Hungarian Bible

Numbers 2

Numbers

Return to Index

Chapter 3

1

 

  Ezek pedig Áronnak és Mózesnek szülöttei azon a napon, a melyen szólott az Úr Mózesnek a Sinai hegyen; 

 

 


2

 

  Ezek az Áron fiainak nevei: Az elsőszülött Nádáb, azután Abihú, Eleázár és Ithamár. 

 

 


3

 

  Ezek Áron fiainak, a felkenetett papoknak nevei, a kiket papi szolgálatra avattak fel. 

 

 


4

 

  De Nádáb és Abihú meghala az Úr előtt, mikor idegen tűzzel áldozának az Úr előtt a Sinai pusztájában, fiaik pedig nem valának nékik. Eleázár és Ithamár viselék azért a papságot, Áronnak, az ő atyjoknak színe előtt. 

 

 


5

 

  Szóla pedig az Úr Mózesnek, mondván: 

 

 


6

 

  Hozd elő Lévi törzsét, és állassad Áron pap elé, hogy szolgáljanak néki. 

 

 


7

 

  És ügyeljenek az ő ügyére, és az egész gyülekezet ügyére a gyülekezet sátora előtt, hogy végezhessék a hajlék körül való szolgálatot. 

 

 


8

 

  Ügyeljenek pedig a gyülekezet sátorának minden eszközére is, és Izráel fiainak ügyeire is, hogy végezhessék a hajlék körül való szolgálatot. 

 

 


9

 

  És adjad a lévitákat Áronnak és az ő fiainak; mert valóban néki adattak Izráel fiaitól. 

 

 


10

 

  Áront pedig és az ő fiait rendeld [föléjök,] hogy őrizzék az ő papságukat; és ha idegen járulna oda, haljon meg. 

 

 


11

 

  Szóla azután az Úr Mózesnek, mondván: 

 

 


12

 

  Ímé én kiválasztottam a lévitákat Izráel fiai közül, minden elsőszülött helyett, a mely az ő anyjának méhét megnyitja Izráel fiai között: azért legyenek a léviták enyéim. 

 

 


13

 

  Mert enyém minden elsőszülött; a mikor megöltem minden elsőszülöttet Égyiptom földén, magamnak szenteltem minden elsőszülöttet Izráelben; akár ember, akár barom, enyéim legyenek: én vagyok az Úr. 

 

 


14

 

  Szóla azután az Úr Mózesnek a Sinai pusztájában, mondván: 

 

 


15

 

  Számláld meg Lévi fiait az ő atyáiknak háznépe szerint, az ő nemzetségeik szerint; egy hónapostól fogva, és azon felül minden fineműt számlálj meg. 

 

 


16

 

  Megszámlálá azért Mózes őket az Úr szava szerint, a miképen meghagyatott vala néki. 

 

 


17

 

  És ezek voltak a Lévi fiai az ő neveik szerint: Gerson, Kéhát és Mérári. 

 

 


18

 

  Ezek pedig a Gerson fiainak nevei az ő nemzetségök szerint: Libni és Simhi. 

 

 


19

 

  Továbbá a Kéhát fiai az ő nemzetségök szerint: Amrám és Iczhár, Hebron és Uzziél. 

 

 


20

 

  A Mérári fiai pedig az ő nemzetségök szerint: Makhli és Músi. Ezek a Lévi nemzetségei, az ő atyáiknak háznépe szerint. 

 

 


21

 

  Gersontól valók a Libni nemzetsége és a Simhi nemzetsége; ezek a Gersoniták nemzetségei. 

 

 


22

 

  Az ő megszámláltjaik, az egy hónapostól fogva és feljebb minden fineműnek száma szerint, az ő megszámláltjaik: hétezer és ötszáz. 

 

 


23

 

  A Gersoniták nemzetségei a hajlék megett járjanak tábort nyugot felől. 

 

 


24

 

  És a Gersoniták atyái háznépének fejedelme legyen Eliásáf, a Láél fia. 

 

 


25

 

  A Gerson fiainak [tiszte] pedig: ügyelni a gyülekezet sátorában, a hajlékra, a sátorra, annak takarójára, és a gyülekezet sátora nyílásának leplére. 

 

 


26

 

  Továbbá a pitvarnak szőnyegeire, és a pitvar nyílásának leplére, a mely van a hajlékon és az oltáron köröskörül, és annak köteleire, és minden azzal járó szolgálatra. 

 

 


27

 

  Kéháttól való pedig az Amrám nemzetsége, az Iczhár nemzetsége, a Hebron nemzetsége és az Uzziél nemzetsége: Ezek Kéhátnak nemzetségei. 

 

 


28

 

  Minden fineműnek száma szerint, egy hónapostól fogva és feljebb, nyolczezeren és hatszázan valának a szenthelynek őrizői. 

 

 


29

 

  A Kéhát fiainak nemzetségei a hajlék oldala mellett dél felől járjanak tábort. 

 

 


30

 

  És a Kéhátiták nemzetségének, az ő atyái háznépének fejedelme [legyen] Elisáfán, Uzziélnek fia. 

 

 


31

 

  Az ő [tisztök] pedig, ügyelni a ládára, az asztalra, a gyertyatartóra, az oltárokra és a szenthelynek edényeire, a melyekkel szolgálnak, és a takaróra, és minden azzal járó szolgálatra. 

 

 


32

 

  Továbbá a léviták fejedelmeinek fejedelme [legyen] Eleázár, Áron pap fia: a szenthelyre ügyelőknek előljárója. 

 

 


33

 

  Méráritól való a Makhli és Músi nemzetségei; ezek a Mérári nemzetségei. 

 

 


34

 

  Az ő megszámláltjaik pedig minden fineműnek száma szerint, egy hónapostól fogva és feljebb: hatezer és kétszáz. 

 

 


35

 

  És a Mérári nemzetségének, az ő atyái háznépének fejedelme [legyen] Suriel, az Abihail fia; a hajléknak észak felől való oldala mellett járjanak tábort. 

 

 


36

 

  A Mérári fiainak pedig tisztök legyen felügyelni: a hajlék deszkáira, annak reteszrúdaira, oszlopaira és annak talpaira, minden edényeire és minden azzal járó szolgálatra; 

 

 


37

 

  Továbbá a pitvar körül való oszlopokra és azoknak talpaira, szegeire és köteleire. 

 

 


38

 

  A hajlék előtt keletre, a gyülekezet sátora előtt naptámadat felől, Mózes, Áron és az ő fiai járjanak tábort, a kik felügyelnek a szenthely szolgálatára, [és] Izráel fiainak ügyeire; ha pedig idegen járulna oda, haljon meg. 

 

 


39

 

  A léviták minden megszámláltja, a kiket Mózes és Áron az Úr rendeletére nemzetségenként számláltak vala meg, minden finemű, az egy hónapostól fogva és feljebb: huszonkét ezer. 

 

 


40

 

  És monda az Úr Mózesnek: Számláld meg Izráel fiainak minden finemű elsőszülöttét, egy hónapostól fogva és feljebb, és pedig névszerint számláld meg őket. 

 

 


41

 

  És válaszd a lévitákat nékem (én vagyok az Úr) az Izráel fiai közül való minden elsőszülött helyett; és a léviták barmait, Izráel fiai barmainak minden első fajzása helyett. 

 

 


42

 

  Megszámlálá azért Mózes, a mint parancsolta vala néki az Úr, Izráel fiainak minden elsőszülöttét. 

 

 


43

 

  És lőn minden finemű elsőszülött a nevek száma szerint, egy hónapostól fogva és feljebb, az ő megszámláltjaik: huszonkét ezer kétszáz és hetvenhárom. 

 

 


44

 

  És szóla az Úr Mózesnek, mondván: 

 

 


45

 

  Válaszd a lévitákat az Izráel fiai közül való minden elsőszülött helyett; és a léviták barmait az ő barmaik helyett, és legyenek enyéim a léviták. Én vagyok az Úr. 

 

 


46

 

  A mi pedig a kétszáz és hetvenháromnak megváltását illeti, a kik felül vannak a lévitákon Izráel fiainak elsőszülöttei közül: 

 

 


47

 

  Végy öt-öt siklust fejenként; a szent siklus szerint vedd azt, (húsz géra egy siklus). 

 

 


48

 

  És add azt a pénzt Áronnak és az ő fiainak, váltságul a köztök lévő számfelettiekért. 

 

 


49

 

  Bevevé azért Mózes a váltságpénzt azoktól, a kik felül voltak a lévitáktól megváltottakon. 

 

 


50

 

  Izráel fiainak elsőszülöttitől vevé be e pénzt: ezer háromszáz és hatvanöt siklust, a szent siklus szerint. 

 

 


51

 

  És adá Mózes a megváltottaknak pénzét Áronnak és az ő fiainak, az Úr rendelete szerint, a miképen parancsolta az Úr Mózesnek. 

 

 


Numbers 4

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: