nemzetsége, Gúnitól a Gúniták nemzetsége. 

 

 


49

 

  Jéczertől a Jéczeriták nemzetsége; Sillémtől a Sillémiták nemzetsége. 

 

 


50

 

  Ezek Nafthali nemzetségei az ő nemzetségeik szerint: az ő számok pedig negyvenöt ezer és négyszáz. 

 

 


51

 

  Ezek Izráel fiainak megszámláltjai: hatszáz egyezer hétszáz harmincz. 

 

 


52

 

  Szóla pedig az Úr Mózesnek, mondván: 

 

 


53

 

  Ezeknek osztassék el az a föld örökségül, az ő neveiknek száma szerint. 

 

 


54

 

  A nagyobb számúnak adj nagyobb örökséget, a kisebb számúnak pedig tedd kisebbé az ő örökségét; mindeniknek az ő száma szerint adattassék az ő öröksége. 

 

 


55

 

  De sorssal osztassék el a föld; az ő atyjok törzseinek nevei szerint örököljenek. 

 

 


56

 

  A sors szerint osztassék el az örökség, mind a sok és mind a kevés között. 

 

 


57

 

  Ezek pedig Lévi megszámláltjai az ő nemzetségeik szerint: Gérsontól a Gérsoniták nemzetsége; Kéháttól a Kéhátiták nemzetsége; Méráritól a Méráriták nemzetsége. 

 

 


58

 

  Ezek Lévi nemzetségei: a Libniták nemzetsége, a Hébroniták nemzetsége, a Makhliták nemzetsége, a Músiták nemzetsége, a Kórahiták nemzetsége. Kéhát pedig nemzé Amrámot. 

 

 


59

 

  Amrám feleségének neve pedig Jókebed, a Lévi leánya, a ki Égyiptomban született Lévinek; és ő szülte Amrámnak Áront, Mózest, és Miriámot, az ő leánytestvéröket. 

 

 


60

 

  És születének Áronnak: Nádáb és Abihu, Eleázár és Ithamár. 

 

 


61

 

  És meghalának Nádáb és Abihu, mikor idegen tűzzel áldozának az Úr előtt. 

 

 


62

 

  És vala azoknak száma: huszonhárom ezer, mind férfiak, egy hónapostól fogva és feljebb; mert nem voltak beszámlálva az Izráel fiai közé, mivel nem adatott nékik örökség Izráel fiai között. 

 

 


63

 

  Ezek Mózesnek és Eleázárnak, a papnak megszámláltjai, a kik megszámlálák Izráel fiait a Moáb mezőségében, Jérikhó átellenében a Jordán mellett. 

 

 


64

 

  Ezek között pedig nem volt senki a Mózestől és Áron paptól megszámláltattak közűl, mikor megszámlálták vala Izráel fiait a Sinai pusztájában. 

 

 


65

 

  Mert az Úr mondotta vala nékik: Bizonynyal meghalnak a pusztában; és senki nem maradt meg azok közül, hanem csak Káleb, a Jefunné fia, és Józsué, a Nún fia. 

 

 


Numbers 27

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: